Businesses

Iziphathamandla kwicandelo lezolimo kwiphondo lentshona koloni zithi ukhuseleko lwamafama ngundoqo kubo. Umphathiswa welasebe ephondweni ugqirha Ivan Meyer uthi basebenza ngokusondeleyo namafama kwakunye namapolisa ukuze bagcine lamafama ekhuselekile ukanti kwelinye icala omnye wamafama aphume izandla kumhlaba waseMosselbay umnumzana Henry Meyer uthi bengamafama baziva bengakhuselekanga konke konke kodwa bazimisele ukusebenzisana namapolisa ukuze kugcinwe ukhuseleko lwabo ukanti konke oku kulandela emva kwentetho yomphathiswa ngethuba engqubanise iintloko nalamafama naye athwaxwa kakhulu kukuvalwa koqoqosho ngethuba kukho inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu kweli lomzantsi afrika ngenxa yentsholongwane iCovid 19.

Nanjengoko urhulumente welizwe lomzantsi afrika lisabala ilahleko edalwe yintsholongwane iCorona uhlabe ikhwelo kubemi beli ukuba bazikhwebule ekuchitheni imali ngokungeyomfuneko ukuze kwezinga elenyuke ngokungumangaliso lamatyala. Ngokweengxelo ezikhutshwe ngoosoqoqosho elilizwe lijamelene nomgxobhozo kaThisayo woqoqosho oluhesheheshe nolulindeleke ukuba luthabathe iminyaka eliqela luzama ukuxhathalaza ukanti kukwaqikelelwa ukuba izinga lamatyala lileqa ukufikelela kwelona nqanaba liphezulu kwiGDP kwiminyaka nje embalwa ezayo nangona kunjalo ziye zagxekwa kabukhali iinzame zikarhulumente zokuthintela ukwenyuka kwalamazinga.

Subscribe to our newspaper and get our latest news for R10 p/m

Subscribe and get updated news daily

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.