Written By

Nomaxabiso Mgqawule

Ifumene uphicotho olungenachaphaza i-ofisi yomkhuseli woluntu

Ibhiyozela ukufumana ingxelo zophicotho olungenachaphaza okokuqala ngqa ezimbalini kwiminyaka yayo engamashumi amabini anesihlanu I ofisi yomkhuseli woluntu kweli u Advocate Busisiwe Mkhwebane.Ezi zindaba ezimnandi kulo kaMkhwebana nanjengoko ebekhe woyiswa isihlandlo eziliqela kumadabi enkundla ndawonye nesigqibo sepalamente sokuba kuqhutywe uphando olusemthethweni lokuba ukulungele kusini na ukuba kule ofisi.Namhlanje igunyabantu lezotshutshiso i NPA liqinisekisile ukuba lizakuqhubeka nophando malunga nezityholo zokungathethi nyaniso ngethuba esenza isifungo . Oku kuza emva kokuba inkundla igwebe ngelithi zange athethe nyaniso ngethuba esenza isifungo enika ingxelo emalunga neentlanganiso awazibamba nalowo wayesakuba ngumongameli umnumnzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma ngokoyamene nemali mboleko yebhanka enguvimba kweli .Isithethi sika Mkhwebane u Oupa Segalwe uthi kokuqala ngqa ezimbalini le ofisi ifuma ingxelo emsulwa yomphicothi zincwadi jikelele kweli .

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.