Iindaba zesiXhosa ngo11:00, 13 eyoMga 2018

Written by on 13/12/2018

News Editor: Xolisa Sindaphi

sizothyilwa ngokusesikweni isibhedlele saseHilderberg

Umphathiswa wesebe lezempilo kwiphondo lentshona koloni uGqirha Nomafrench Mbombo ngomso ulindeleke ukuba atyhile ngokusesikweni umcebo wokulungisa ngokutsha isibhedlele saseHelderberg njengenxalenye yongenelelo lokuphucula uhanjiso lweenkonzo. Nanjengazo zonke izibhedle iHelderg ijongene nomngeni woxinezelelo lwenkonzo njengemiphumo wokwenyuka komthamo wezifo kwakunye nokusetyenziswa ngokumandla kweziyobisi luluntu. Kukwadizwe nokuba impelaveki lelona xesha likaxakeka nalapho kungeniswa ikakhulu izigulane ezixhatshazwe ngokubethwa ngeenjongo zokwenzakalisa kungenjalo ezokubulala nantoleyo yenyusa umthamo wabantu abangena esibhedlele. Umphathiswa uhambise ngelithi babone kusisidingo ukuba kongezwe esasibhedlele ukuze kufumaneke iinkonzo ezingcono nanjengoko kukhutshwe uhlahlo lwabiwomali oluxabisa amashumi amane ezigidi zeerandi ukuze kuphuculwe iziko elingxamisekileyo nelilindeleke ukuba libe ligqityiwe ngomnyaka ka2020 kwinyanga yomqungu. Uphawulekile umngeni izigulane ezijamelene nawo kodwa elasebe lithembisa ngelithi noko izinto aziyikubamntakangqika kwakufezwa olulungiso nophuculo lwesisibhedlele.

uRob Packham sele echithe iveki ngapha kwezitixo

ulindeleke ukuba achithe ubuncikane iveki ngaphaya kwezitshixo umrhanelwa otyholwa ngokubulala emva kokubanjwa kwakhona ngelithi uwutyeshele umgaqo webheyile yakhe. uRob Packham nongusomashishini ozinze eConstantia kutyholwa ngelithi uye wanxulumana namangqina ombuso kwityala lakhe emva kokuba wabanjelwa ukufunyanwa kwesidumbu kwinqwelomafutha yexhoba etshisiweyo ngenyanga yomdumba nanyakanje kwisikhululo sikaloliwe saseDeep river.  nangona ibingqongqo imiqathango yebheyile yakhe lokaPackham kodwa uphinde wazifumana kwakhona eqamele ngenqind’emjiva ukanti kukwadizwe nokuba wayekhe wabanjwa kwakhona ngenyanga yomsintsi kwangetyala elinye lokutyeshela lemiqathango nemthintelayo ukuba anxulumane namangqina. UPackham wayalelwa kwakhona ukuba ahlawule umdliwo othe kratya wamashumi mabini anesihlanu amawaka eerandi ngaphezulu kwesixamali esingamashumi mahlanu amawaka eerandi ebesiyimali yebheyile kuqala ze wanikwa isigwebo sokuhlala endlini.

Liyaqhubekeka ityala lika Zuma

Ulindeleke ukuba eve namhlanje obefudula engumongameli weli lomzantsi afrika uJacob Zuma ukuba umbuso uzakuthathela kuwo iindleko zakhe zenkundla ezithande ukuba nzima kanobom kusinina.  Ngokweengxelo ezikhutshiweyo umbutho weDemocratic Alliance uye wakrweca inkundla ephakamileyo yasePitoli kwinyanga yenganga nyakenye ukuze ujongisise uze ubekele bucala isigqibo samagqwetha ombuso sokuhlawula zonke iindleko zenkundla zikaZuma. Kukholeleka ekubeni lokaZuma utyabule phakathi kweshumi elinesihlanu namashumi amathathu ezigidi zeerandi kwimali yabahlawuli berhafu kwiindleko zakhe zenkundla nalapho imibutho ephikisayo yema ngonomji ngelithi masibekelwe bucala esasigqibo nanjengoko bekholelwa ekubeni asikho mthethweni. ukuba lemibutho iyaphumelela kwelilinge lonto iyakuthetha ukuba lokaZuma kuyakunyanzeleka ukuba azihlawulela, ukanti kwelinye icala uZuma utyhola ngelithi kwavuswa elityala ngelokumhlazisa onzakale ngakwezopolitiko elebela ngelithi akukho bungqina bunesihlahla bokuba ebezama ukulichitha elityala linxamnye naye.

Kulindeleke bavele enkundleni abasebenzi besixeko saseKapa

Kulindeleke ukuba bavele enkundleni namhlanje  abasebenzi abasixhenxe besixeko saseKapa, malunga nobuqhophololo bempepha mvume zokuqhuba kwiziko elise Khayelitsha. lamagosa abanjwe izolo ngethuba ibutho lokhetshe liqhuba ugqoqga kwiziko lokuvavanya ukuqhuba  eLingelethu. Kuthyolwa ukuba lamagosa amkela izinyobo ukuqinisekisa ukuba abo bafake izicelo bayaluphumelela uvavanyo lwabo nokuba abakulungelanga oko. Ophuma kwibutho lokhetshe u Captain  Philani Nkwalase  uthi esisixhenxe sikwenze oku phakathi koJanuary  ukuya ku October  ka 2018. u Captain Nkwalase uthi kwinyanga ephelileyo kwalapha kweliziko kubanjwe umabhalana ngezithyolo ezikumila kunje.

iANC iphumelele kwi ward ezimbini kweli leKapa

Umbutho we ANC uphumelele i ward ezimbini kwezintathu kulonyulo lovalo sikhewu kweliphondo izolo. Enye yezi ward ikumasipala Matzikama ze enye ibese Cederberg, kwaye ngaphambili beziphantsi kombutho we DA. Ukanti kuye kwavela isithuba kwezi ward emva kokuba oceba bazo bethe bashiya ezikhundleni zabo. Kusenjalo I ward yesithathu ese Saldanha bay iphinde yaphunyelelwa yiDA.

Imbizo yamanina nabantwana eshukunxelwa nguSekela mphathiswa

Usekela mphathiswa wokhuselo lombuso ohlomiphekileyo uEllen Molekane umemelele abahlali bephondo lentshona koloni kwiMbizo emalunga neentsuku ezilishumi elinesithandathu ezibekelwe bucala ngurhulumente ukulwa nobundlobongela ngakumanina nabantwana. Lembizo izakubanjelwa eIziko lobomi eHoutbay namhlanje ukususela ngalentsimbi yeshumi njengenxalenye yomkhankaso kaThuma mina wokuzisa iinkonzo eluntwini kodwa iinkcukacha ezithe vetshe ngalenyewe zizakufumaneka ebudeni bosuku.

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: