Iindaba zesiXhosa ngo 12:00, 04 December 2018

Written by on 04/12/2018

News Editor: Xolisa Sindaphi

uMelisa Whitehead usarhola emva kweenyanga ezingamashumi ananye engasaphangeli

SingqiniLe ukuba usafumana umvuzo wakhe opheleleyo isixeko sasekapa, onqunyanyisiweyo umkomishinala wezothutho unkosikazi Melissa Whitehead. Lo ka Whitehead wamiswa emsebenzini kwinyanga ezilishumi elinanye ezigqithileyo emva kokuba igama lakhe lithe labandakanyeka kwibholo leziniki maxabiso ezingatshongo khona malunga nokuthengwa kwebhasi zika Myciti. owayesakuba ngusodolophu wesixeko saseKapa unkosikazi Patricia de Lille uthyolwa ngokuquma urhwaphilizo olwenziwa ngulo ka Whitehead. Isixeko sithi unkosikazi Whitehead uzakufumana umvuzo wakhe ogcweleyo ide iqukunjelwe inkqubo yakhe yoluleko.

EFF ikhanyele kwaphela imifanekiso nedilesi yenkokheli yalo bipapashwa

Umbutho we EFF ukugxibhe kanobom ukupapashwa kwedilesi kunye nemifanekiso yenkokheli yalombutho umnumzana Julius Malema. kwingxelo yawo lombutho uthi lemifanekiso kuquka nenkcukacha zedilesi yakhe zikhutshwe ngonondaba. Izolo kuvele ukuba lendlu ikuledilesi yase Hyde Park yeyosomashishini umnumzana Adriano Mazzotti. Lo ka Mazzoti wabinza ngemali emalunga namakhulu amabini amawaka erandi kumbutho we EFF ngomnyaka ka 2013 ngelixa ugxa wakhe ongumlawuli wakwa Carnilinx u Kyle Phillips wathi waboleka umnumzana Malema isigidi serandi ukuhlawula ityala lakhe kwimali yerhafu. Ngokwengxelo umnumzana Malema uhlala kulendlu xa eserhawutini. Kusenjalo lo ka Mazzoti uchazwe njengomthengisi wecuba kwaye utyholwa ngokuphepha intlawulo yerhafu, kodwa noxa kunjalo uyazikhanyela ezizithyolo.

ingaphandle indoda ibibanjelwe ukudlwengula eMitchells Plain

Ingaphandle ngebheyile yewaka leerandi indoda ebibanjelwe izityholo zokudlwengula kwakunye nokuphatha ngenjongo zesincwaso abantwana bomhlobo wayo. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ngoonokrawuzana uEdric Kokman ominyaka ingamashumi mathathu anesithandathu ubudala ufumene lebheyile nemiqathango yayo imnyanzelisa ukuba angawubeki nakancinane owakhe umcondwana eMitchells Plain emveni kwezityholo zokudlwengula kwanokuphatha-phatha ababantwana babini baminyaka isixhenxe nelishumi elinanye ubudala. Umtyholwa ubanjwe kwinyanga yeDwarha nanyakanje emveni kokuba abahlali ababelugcwabevu ngumsindo bendawo yase Eastridge bagrogrisa ngelithi bazakuyitshisa ingqungqe indlu yakhe, ukanti unina wezintwazana akaxolanga kwaphela sisigqibo senkundla sokumnika ibheyile umtyholwa.

Amakhadi kaSASSA azokutshintshwa enziwe golidi

I-arhente ejongene nezibonelelo zikarhulumente uSASSA ukhuphe isimelelo esingxamisekileyo kwabo baxhamla kwisibonelelo sikarhulumente, ukuba batshintshe amakhadi amadala bafumane agolide ungafikanga umhla weshumi elinesihlanu kulenyanga kawayidlokova okanye bajamelane nokungazifumani izibonelelo zabo kwinyanga ezayo. Le arhente idize ukuba liselininzi inani labo basasebenzisa amakhadi amadala ngoko ke bayacelwa ukuba bandwendwele ii-ofisi zakwa SASSA okanye kwinkonzo yeposi yeli lomzantsi afrika ukuze bafumane lomakhadi matsha. Kwangaxeshanye kwelinye icala abaxhamli bezibonelelo zikarhulumente bayalunyukiswa ukuba banganiki nabani na ozivolontiyayo ngokubanceda, incwadi zasizi zabo kwakunye neenombolo mfihlo zabo okanye kubantu abathi baphuma kula arhente nanjengoko ingazokwenza zinkonzo zikhethekileyo nezizakutsala kwimali yabaxhamli.

Isavaliwe indlela uN1 kweli leKapa

Usavaliwe uhola wendlela uN1 kweliphondo lempuma koloni emveni kokungquzulan’okweenkunzi zegusha izigadla ezibini ngentseni yanamhlanje cebukuhle eTowsriver. Amagosa aphezulu kwisebe lakwandaba zabantu avakalise ukuba lentlekele yehle kanye ngaphandle kwaledolophana kwindlela esingise ngaseLainsburg, ukanti kukwadizwe nokuba amaxhoba asavalelekile kobobutyobo bezigadla kodwa ukuzakuthi ga ngoku kusalindwe izixhobo zokuqhaqha ukuze kukhutshwe amaxhoba.

iPalamente izobe ihleli namhlanje ixubusha imbuyekezo yomhlaba

Zombini izindlu zepalamente namhlanje kulindeleke ukuba zixubushe ingxelo yokuthatyathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Lengxoxo iza kanye xa ipalamente izakuthatha ikhefu yekrisimesi ekuzeni kuphela kwaleveki. ukunikwa ingqwalasela kwalengxelo kulandela isigwebo sangolwesihlanu  weveki ephelileyo senkundla ephakamileyo yephondo letshona koloni nalapho iye yasikhabela kude isicelo sombutho we Afri forum kwinzame zokuthintela lenkqubo. ipalamente kazwelonke kunye neyamaphondo zizakuhlala kunye zinike ingqwalasela kwingxelo yekomiti ethwaliswe uxanduva lokwenza inguqu kumgaqo siseko ngesolotya lamashumi amabini anesihlanu. lengxelo inikeza umkhomba ndlela wokuba uguqulwe umgaqo siseko ukuvumela ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo ukanti lekomiti iye yanikwa umgomo ngenyanga yomdumba  yipalamente ukuba yenze lomsebenzi nalapho iye yafaka ingxelo ngomhla weshumi elinesihlanu kwinyanga ephelileyo. Kuxhomekeke kwipalamente ukuba izakuwuphumeza lomthetho kusini na, ukanti ingqonyela ye Afriforum umnumzana Kallie Kriel uthi  basanyela nj intambo kwaye bazakuqhubeka nokulwa ukubuyelwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: