Iindaba zesiXhosa ngo 11:00, 10 December 2018

Written by on 10/12/2018

News Editor: Xolisa Sindaphi

abathe isigqibo malunga nezityholo zombutho wedemocrati Alliance zokuba umongameli Cyril Ramaphosa kwakunye nenkampani iAfrican Global Operations neyayisaziwa ngelokuba nguBosasa ntlandlolo banebholo abalifihlayo. Inkokheli yalombutho uMmusi Maimane ebesandul’ukufaka isicelo sokuqwalaselisa esisikhwasilima emveni kokuba umongameli wahlehla kwimpendulo yakhe awayinikela epalamente malunga nesiqinisekiso sokusebenza salankampani. Kutyholwa ngelithi umongameli wadiza ukuba isixamali esasinikwe unana wakhe yeyisesesikolo kodwa wauya kamva ngelithi lomali yayifakelwe umkhankaso wakhe wezopolitiko, ukanti kwelinye icala inkampani yakwa Bosasa iphike yema ngozwane ukuba inabo kwa ubudlelwane nonyana kaRamaphosa.

Isebe lakwandaba zabantu kweliphondo lentshona koloni likhuphe iingxelo zokuba balithoba abantu esele bebhubhile ezindleleni nangona sisekwiveki yesibini kwinyanga kawayidlokova. Oku kulandela emveni kokuba kubhubhe isithathu samadoda kwakunye lnowasetyhini ngomgqibelo esisuka kuwo kwaze kwasweleka kwakhona abantu abahlanu izolo nantoleyo yenyuse elinani layakufikelela kwithoba kwangaxeshanye kwelinye icala bangamashumi mabini anesixhenxe abaqhubi abanjelwe ukuqhuba bephantsi kwempembelelo zikadlomdlayo nokuqhuba ngesantya esiphezulu

Nanjengoko ilizwe lomzantsi Afrika lisengxakini wocimi-cimi wombano, kukho inkxalabo yokuba nobundlobongela bungenyuka ngeziholide zexesha lokuphela konyaka kuba izaphuli mthetho zingalisebenzisa elithuba lokungabikho kombane. Inkonzo yesipolisa kuzwelonke ithi amagosa anawo onke amandla okuqinisekisa ukuba abahlali kunye nezinto zabo bakhuselekile ngelithuba likaxakeka. kwiveki ephelileyo umphathiswa wamashishini karhulumente umnumzana Pravin Gordahn uthembise ngelithi akusayikubakho kuqhawuka kwamandla ombane ukususela ngomgqibelo ukuya ngomhla weshumi elinesihlanu kwinyanga yomqungu. Logama abahlali bazama ukufumana ezinye indlela zokuphila ngaphandle kombane, izaphuli mthetho zona zakha amagumgedle okuphanga abantu. unozakuzaku womzantsi Afrika kumapolisa ehlabathi umnumzana Andy Mashaile uthi uxhalabile ngumngcipheko wolwaphulo mthetho ingakumbi ngethuba lokucima komban

Ikomiti esebenzayo yase District Six ibaqinisekisile abo babengabahlali kulamandla, ukuba wonke ubani onelungelo uzakubuyela kwakhona kulamandla. kodwa noxa kunjalo urhulumente kazwelonke nowasekuhlaleni kusafuneka eze neqhinga-buchule lokuba uzakuba lungiselela njani abantu abathe kratya kumawaka amabini nabathe bafaka izicelo zabo zokubuyela. kwinyanga ephelileyo inkundla ephakamileyo yephondo lentshona koloni yagwebela abo babesakuba ngabahlali base District six bafuna ukubuyiselwa. Kwintlanganiso yabahlali ibibanjwe ngomgqibelo, ongusihlalo walekomiti umnumzana Shahied Ajam uxelele abahlali ukuba esisigwebo yinto ebebeyilindele ukususela ngonyaka ka 1998 ngethuba kusenziwa amabango wokuqala.

Kubekho udubulwano kwisikolo sochwephesho kwisikolo sasePhilipi

Akukabikho mntu ubanjiweyo okwangoku kulandela isiganeko sokudubula kwisikolo sobuchwepesha ngethuba sibambe umsitho wokuphela konyaka i Metric Ball ngolwasemzini kumandla wase Philipi. ngolwesihlanu kudutyulwe amadoda amabini aphakathi kweminyaka engama34 nama 41, ngethuba beqhuba isithuthi bevela kulomsitho. Kukholeleka ukuba enye yalamadoda, nekurhanelwa ukuba yintloko yamaqela onqevu ibiyokubeka umntu encuma naye e Berron Estate. ophuma kwisebe lezemfundo u Jessica Shelver uthi akukho mfundi okanye utishala owenzakeleyo kwesisiganeko.

uJulius  uthi iANC ivume mva ngonikezelo lwemihlaba

Inkokheli ye EFF umnumzana Julius Malema uthi i ANC yayilahle kwesinomhlwa umba wokunikezelwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Uthi yi EFF ebangele ukuba lombutho uvumule ukunikezelwa komhlaba eluntwini. emva kokuba yenze uphando lwayo langaphakathi.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: