Written By

Michell Augus

Photos by Unknown

EFF LEDE SE OPENBARE GEWELD SAAK UITGESTEL

Die saak vir openbare geweld teen agt ondersteuners van die EFF was vandag uitgestel tot 12 Februarie 2021. Die party het verlede week 'n betoging gelei teen beweerde rassisme by die Brackenfell High School.Die betoging het gewelddadig geword,waartydens betogers voertuie gestenig het en paaie aan die brand gesteek het.'N Groep EFF-ondersteuners het vanoggend by die Blue Downs-landdroshof opgedaag om die agt beskuldigdes te ondersteun.Hulle was Vrydag in hegtenis geneem toe die polisie betogers met waterkanonne, skokgranate en traangas probeer versprei het.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Olwethu Mboto

Photo by Rodger Bosch

Azakuvela enkundleni namhlanje amalungu e-EFF

Liqela lamalungu ombutho we-Economic Freedom Fighters ekulindeleke ukuba livele kwinkundla kamantyi yase-Blue Down’s namhlanje kwiphondo le-Ntshona Koloni malunga nesiganeko sezityholo zodushe lwasesidlangalaleni. Oku kuza emva koqhankqalazo lwangolwesihlanu weveki ephelileyo ngaphandle kwesikolo samabanga aphakamileyo i-Brackenfell e-Kapa. Abaqhankqalazi bangquzulene namapolisa ngethuba lalemisadulo ibisenziwa ngamalungu alombutho etyhola ucalu-calulo adiza ukuba lutyagquba ngamandla ngaphakathi kwesisikolo. Kwangaxeshanye isiXeko se-Kapa sithi sizimisele ukuthatha amanyathelo ze lenyewe siyise enkundleni ukuze kuhlawuleke umonakalo owenzeke kwesisikolo. Kusenjalo yenye indoda ezakuvela enkundleni kulandela isiganeko sokuqweqwedisa unobhala jikelele walombutho umnu u-Marshall Dlamini.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Olwethu Mboto

Avulela ngezintywizisi amapolisa e-Brackenfell

Aphume ngathi aphuma kurontabil’otshayo amalungu ombutho we-EFF kwintlaninge yeebhasi kwisikolo samabnga aphakamileyo i-Brackenfell e-Kapa namhlanje bephakamisele phezulu amaxwebhu achasene nobuhlanga abadiza ukuba luyagquba kwesisikolo. Intatheli yelijelo elapho u-Zizipho Ninzi usenzele lengxelo iqhotyoshelweyo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Written By

Michelle Augus

Video made by Bonginkosi Madikizela

Bonginkosi Madikizela response to assassination allegations

The Western Cape current DA Leader and Candidate for Provincial Leader,Bonginkosi Madikizela has set the recorder straight on allegations that he planned to assassinate Masizole Mnqasela.According to Madikizela,he was campaigning for a by-election in Happy Valley on the 26th of October when it was brought to his attention by their office Manager that Premier Alan Winde,who got this informations from their VIP Protection, wanted to meet with him regarding these allegations.According to these allegations,he was seen on the 18th of September 2020, at Fountain Hotel handing over a bag full of money to notorious gangsters to assassinate Masizole Mnqasela because he’s contesting for the position of Provincial Leader at the Congress taking place tomorrow, 21 November 2020.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Status

Written By

Michelle Augus

Video by Brackenfell resident

EFF betoging voor Brackenfell Hoerskool

Die SAPD  het skokgranate en n watertenk gebruik om betoging EFF lede uitmekaar tedwing.Die EFF hou weer vandag n betoging voor die skool oor bewering van rasisme. Die EFF het n permit vanaf die Stad Kaapstad ontvang verlede week vir hierdie betoging en het die Wes-kaapse onderwys department belowe dat die betoging nie onderrig en die matriekuiteksamen sal ontwrig nie.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Politics

Written By

Olwethu Mboto

Video by Athule Mazula

Bakhalazela iinkonzo ezingundoqo e-Covid

Ngabahlali bengingqi yoogobityholo ebizwa ngokuba-yi Covid e-Mfuleni abaqhuba uqhankqalazo benyeqhankqalazela iinkonzo ezingundoqo eziya eluntwini. Intatheli yelijelo u-Athule Mazula uthathe olushicilelo lwe-Video.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Michelle Augus

The Pocket-friendly Challenge

Die Stad Kaapstad het vanoggend, saam met die amptelike organisasie vir bestemmingsbemarking, Kaapstad Toerisme (CTT), die Pocket-Friendly Challenge begin om toerisme meer bekostigbaar te maak en die besoekers-ekonomie te bevorder.Burgermeesterkommitteelid vir ekonomiese geleenthede en bates bestuur,James Vos verduidelik meer.....

Photos By City of Cape Town

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Abongile Booi

Ngumgxobhozo ka Thisayo kwaSASSA

I-Arhente yezibonelelo zikarhulumente uSASSA kwiphondo leNtshona Koloni iyalelwe ukuba yenyuse iikawusi ibhinq’omfutshane kwiphulo lokunxulumana nabaxhamli besibonelelo sikarhulumente. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ligosa eliphezulu nelongamele inqila umnumzana Henry de Grasse la arhente inokwenza ngcono kakhulu kunokuba isenza kwiindlela zokunxibelelana nabaxhamli ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni kweliphondo, ukanti oku ukuvelele ngethuba enikela ingxelo yakhe phambi kwekomiti yophuhliso lwentlalo ebemenyelwe ukuba ahlale intlanganiso nayo ukuze aphendule imibuzo ngeendlela abanxibelelana ngazo nabaxhamli ingakumbi kwiphulo lokunikezela ngeemali zesibonelelo kwabo bangaphangeliyo kwelixesha lokuqhambuka kwentsholongwane iCorona elisileleyo ukuyakufikelela kwabanzi. Uthi eyona ngxaki imandla abadibana nayo kukuba uninzi lwabantu luneenzingo ezibangela ukuba bangakwazi ukulinda de kungene umyalezo obayalela ukuba bayekulanda imali eposini koko banyanzelisa ukuba banikwe imali kwakumyalezo obaxelela ukuba bavunyiwe ukuba baxhamle kula arhente nantoleyo idala ukuba kubekho imigca emide engalawulekiyo kwezaposi nebangela ukuba bambi bahambe bengafumenanga nezomali zesibonelelo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Written By

Abongile Booi

Video by EWN

Nguqulukubhode eSABC

Baselugcwabevu ngumsindo abasebenzi bejelo losasazo iSABC emva kokukhutshwa kwembalelwano ezibakhululayo. Oku kulandela emva kokuba igosa eliphezulu kwicandelo leendaba nophendl’ondaba kwelajelo unkosikazi Phathiswa Magopeni ebeqwalile ngenene ukuba usathe xha ekukhupheni iileta phantsi komqathango wekhulu mashumi asibhozo anethoba kulandela intlanganiso ebinyembezana ebeyibambe nabasebenzi izolo. LokaMagopeni uthi akakwazi ukuqhubeka nokukhupha ezimbalelwano kodwa uzakuya kwiziphathamandla ukuyakuxubusha malunga nenyewe yokudendwa kwabasebenzi  kwelajelo abaqikelelwa kumakhulu amane.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Umhlalutyi wezopolitiko unkskzi-Lubna Nadvi uthi umbutho we-EFF uphulukene nethuba lokufumana iivoti ngaphambi kolonyulo loomasipala oluzakusingathwa kunyaka ozayo.Lombutho uququzelele iintshukumo kuzwelonke ngaphandle kwiivenkile zakwa-Clicks emva kokuba levenkile ipapashe intengiso ecalula iinwele zomntu ontsundu kwezo zomntu omhlophe kwi-Website yayo.Lombutho umemelele kulevenkile ukuba ipapashe amagama abaphathi abaphezulu abagunyazise lentengiso kwanokuba kugxothwe ikhampani yentengiso enoxanduva kulenyewe.Unkskz-Navdi uthi alifanelekanga inyathelo le-EFF lokuvala ngci iivenkile zakwa-Clicks kwilizwe jikelele,esithi lombutho bekufanele ukuba usebenzise lentengiso ukufumana izisombululo ezakhayo malunga nendlela yokuqubisana nobuhlanga kwelilizwe.Uthi ubuhlanga abuzukuphela kuba umbutho we-EFF usonakalisa iivenkile zakwa-Clicks.

Ulindeleke ukuba avele phambi kwekomiti yokuziphatha kakuhle yombutho kakhongolose umongameli weli lomzantsi afrika umnumzana Cyril Ramaphosa. Oku kubhengezwe ngusosiba jikelele walambutho unkosikazi Jessie Duarte izolo nanjengoko umongameli ejamelene nokubethabethana kweengqondo ngaphakathi embuthweni nalapho inxalenye yawo isathe kulowo wayesakubangumongameli umnumzana Jacob Zuma ukanti lokaRamaphosa uthi uzimisele ukucoca ilizwe lomzantsi afrika asiphule neengcambu ubuqhophololo norhwaphilizo. LokaDuarte uthi umongameli sele enxulumene nalakomiti yaye uzakuvela phambi kwayo kwiingxubusho malunga nenkxaso mali yokugay’inkxaso yeCR17 umongameli awayifumana ngomnyaka ka2017 ngethuba engenele ugqatso lokukhokhela umbutho kakhongolose kodwa akukacaci ncam ukuba uzakuvela nini.

Umbutho weEFF uthi ulwa ngokumandla nokukhutshwa ngolunya kwabahlali kwaWard 12 eGeorge. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ngulambutho ababahlali sele benento engaphaya konyaka behlala kwindawo yoogobityholo iGushindoda kwilokishi  yaseThembalethu eGeorge.

Mid-day News

Afternoon News

Subscribe to our newspaper and get our latest news for R10 p/m

Subscribe and get updated news daily

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.