Iindaba zesiXhosa ngo12:00, 10 eyoMqungu 2019

Written by on 10/01/2019

Xolisa Sindaphi: News Editor

Indoda ethyolwa ngokudlwengulwa eOttery isalindelwe ngamanye amatyala

Kulindeleke ukuba kongezwe amanye amatyala ngakwindoda etyholwa ngempatho gadalala ngokwesondo ngakumakhwenkwana ahlala kumandla wase Ottery. Le ndoda ineminyaka engamashumi amathandathu anesithandathu ubudala ibivele okokuqala kwinkundla kamantyi wase Wynberg , umtyholwa ubanjwe entloko kuleveki kukholeleka ukuba uphatha gadalala ngokwesondo amakhwenkwana aphakathi kweminyaka elishumi elinesithandathu ubudala ixesha elide , ukanti okwa ngoku umrhanelwa ujamelene netyala lokudlwengula abantwana abaselula , noxa kunjalo umtshutshisi uthi kusengongezwa amanye amatyala alishumi , ukanti amatshantliziyo okuhlala ebekhona enkundleni evakalisa ukudikwa yiyokosa ziziganeko zempatho gadalala ngezesondo. Umtyholwa uzakuhlala elugcinweni lamaPolisa nekilindeleke ukuba afake isicelo sebheyile ekusitheleni kwalenyanga.

Kusakhuselekile ukukhwela uLoliwe eKapa

Zehlile iziganeko zokonakaliswa koLoliwe eKapa susela oko kwathi kwatyalwa ibutho elijongene nokhuseleko lweziseko ezingundoqo zoLoliwe eKapa. Kwinyanga ka October kunyaka ogqithileyo , kwatyalwa ikhulu lamagosa , ukanti ngaphambi kokuba kutyalwa lamagosa oLoliwe babone iziganeko eziliqela zokuhlaselwa kwabo ekuquka ukutshiswa phakathi kwezinye iziganeko.Abasemagunyeni badiza ukuba sele kubanjwe abantu abangamashumi amathathu anesithandathu kwisithuba senyanga ezimbini liqalile ukusebenza elibutho.Phakathi kweziziganeko zokubanjwa kwababantu , kuquka ukuphanga , ukuba neziyobisi , imithas zentambo ezingamaskhulu amathathu namashumi asibhozo ndawonye nentambo zika Loliwe ezikhilograms ezingamakhulu asibhozo.Usomlomo wezothutho nemisebenzi yoluntu eNtshona Koloni umnumzana uSiphesihle Dube uthi eziziphumo zokubanjwa kwababantu kubonakalisa ukuba liyasebenza eliphulo.U-Dube uthi injongo zeliphulo ibukukuba kongezwe ukhuseleko kwiziseko ezingundoqo zakwa Metrorail.

Sisamile isigqibo sokuvalwa kwesikolo samabanga aphezulu

Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lithi lisamile kwisigqibo salo sokuvala isikolo samabanga aphakamileyo i-Uitzig  na njengoko sadizwa njengesingakhuselekanga kwisithuba seminyaka emibini eyagqithayo. Inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni kunyaka ogqithileyo ayinkonya isigqibo selisebe ngelithi akukho zizathu zibambekayo. Noxa isebe lezibeka izizathu zalo malunga nokuvala esisikolo abanye babafundi bathi bafuna ukundiselwa kuso. Umphathiswa wezemfundo eNtshona Koloni unkosikazi Debbie Schafer uthi oku ukwenza ngokomdla wabafundi.

Amapolisa asakhangela abarhanelwa abaphange umqhubi we Taxify

Amapolisa aseMeneberg akhangela abarhanelwa abathe baphanga umqhubi wesithuthi i-Taxify , ingxelo zidiza ukuba lo mqhubi we Taxify uhlaselwe emva kokuba ebeyothatha abakhweli kumandla wase Mitchels Plain ebasa eManeberg nalapho ahlaselwe khona ngabakhweli bakhe. Usomlomo wamaPolisa eNtshona Koni u-Captain Noloyiso Rwexana uthi lo mqhubi uneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubudala uhlaselwe ngasemva ngebhotile , kwaye ubalikiselwe esibhedlele. Umrhanelwa lo kudizwa ukuba ucele kwabasicatyana nomnxeba wesinqine wexhoba.Ukamti umanejala we Taxify uGareth Taylor uthi lenkampani ibingenalwazi malunga nesisiganeko kodwa uthi igqiza labo lophando liyaphanda , uTylor uthi bayazikhalimela ezizizenzo zohlaselo ngakubaqhubi abazenzela imali esithi kulilungelo lawo wonke ubani ukuba azenzele imali ngaphandle kwezgrigriso , ndawonye nodushe lokuhlaselwa.

uRamaphosa uthembisa ngoku qubisana nabo bonke ababandakanyekayo kwi-State Capture

Umongameli weli umnumzana uCyril Ramaphosa wagxeka ubume bombutho we ANC ndawonye norhulumente  ngaphambi kokuba onyulwe njengomongameli walo mbutho esithi i-ANC ilahlekile endleleni yayo kwaye ayiqwalasela nkqubela phambili. U-Ramaphosa ebethetha ngethuba lokudibana nabantu abatsha eThekwini. U-Ramaphosa uthi ngaphambi kwenkomfa awonyulwa kuyo njengomongameli we ANC eyayibanjelwe eNasrec ngo 2017 izinto zazingantlanga kwaphela kwi ANC , uthi bengelombutho kwiminyaka egqithileyo bangena kwixesha apho babenganingqwalasela kwimicelimngeni engundoqo ekwakufanele ukuba banika ingqwalasela kuyo , esithi oku kwakusenzeka ngenxa yokuphazanyiswa zizinto eziliqela ezabakhupha endleleni. Esithi odwa lo mbutho uyahlangana , ethembisa ngelithi urhulumente uzakuqubisana nabo bonke abo babandakanyeka kwibholo lokuthiwa nkqo ngempulo kuka rhulumente ngamashishini abucala afumileyo i-State Capture ukutsho.

 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: