Written By

Lusindiso Mayambela

Photo by GCIS

Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko kuzwelonke unkskz-Angie Motshekga uthe thaca ingxelo emalunga nemo yokulungela kwesebe lakhe unyaka-mfundo ka-2021 phantsi kwemeko yokugquba kobhubhane we-Covid-19.

Uthi izikolo zizakuvulawa ngomhla wama-25 kwinyanga yo-Mqungu kunyaka ozayo kootitshala,ngelixa zizakuvulwa ngomhla wama-27 kweyo-Mqungu kubafundi,esithi onke amaphondo aqoshelisa iinkqubo zawo zokwamkela abafundi.Umphathiswa u-Motshekga wenze umbulelo kubazali ngokuthemba isebe lakhe ngokhuseleko lwabantwana babo, baze bababuyisela esikolweni nangona bekukho impikiswano emandla kulombandela.Wenze umbulelo nakootitshala abancame ixesha labo besebenza nzima.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.