Iindaba sesiXhosa ngentsimbi ka11:00, 07 eyoMqungu 2018

Written by on 07/01/2019

Iindaba zixilongwe ngu : Siyaxola Sobantu

Kubanjwe abarhanelwa neziyobisi

Amapolisa aseKapa abambe abarhanelwa abalikhulu namashumi amabini ngethuba kuqhuba amaphulo ohlukeneyo okulwa ulwaphulo mthetho kwimpelaveki esiphuma kuyo oku kwenziwe kwindibanisela yamaPolisa ase Blue Downs. Ukanti kulamaphulo abantu abangamashumi amane anesihlanu babanjwe ngokuba neziyobisi ezohlukeneyo , logama abalishumi elinanye bebenjwe ngokuba nesizixhobo ezinobungozi ze abanye babanjwa ngamatyala ohlukeneyo aquka kuwo ukudlwengula  ndawonye nokubetha.Usomlomo wamaPolisa u-FC van Wyk uthi phakathi kwalamaphulo kuye kwafunyanwa nesithuthi esadizwa njengesabiwa ngo November nesifunyenwe kumandla i-Tafelsig eMitchells Plain  nalapho kwesisithuthi kubanjwe abane , logama kuye kwathinjwa nelitha zotywala ezingaphaya kwamashumi amathathu amawaka.Indibanisela yamaPolisa ase Blue Downs iquka iDelft , Tafilsig  i Ravensmead, Kalkfontein ndawonye ne Rocklands.

Izokuvela enkundleni indoda eRhaneleke ekuqaleni umlilo

Indoda ekurhaneleka ukuba yiyo eqale umlilo kuMasipala Overtrand kumandla i Batty’s Bay kulindeleke ukuba ivele enkundleni okokuqala namhlanje Amapolisa abambe le ndoda ineminyaka engamashumi amathathu anesine ubudala emva kokuba uMasipala wase Overtrand ukhuphe ubinze ngamawaka amahlani eRandi kuye nabani na onokuza nencukacha ngaphambili malunga nokuqalwa kwalo mlilo nosele ufince iveki uvutha nothe kambe wasuba umphefumlo womntu wasetyhini oneminyaka engamashumi amahlanu anethoba ubudala kwaye kutshabalale I Hectari zomhlaba ezingaphaya kwamawaka amahlanu.

Kungalindeleka uQhawu -qhawuko lombane kweli

Na njengoko uninzi labantu lubuyela emisebenzini abanye belungiselela ukuvula izikolo inkampani enkinkisha umbane kweli u-Eskom ithi kusengenzeka kukho uqhawu-qhawuko lombane kuleveki.Usomlomo wakwa Eskom umnumzana uKhulu Phasiwe uqikelela ukuba ubuxhaka-xhaka babo buzakubaphantsi koxinezelelo kumbindi wenyanga na njengoko kungabangelwa nasekubeni amashishini aliqela ebuyela emisebenzini , kwaye imfuno yokusebenzisa umbane izakwenyuka ngamandla kwi Generators zabo ezindala.Na ngona kunjalo uPhasiwe uthi sele esiwe amalahle kwizikhululo eziphehla umbane kodwa mancinane aseleyo kuvimba wabo.

Baliqela abantu abasweleke ezindleleni kwiiHolide zika 2018

Ngabantu abangaphaya kwekhulu namashumi amathathu anesixhenxe abathe basutywa kukufa kwindlela zeli phondo le Ntshona Koloni susela kwala ixeshala le Holide zehlobo kunyaka ka 2018. Kudizwa ukuba elinani lingaphazulu naxa kuthelekiswa ngaxeshanye kunyaka ogqithileyo , nalapho amagosa ezendlela adiza ukuba ngabantu abalikhulu namashumi amane anethoba abantu abathi baphulukana nobomi babo kwingozi zendlela zeli phondo ukusukela ngomhla wokuqala kuDisemba ukuzothi ga ngomhla wokuqala kwinganga ka January. Kusenjalo nakulempela veki siphuma kuyo kubhubhe abantu abasixhenxe kwiingozi ezimasikizi ezohlukeneyo eKapa intloko yezendlela eNtshona Koloni umnumzana uKenny Afrika uthi ezingozi zenzeke eGeorge ndawonye nase Karoo kweli phondo uAfrika ugxeka kabukhali ukuqhuba ngokungakhathali  , ukuqhuba udiniwe phakathi kwezinye nophantsi kwempembelelo zotywala esithi oku kunegalelo elimandla ekwenyukeni kwenani lengozi ndawonye nokubhubha kwabantu ezindleleni.

Zimphethe iintlungu umfana owonzakele kwintanga yetafile

Izancwinwa zintlungu kwisibhedlele iVictoria iWynberg indoda yaseKapa emva kokophuka umlenze kulandela ukutyibilika kwayo kwithemba lentanga yetafile .Usomlomo wabenkonzo ezingxamisekileyo i-ER24 umnumzana uRoss Campbell uthi le ndoda ibiyinxalenye yamadoda anikezela ngexesha kwiphulo lokukhangela ndawonye nokuhlangula abantu abathe balahleka nabathe balimala kwintanga yetafile , amagosa anyngo lokuqala athi lendoda isiwe ngenqwelontaka kwesisibhedlele kwaye neko yayo iyachacha esibhedlele.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: