Iindaba zesiXhosa, ngo 12:00, 09 eyoMqungu 2019

Written by on 09/01/2019

News Editor :Xolisa Sindaphi

Uyaqukunjelwa umsitho wemibhiyozo yeANC

Umququzeleli we ANC kwimibhiyozo yalo mbutho umnumzana uSenzo Mchunu uxelele  abamajelo endaba ukuba inkokheli ze ANC bezixelelwe malunga nokucetywa ngabaxhasi bowayesakuba ngumongameli umnumzana uJacob Zuma nebebeceba ukubamba umcimbi wokubhiyozela ukugqiba kwekhulu nesixhenxe seminyaka wasekwayo lo mbutho ngo 1912 , nalapho kudizwa ukuba kulo msitho bezokuthetha uZuma kuphela. U-Mchunu uthi beyikomiti eququzelela lo msitho baye basibhebhetha esisicwangciso , ngelithi kulisiko le ANC ukuba kwiveki engaphambi kwemibiyozo yalo mbutho  baqhube imikhankaso besisikhokelo esinye. Ukanti namhlanje bekulindeleke ukuba uNxamalala athethe kulomsitho ubuququzelelwe ngabaxhasi bakhe kwi ANC kwa Zulu Natal kodwa wamiswa lo msitho , nalapho isithethi sika Zuma sisithi ngoku kuqwalaselwe ekuqukunjelweni kwamalungiselelo omsitho  wangempela veki.

iBLSA ilinde lukhulu kucwangciso oluzothi lwenziye yiANC kulempela veki

Kusenjalo umbutho i- Business Leadership South Africa uthi ulindele ukuva i-ANC igxila ngamandla kumba womhlaba, uqoqosho , imisebenzi ndawonye nezemfundo ngethuba lombutho uzakube uphehlelela umqulu wezithembiso ngempelaveki kwi phondo iKwazulu Natal. Ukanti kuleveki oko iinkokheli ze ANC kuquka nomongameli uCyril Ramaphosa beqhuba imikhankaso kwelaphondo , ngaphambi kwalemibhiyozo ye ANC ezakubanjelwa kwibala lezemidlalo i-Moses Mabhida

Ungquba ngqubano loololiwe ePitoli

Uphinde wavusa umbuzo kwicandelo lokhuseleko kwa Metrorail  ukwenzeka kwengozi yokungqubana kololiwe neshiye abathathu bebhubhile , le ngozi yenzeke emva kokungqubana kwamakhareji amabini izolo kwisikhululo sika Loliwe iMountview kwintshona yePitoli. Umphathiswa wezothutho kuzwelonke ugqirha uBlade Nzimande uthi kungaphinde kunikwe siniki maxabiso kwinkampani yonogada ngaphndle kokuba kuqhutywe uhlolo kuyo ukujonga umqela wayo wezokhuseleko , ekwathi akusokuze kusetyenzwe njengesiqhelo namhlanje kulandela le ngozi imasikizi neshiye kungxwelerheke amakhulukhulu abantu , umphathiswa uthi kulilize ngoba kudala kwahlawulwa izigidi gidi ze Randi kwinkampani zonogada ukuba zibonelelo ngokhuseleko kodwa basaqhubeka nokonakaliswa oLoliwe.

Zinqongophele izikolo zokufunda abazali bamanyembezana

Na njengoko  kuthe bhazalala ngabantwana abasaqalayo ukuya ezikolweni ngokunjalo kubonakala nemikrozo yabazli abasafunela abantwana babo iindawo zokufunda , ukanti sebe lezemfundo ephondweni leNtshona Koloni lithi lithembise ngelithi liqulunqe igqize elizakuncedisa ekufakweni kwabanye abantwana abasadinga indawo zokufunda kwizikolo zeli phondo. Kusenjalo banyembezana abazali base Herold kwingingqi yaseziFama  cebukuhle eGeorge kuMazantsi eKapa  nabanenkxalabo emandla malunga nekamva labantwana babo kulandela ukuba indawo ebebefundela kuyo nesisakhiwo seCawe kulamandla kukho amarhe okuba izakuthengiswa. Esisikolo sisetyenziswa njengesamabanga aphantsi saqala ngonyaka ka 1933 sithwala abafundi abasondele kumakhulu amathathu , noxa kudizwa ukuba letyalike ikwinqubo yokuthengisa leCawe abahlali bayalichasa elinyathelo lokuvalwa kwesikolo sabantwana babo.

Umthyolwa ojamelene namatyala amalishumi okudlwengula ulindeleke enkundleni yase Wynberg

Umtyholwa otyholwa ngempatho gadalala ngokwesondo ngakubantwana kulindeleke avele enkundleni kamantyi yase Wyneberg namhlanje kulandela ukubanjwa kwakhe entloko kuleveki .Usomlomo wamapolisa u-Andre Traut uthi indoda eneminyaka engamashumi amathandathu anesithandathu ubudala kudala yaloba abantwana abangamakhwenkwana ukuba babukele imiboniso yamanyala lendoda kutyholwa ngelithi kudala yenza lo mkhuba isithuba esingangonyaka kumandla wase Ottery , umtyholwa ujamenele namatyala alishumi okudlwengula ndawonye nokuphatha gadalala ngokwesondo.

Kugqabhuke umbobho wamanzi kwelase Sun Valley

Isebe lamanzi nogutyulo kwisixeko seKapa sithi sisebenza ngokuzimisela ukuqinisekisa ukuba iyaqubisana nemeko yokuqambuka kowona mbombo mkhulu uhambisa amanzi kwingingqi i-Sun Vally kuMazantsi ePeninsula. Ingxelo zidiza ukuba lombombo ugqabhuke kwi Yure ezimbalwa zanamhlanje. Usomlomo welisebe  uFarouk Robertson, uthi okukugqabhuka kwalombombo kuchaphazele nezinye ingingqi ezigrangqe i-Faerie Knowe , Noodhoek ndawonye ne Capricon.

 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: