Written By

Olwethu Mboto

Angazibhaqa esengxakini amashishini amancinci ngenxa yokwenyuka kwe-Covid-19.

Icandelo lezokhenketho lithi nangona kukho iiholide zehlobo eziliqela ezizayo oko kungabangumceli-mngeni kwelicandelo nanjengoko kungenzeka antinge nangakumbi amanani abantu abosuleleka ngenxa yentsholongwane i-Covid-19. Umphathi welicandelo e-Kapa u-Enver Duminy namhlanje uvakalise ukuba amashishini amancinci azakuzibhaqa esengxakini ngenxa yalobhubhane. U-Duminy udize ukuba akukho bani uyithobela imithetho yezokhuseleko kweli. Kutshanje elicandelo lezotyelelo e-Kapa limilisele iqhinga buchule lalo emva kweenyanga lingakwazi ukusebenza ngethuba kumiswe ngxii iintshukumo zoluntu kweli ngenxa yalentsholongwane. Loka Duminy namhlanje udize ukuba ziyaxhalabisa iziganeko zamanani abantu abosuleleka yilentsholongwane ingakumbi kwelicandelo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

Akhonjiswe umnyango amapolisa asixhenxe

Ngamagosa esipolisa asixhenxe kuquka amapolisa aphezulu angqinwe njengakhonjiswe umnyango malunga nesiganeko sobuqhophololo. Iingxelo zidiza ukuba lamapolisa aphakathi kwabarhanelwa abalishumi elinesithandathu abanqakulwa kwinyanga ka-June ngethuba leenkqubo zogqogqo elalisenziwa ligqiza elithwaliswe uxanduva. Ababarhanelwa banqakulwe malunga nokubandakanyeka kumatyala aliqela kuquka ubuqhophololo, ukuphanga ndawonye nokwehlisa imali ngomlenze. Isithethi samapolisa umnu u-Vish Naidoo udize ukuba lamapolisa asixhenxe agxothwe izolo emva kokubandakanyeka kwiinkqubo zangaphakathi.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Photos by councilar Zahid Badroodien

Honouring the memory of Thokozani Mthethwa

After three continuous days of an extensive search for 23 year old Thokozani Mthethwa, a seasonal City Lifeguard who went missing in the surf during a rescue operation near Muizenberg beach, his body was found early Monday evening, on the shore between Sonwabe and Sunrise Beach. He fell off a rescue sled being towed by a jet ski while on route to assist a kite surfer in distress off St James Saturday, 28 November. The City expresses its heartfelt condolences to his family and friends, as well as his colleagues during this difficult time.’ This is the first staff member that the Recreation and Parks Department has lost in the line of duty. His life will be honoured among the few exceptional men and women, who sacrificed their own lives to save others’ said Mayco member for community services and health Zahid Badroodien.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

Photos by the City's fire and rescure services spokesperson Jermain Carelse

Groot gebou vernietig in brand

'N Gebou met verskeie verdiepings was heeltemal vernietig in 'n brand wat vroeg vanoggend in Albertusstraat in die middestad van Kaapstad uitgebreek het.Volgens die Stad se brandweer- en reddingsdiens het hulle net 1uur vanoggend n oproep ontvang en 17 brandbestryders was in die toneel ontplooi en die brand was net na 06:00 vanoggend geblus. Bemanning het daarin geslaag om te verhoed dat die brand versprei en die gebou is as onveilig beskou. Geen beserings was aangemeld nie.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michell Augus

SERVICE DELIVERY SUSPENDED DUE TO STAFF SAFETY

Photo by Unknown

The physical attacks on staff and verbal abuse of CITY officials while in the line of duty trying to assist residents, has become a norm in areas that need their services the most. Physical injury from assault, robbery at gun point, attempted hijackings, pelting of vehicles with stones and bricks and assaults from protesters are sadly becoming part of the job for many officials.While basic and essential services will still be provided by the City, the staff of electricity teams safety, is a priority, so electricity services in some areas will be suspended until it is safe to resume service delivery.Mayco member for energy and climate change,Phindile Maxiti has more...clip…

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

BAGQITHISE NGOXWEEBHU LWABO LWEZIKHALAZO KUMPHATHISWA WESEBE LEZEMPILO ABASEBENZI BELISEBE

Photo by Department of health

Umphathiswa wesebe lezempilo kwiphondo le-Ntshona Koloni ugqirha NomaFrench Mbombo udize ukuba uzakuzinika ingqwalasela izidingo ezenziwe ngabasebenzi becandelo lezempilo basekuhlaleni nabafuna umvuzo ongcono. Ababasebenzi nabaphantsi kwemanyano kazwelonke ndawonye Nupswa bebebambe umngcelele osingise kwindlu yowiso mthetho yephondo ukuyakugqithisa ngoxwebhu lwabo lwezikhalazo nalapho oluxwebhu balunikeze kugqirha Mbombo baza bamnika iintsuku ezisixhenxe kuphela ukuba aphendule. Iingxelo zidiza ukuba ababasebenzi bebelugcwabevu ngumsindo ngethuba u-Mbombo engalamkeli uxwebhu lwezikhalazo zabo ubuso ngobuso

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

BAZAKUQHUBA NOGWAYIMBO LUKAZWELONKE ABASEBENZI BESEBE LEZEMPILO

Photo by Department of health

Bazakuqhuba nogwayimbo lwabo kwakho namhlanje abasebenzi becandelo lezempilo kumacandelo ahlukeneyo kwelilizwe lomZantsi Afrika. Imanyano yabasebenzi i-Nehawu ithi izakuzibandakanya nogwayimbo lukazwelonke malunga nomba wokwenyuswa kwemivuzo yababasebenzi. Lemanyano ithi onompilo abaliqela abazange balihlawulwe ixesha lomsebenzi elongezelelweyo ngenxa kumiswe iintshukumo zoluntu kweli, ikwathi ifuna urhulumente ukuba anike ababasebenzi izivumelwano zengqesho ezisisigxina. I-Nehawu ithi izakunikezela ngoluhlu loxwebhu lwezikhalazo zayo ngentsimbi yeshumi elinanye namhlanje kwaye inika urhulumente iintsuku ezisixhenxe kuphela ukuba aphendule koluxwebhu.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Nobaxabiso Mgqawule

Photo by Unknown

Isebe lezothutho eNtshona koloni likwinzame zokufumana isisombululo kwintsind'abadala lemilo leTaxi

Umphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu u-Bonginkosi Madikizela uzakungqubanisa iintloko nabasemagunyeni ndawonye namaqumrhu onyanzeliso mthetho kuleveki ukushukuxa isiganeko sodushe lono-taxi lwakutsha-nje e-Kapa. Oku kuza emva kokuba ngom-Vulo waleveki amalungu ombutho wee-taxi zika Cata edutyulwe abhubha ze konzakala amathathu e-Nyanga kweliphondo, kwiiyure nje ezimbalwa kwangom-Vulo njalo konzakele abantu abathandathu kudubulo olwenzeke kwisikhululo see-taxi sase-Kapa nalapho oka-Madikizela edize ukuba kukholeleka ukuba esi siganeko semalungu ka-Codeta. Iingxelo zidiza ukuba umphathiswa ubenentlanganiso nabasemagunyeni izolo ukuva malunga nesisiganeko

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

GESONDHEIDSWERKERS BETOGING

Gemeenskapsgesondheidswerkers hou n betoging na die provinsiale wetgewer om hul griewe te lug. Die National Union of Public Service and Allied Workers (Nupsaw) lei die betoging, wat deel vorm van 'n nasionale kwessie oor diensvoorwaardes en betalings.Hulle eis 'n maandelikse minimum salaris van R12 500, mediese fonds en behuisingstoelaag, asook permanente aanstelling. Hulle is oppad na die provinsiale wetgewer vanaf Hanoverstraat om 'n lys eise aan Wes-Kaapse Gesondheids LUR, Nomafrench Mbombo, teoorhandig….clip…

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Zukisa Mbobi

PHOTO BY CITY'S FIRE AND RESCUE SPOKESPERSON JERMAIN CARELSE

Aqhwatyelwe izandla amagosa ezicimi mlilo kweliphondo le Ntshona Koloni

namhlanje emva kokuba ethe anceda owasetyhini ekubelekeni usana lwakhe kuphahla lwendlu kummandla wase Belher . Kanye emva kwentsimbi yesine iqela labaciimi mlilo liye laleqisa kulendlu nalapho lifumane lowase tyhini ephezukwendlu ebanjwe zintlungu . Ilingu lekomiti kwicandelo lokhuseleko loluntu u JP Smith uthi lenkwekwana iyimveku kwakunye nonina baye banikezelwa esibhedlela emva kokwenza kakuhle

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

PHOTO BY CITY'S FIRE AND RESCUE SPOKESPERSON JERMAIN CARELSE

BABA WORD GEBORE OP DIE HUIS SE DAK

Brandweermanne van die Stad Kaapstad het vanoggend gehelp met die geboorte van 'n baba in Belhar. Die bemanning van die Belhar-brandweerstasie het die ma op die dak van 'n huis gevind. Burgerneesterkommitteelid vir veiligheid en sekuriteit verduidelik,JP Smith verduidelik meer…clip…

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

Photo By Unknown

HERNUWE PROTES DEUR GEMEENSKAPGESONDHEIDSWERKERS

Gemeenskapsgesondheidswerkers in Kaapstad sal vandag weer by verskillende mediese fasiliteite betoog. Hulle beweer dat hulle nie die erkenning vanaf die Wes-Kaapse gesondheid department kry wat hulle verdien nie en is ook ontevrede oor hul salarisse.Volgens die SA Care Workers Forum se Ntombethemba Maduna het gister by die protes buite die Khayelitsha Site B-kliniek aangesluit…"Neem ons ernstig op, moenie ons uitbuit omdat ons gemeenskapsgesondheidswerkers is nie, want die geld wat ons nou vanaf die Departement van Gesondheid kry, is nie genoeg vir die werk wat ons doen nie en ons het ook gesinne om voor tesorg".Hulle beplan ook om more na die parlement toe te betoog.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Zoliwe Galeletyoba

Photo by SA Coronavirus

South Africa's coronavirus death toll has risen

South Africa's coronavirus death toll has risen to 20,968, with 65 new deaths confirmed by the Health Ministry.In the past 24-hour-cycle, 2,080 new infections have been recorded, taking the total number of confirmed cases since the start of the outbreak to more than 769,000.The recovery rate is still around the 92% mark, which means more than 711,000 people have recuperated so far.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

Photo by Unknown

Lithi liqwasele inkqubo ebhetye-bheye ngakumaphepha ebanga leshumi isebe lemfundo esisiseko

Ibhunga labaphathiswa besebe lezemfundo likungqinile ukuba lizakungqubanisa iintloko ukushukuxa esinye isiganeko sakutsha-nje sokuthutyeleziswa kwelinye iphepha labafundi bebanga leshumi. Kukholeleka ukuba liphepha lesibini le-Physical Science elithutyeleziswe ngoqhiza lwentseni yayizolo phambi kweeyure nje ezimbalwa abafundi bebanga leshumi balichophele. Oku kuza emva kwephepha lezibalo lesibini elithutyeleziswe kwiveki esiyishiya ngemva. Abasemagunyeni babhenele kwibutho lookhetshe ukuba liphande malunga nokuthutyeleziswa kweliphepha. Isebe lezemfundo likhuphe igqiza elizakuhlola ukhuseleko lweenkqubo zalo ukuthintela ukuba kungaphindeki esezolo ngakulenyewe. Ngokwengxelo yelisebe kuzakuqhutywa inkqubo yophicotho zincwadi.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Photos By Unknown

ARRESTS MADE BY LEAP OFFICIALS

LEAP officers who were out on patrol in Gugulethu on Saturday, 21 November ,conducted a stop and search of three suspicious looking males. One suspect ran away, and during the chase, threw an item away that was later found to be an illegal firearm. The suspect was apprehended. On the same day, officers patrolling Ncewula street, Brown's Farm, Philippi noticed a silver Polo Vivo with three males making a U-turn and tried to drive away when they saw the officers approaching. Officers chased down the suspects, who collided with another vehicle, and managed to arrest two suspects. An illegal firearm and ammunition were also recovered

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michell Augus

Photos by Unknown

EFF LEDE SE OPENBARE GEWELD SAAK UITGESTEL

Die saak vir openbare geweld teen agt ondersteuners van die EFF was vandag uitgestel tot 12 Februarie 2021. Die party het verlede week 'n betoging gelei teen beweerde rassisme by die Brackenfell High School.Die betoging het gewelddadig geword,waartydens betogers voertuie gestenig het en paaie aan die brand gesteek het.'N Groep EFF-ondersteuners het vanoggend by die Blue Downs-landdroshof opgedaag om die agt beskuldigdes te ondersteun.Hulle was Vrydag in hegtenis geneem toe die polisie betogers met waterkanonne, skokgranate en traangas probeer versprei het.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Ashia Nkontsa

Poster by Celeb Gossip

Mshoza dies at age 37

Nomasonto Masangwayi who is famously known as Mshoza has passed away, the kwaito artist has died early hours of the morning due to a long illness she was battling with.

Mshoza was the most celebrated Kwaito artist in the country and social media has been buzzing with people sharing their tributes on how saddened they are by the news of Mshoza's passing.

The Kortes singer which was also her first debut started her career at the age of 10. In the late 90s she danced for the kwaito group Chiskop where she often stole the spotlight. She was a frequent guest in a show called Jam Alley that also certified Mshoza's star quality and got her noticed by her fans. Mshoza leaves behind two kids, a daughter Pride Mnisi (10) and son, Junior Mnisi (8).

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

VANDALISERING

Die HAUGE gemeenskapsentrum in Delft was gisteraand omstreeks 21:30 gevandaliseer vermoedelik  in reaksie op onwettige grondbesettings.Die ontspanningsaal in die gebou was aan die brand gesteek .Meer inligting en skade-beraming word opgestel en sal gedeel word deur die loop van die dag deur die Stad Kaapstad. Daar was ook 'n oortreding van die veiligheid by die jeugkliniek in Site B deur betogende inwoners by die kliniek.Die Kliniek is gesluit tot verdere kennisgewing en   Wetstoepassing beamptes en Metropolisie is op die toneel.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Abongile Booi

Video by EWN

Nguqulukubhode eSABC

Baselugcwabevu ngumsindo abasebenzi bejelo losasazo iSABC emva kokukhutshwa kwembalelwano ezibakhululayo. Oku kulandela emva kokuba igosa eliphezulu kwicandelo leendaba nophendl’ondaba kwelajelo unkosikazi Phathiswa Magopeni ebeqwalile ngenene ukuba usathe xha ekukhupheni iileta phantsi komqathango wekhulu mashumi asibhozo anethoba kulandela intlanganiso ebinyembezana ebeyibambe nabasebenzi izolo. LokaMagopeni uthi akakwazi ukuqhubeka nokukhupha ezimbalelwano kodwa uzakuya kwiziphathamandla ukuyakuxubusha malunga nenyewe yokudendwa kwabasebenzi  kwelajelo abaqikelelwa kumakhulu amane.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Subscribe and get updated news daily

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.