Iindaba zesiXhosa ngo 11:00, 11 eyoMqungu 2019

Written by on 11/01/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Amadangatya angapheliyo omlilo

Ude walawuleka umlilo wamadlelo ubuvutha  phakathi kwe Gorden’s Bay ndawonye ne Rooi Els ngaphandle kwase Kapa , lo mlilo uqale ukwenwenwela kulamimandla ngosuku langeCawe , waqala ukuvutha ngomhla wokuqala kulenyanga ePringle Bay ze wanwenwela eKogel Bay , lo mlilo sele utshabalalise I Hectari zomhlaba ezingamawaka asibhozo , ze wasuba nomphefumlo womntu wasetyhini oneminyaka engamashumi amahlanu anethoba ubudala. Usomlomo kwicandelo lemililo nohlangulo kwisixeko seKapa umnumzana uTheo Layne uthi na ngona ulawulekile nje lo mlilo kodwa yona indlela u-R44 phakathi kwe Gordon’s Bay ndawonye ne Rooi Els isavaliwe ngenxa yendawana ezithile ezisavuthayo.

Kuqinisekiswa umthetho kubantu abazingela ngokungekho semthethweni

Amagosa onyanzelisa mthetho kwisixeko seKapa asebenza emanzini sele ebeke abarhanelwa abaliqela abazingela izilwanyana eziphila phantsi kwamanzi ngokungekho semthethweni kwisithuba senyanga ezintathu. Ukanti kwisiganeko sakutsha nje elibutho libambe abantu abathandathu kunxweme lolwandle iKalk Bay lamadoda abanjwe nenqwaba yezilwanyana zaseLwandle. Kusenjalo ukusukela ngo October wonyaka ogqithileyo sele kubanjwe abantu abasondele kumashumi amabini anesithandu ndawonye nokuthinjwa kwembaza eziliqela , phakathi kwezinye zezinto. Igosa eliphezulu kweligqiza lamagosa onyanzeliso mthetho uStanton Shaw bagqongqa izikhephe ngenjongo zokuqwalasela intshukumo ezingekho semthethweni ezenziwa ngabo bahamba kwi Lwandle zeli.

Ucalulalulo kwisikolo sase Laerskool Schweizer-Reneke

Ibhodi elawula isikolo sabantwana abasaqalayo i-Laerskool Schweizer-Reneke esizinze kwi phondo lomntla Ntshona ithi na ngano besamnkela isigqibo sesebe lezemfundo , sokunqumamisa utitshala obandakanyeka kwisiganeko socalu calulo ngokwebala , le bhodi ilawula esisikolo iyawaphika amabango athi esisikolo sigquba umba wobuhlanga nocalu-calulo. Oku kulandela umfanekiso ojikeleza kumaqonga onxibelelwano obonisa ukohlulwa ngokokuhlala kwabantwana abamhlophe ndawonye nabantwana abamnyama. Utitshala weligumbi kwenzeke kulo esisiganeko unqunyanyisiwe lisebe lezemfundo , nanjengoko kusaqhuba uphando olunzulu ngakuye.Kusenjalo  Ikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika ingenelele ngophando lwayo kwizityholo zokubuhlanga kwisikolo samabanga aphantsi kwi phondo loMntla Ntshona.Lekomishoni ithi ukuba ziyinyaniso , ezizityholo izokuthabatha amanyathelo aqatha ngakule nyewe.

Uhlanga lwamaNdia lulwelwa uncedo lukaRulumente

Abantu bebala nohlanga lwama Ndia batyhole urhulumente we ANC ngokubethisa ngoyaba xa sukube bedinga uncedo luka rhulumente. Oku kuvele ngethuba umongameli uRamaposa ebendwendwele iingingqi zohlanga lwama Ndia ndawonye nabebala ePietermaritzberg kwi phondo iKwazulu Natal  , uRamaposa uthi kuleminyaka mihlanu igqithileyo ibilelona xesha linzima kakhulu kwelilizwe.Utyelelo lukamongameli ePietermaritzburg yinxalenye yephulo lokukhuthaza abantu ukuba bazimase umsitho we ANC nalapho kuzakuphehlelelwa khona umqulu wezithembiso kwimibhiyozo yalo mbutho ezakuqhuba kwibala lezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini ngomso , uRamaphosa uthi abemi belilizwe badinga ukuba basebenzisane.

Kufunyenwe iimpondo zemikhombe eOR Thambo

Amapolisa athi azokuqhubeka nokulwa ulwaphulo mthetho lokuzingelwa kwemikhombe ze kunqunyulwe iimpondo zawo. Oku kulandela ukufunyanwa kwempondo zemikhombe ezixabisa ngaphaya kwamashumi amabini ezigidi ze Randi kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo. Ngokwengxelo ezimpondo zemikhombe bezijoliswe ukuba ziya kwilizwe lase Dubai zifunyenwe libutho lamaPolisa i-K-9 kwi Container ethile kwakwesisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo. Ukanti abarhanelwa bazokuxinwa ngemibuzo phantsi kophando ngenjongo zokuveza ukuba ingaba zisukaphi ezimpondo zemikhombe.

Kuzobetha emntwini epokothweni ukuya kubhiyozo le-ANC

Ngenxa yokuba sele kukufutshane kulonyulo lukazwelonke kulonyaka ka 2019 umbutho we ANC eNtshona Koloni awuzukukhupha zibhasi eziya eThekwini   kwimibhiyozo ye ANC yokugqiba iminyaka elikhulu nesixhenxe wasekwayo, lo msitho ubizwa ngokuba yi Jan 8th Statement oku kudizwe ngusosiba we ANC ephondweni umnumzana uFaezi Jacobs uzakuqhutyelwa kwibala lezemidlalo iMoses Mabida , nalapho kulindeleke ukuba umongameli uCyrill Ramaposa kulindeleke ukuba othule umqulu wezithembiso zalo mbutho ngaphambi kolonyulo , uJacobs ukhuthaze amalungu alo mbutho ngelithi mababethe kubo ezimpokothweni ukuya eThekwini kwimibhiyozo yalombutho , ekuthaza abanye ukuba babukele intetho ka Ramaposa kumabonwakude.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: