Uncategorized

Brand eis honderde Masiphumelele inowners se wonings

Written By Michell Augus Photos by Jermain Carelse Brand eis honderde Masiphumelele inowners se wonings Honderde mense is haweloos gelaat nadat n brand in Masiphumelele naby Ocean View,uitgebreek gister middag na 4uur. Die brand het sterker geword asgevolg van die sterk wind en 1000 strukture het afgebrand.8 Brandweer waens en 40 brandweer personeellede was geontplooi na die gebied.Die SAPD was ook op die toneel en geen beserings or sterftes was aangemelt nie. Die Kaapse burgermeester,Dan …

Brand eis honderde Masiphumelele inowners se wonings Read More »

UMphathiswa ezeMali naMathuba ezoQoqosho kwiPhondo leNtshona Koloni uMnu David Maynier uthe akukho mathandabuzo ukuba isibhengezo sikaMongameli weli loMzantsi Afrika umnumzana uCyril Ramaphosa ngoMvulo sokuba iSithili saseGarden Route siza kubhengezwa njengeyona ndawo inamathuba amanini osasazeko lwentsholongwane iCovid 19 kwaye zonke iilwandle ziya kuvalwa kulammandla kwelixesha leeholide zehlobo singanemiphumo emibi notshabalaliso kuqoqosho lwesithili oluthembele kakhulu kukhenketho ukuze luhlume

Written By Abongile Booi UMphathiswa ezeMali naMathuba ezoQoqosho kwiPhondo leNtshona Koloni uMnu David Maynier uthe akukho mathandabuzo ukuba isibhengezo sikaMongameli weli loMzantsi Afrika umnumzana uCyril Ramaphosa ngoMvulo sokuba iSithili saseGarden Route siza kubhengezwa njengeyona ndawo inamathuba amanini osasazeko lwentsholongwane iCovid 19 kwaye zonke iilwandle ziya kuvalwa kulammandla kwelixesha leeholide zehlobo singanemiphumo emibi notshabalaliso kuqoqosho lwesithili oluthembele kakhulu kukhenketho ukuze luhlume Uthe eli phondo liyakuchasa ukuvalwa kwazo naziphi na iilwandle zaseNtshona Koloni, nanjengoko kucacisiwe kuthethwano norhulumente …

UMphathiswa ezeMali naMathuba ezoQoqosho kwiPhondo leNtshona Koloni uMnu David Maynier uthe akukho mathandabuzo ukuba isibhengezo sikaMongameli weli loMzantsi Afrika umnumzana uCyril Ramaphosa ngoMvulo sokuba iSithili saseGarden Route siza kubhengezwa njengeyona ndawo inamathuba amanini osasazeko lwentsholongwane iCovid 19 kwaye zonke iilwandle ziya kuvalwa kulammandla kwelixesha leeholide zehlobo singanemiphumo emibi notshabalaliso kuqoqosho lwesithili oluthembele kakhulu kukhenketho ukuze luhlume Read More »

Ifumene uphicotho olungenachaphaza i-ofisi yomkhuseli woluntu

Written By Nomaxabiso Mgqawule Ifumene uphicotho olungenachaphaza i-ofisi yomkhuseli woluntu Ibhiyozela ukufumana ingxelo zophicotho olungenachaphaza okokuqala ngqa ezimbalini kwiminyaka yayo engamashumi amabini anesihlanu I ofisi yomkhuseli woluntu kweli u Advocate Busisiwe Mkhwebane.Ezi zindaba ezimnandi kulo kaMkhwebana nanjengoko ebekhe woyiswa isihlandlo eziliqela kumadabi enkundla ndawonye nesigqibo sepalamente sokuba kuqhutywe uphando olusemthethweni lokuba ukulungele kusini na ukuba kule ofisi.Namhlanje igunyabantu lezotshutshiso i NPA liqinisekisile ukuba lizakuqhubeka nophando malunga nezityholo zokungathethi nyaniso ngethuba esenza isifungo . Oku kuza …

Ifumene uphicotho olungenachaphaza i-ofisi yomkhuseli woluntu Read More »

Azakuvalwa de kubengumhla wesi-3 amalwandle akummandla i-Garden Route.

Written By Olwethu Mboto Photo by Facebook Azakuvalwa de kubengumhla wesi-3 amalwandle akummandla i-Garden Route. Umbutho we-Democratic Alliance usungule inyathelo lenkundla namhlanje ucela umngeni isigqibo sikarhulumente weli kumbandela wokuvalwa kwamalwandle akummandla i-Garden Route kwiphondo le-Ntshona Koloni. Lamalwandle akulommandla azakuvalwa de kubengumhla wesithathu kwinyanga ka-Januwari ngokomyalelo webhunga elixakathiswe uxanduva lwentsholongwane i-Covid-19. Oku kuza emva kokuba kubekho iziganeko zokosuleleka koluntu ngulobhubhane wentsholongwane kwisithuba seeveki ezimbalwa ezigqihtileyo nekudizwa ukuba ebentinge nangakumbi kwimimandla engqongqe i-Garden Route. News Editor Eli …

Azakuvalwa de kubengumhla wesi-3 amalwandle akummandla i-Garden Route. Read More »

Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko kuzwelonke unkskz-Angie Motshekga uthe thaca ingxelo emalunga nemo yokulungela kwesebe lakhe unyaka-mfundo ka-2021 phantsi kwemeko yokugquba kobhubhane we-Covid-19.

Written By Lusindiso Mayambela Photo by GCIS Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko kuzwelonke unkskz-Angie Motshekga uthe thaca ingxelo emalunga nemo yokulungela kwesebe lakhe unyaka-mfundo ka-2021 phantsi kwemeko yokugquba kobhubhane we-Covid-19. Uthi izikolo zizakuvulawa ngomhla wama-25 kwinyanga yo-Mqungu kunyaka ozayo kootitshala,ngelixa zizakuvulwa ngomhla wama-27 kweyo-Mqungu kubafundi,esithi onke amaphondo aqoshelisa iinkqubo zawo zokwamkela abafundi.Umphathiswa u-Motshekga wenze umbulelo kubazali ngokuthemba isebe lakhe ngokhuseleko lwabantwana babo, baze bababuyisela esikolweni nangona bekukho impikiswano emandla kulombandela.Wenze umbulelo nakootitshala abancame ixesha labo besebenza …

Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko kuzwelonke unkskz-Angie Motshekga uthe thaca ingxelo emalunga nemo yokulungela kwesebe lakhe unyaka-mfundo ka-2021 phantsi kwemeko yokugquba kobhubhane we-Covid-19. Read More »

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.