Iindaba zesiXhosa, ngo 11:00, 14 eyomqungu 2018

Written by on 14/01/2019

News Editor :Xolisa Sindaphi

 

i-UNISA ibuyele emfundweni ngokuqhelekileyo

i-Dyunivesithi yoMzantsi Afrika i-UNISA ithi namhlanje zibuyela esiqhelweni izifundo namhlanje kwaye nekhampasi zelaziko mfundo zizakuvula okokuqala namhlanje emva kweveki ende yogwayimbo. Luye laphazamiseka ubhaliso kwelaziko mfundo ngenxa yogwayimbo oluqhube kwiziko lase UNISA kuzwelonke. Usomlomo wase UNISA umnumzana uRamotshela Martin ungqinile ukuba bafikelele kwisivumelwano ne SRC…Martin on UNISA. Ukanti ibhunga  labafundi i-SRC ibingaxolanga ngezinto eziliqela ekuquka kuzo ukufumana indawo yokufunda ndawonye nezixhobo zokufunda.Umququzeleli wolugwayimbo umnumzana uSifundo Ndzuzo naye uyangqina ukuba bafikele kwisivumelwano neziphathamandla zeliziko mfundo…Sifundo on UNISA

ubundlobongela nobuqhetseba abupheli kwi ngingqi yase Mitchells Plain

AmaPolisa ase Mitchells Plain kwi Cape Flats kwibutho elijongene nokuthintela ulwaphulo mthetho libambe umntu wasetyhini oneminyaka engamashumi amane anesine ubudala ngokuba nepakethi zeziyobisi eziluhlobo lwe Tik ezingamashumi amahlanu ananye ,ze kwesinye isiganeko kwabanjwa indoda eneminyaka elishumi elinesine ubudala ngokuba nomkhono wekati ongenazimpepha bobani ababarhanelwa bazakuvela enkundleni kamantyi wase Mitchels Plain. Ukanti kwesinye isiganeko kwingingqi  iAthlone kudutyulwe indoda eneminyaka engamashumi amathathu anesine ubudala kudubulo oluqhube kulamandla kulimele nabanye abantu abaphakathi kweminyaka emithandathu ubudala  , amashumi amabini anesihlanu ubudala ndawonye namashumi amabini anesixhenxe ubudala kwaye ekukabikho mntu ubanjiweyo ngokungqamene neziziganeko zodubulo na njengoko uphando lwamapolisa lusaqhuba.

uMbutho iGood izokubhengeza ikomiti yawo entsha

Kulindeleke ukuba ukracaza wombutho wezoPolitiko osandula kusekwa i-Good nenkokheli yawo engu nkosikazi Patricia  de Lille , lo mbutho kulindeleke ubhengeze ikomiti yawo yesigqeba solawulo kuzwelonke ndawonye nendawo eme kuwo umgaqo nkqubo walo mbutho Loka De Lille owayesakuba ngusodolophu wesixeko seKapa ubhengeze lo mbutho wakhe umtsha ekusitheleni konyaka ogqithileyo , kulandela ukulahla kwakhe kumbutho we DA emva kokungaboni ngasonye phakathi kwakhe ndawonye nenkokheli eziphezulu ze DA , U-De Lille ukwabhengeze ukuba umbutho wakhe omtsha uzakungenela olunyulo lukazwelonke oluzayo ngo May walonyaka.Ukanti kwingxelo ekhutshwe ngulo mbutho namhlanje ithi sele bebhalisile kwikomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC ukulungiselela ukuvoto.

uRamaphosa ube nentetha yodala uxolo kubhiyozo lweANC 

Umongameli uCyril Ramaposa umemelele kubemi boMzantsi Afrika ukuba babeke ithemba labo kumbutho we ANC na njengoko esithi lo mbutho ukwindlela yokuhlaziya, nokudala ubumbano phakathi kwalo mbutho. Umongameli uthethe oku ngethuba ephehlelela umqulu wezithembiso zonyulo walo mbutho ngempeleveki esiphuma kuyo , nalapho belizele lime ngembambo ibala iMoses Mabhida ngabaxhasi bombutho ebebethe kratya ngaphaya kwamawaka angamashumi asibhozo. Lamawaka waka abaxhasi be ANC bebeyokuphula phula izithembiso zombutho olawulayo ozakuthi uzimilisele emva kolonyulo lukazwelonke. Intetho ka Ramaphosa ethathe phantse iYure yonke ibigxile ngamandla kuqoqosho lwelokishi zelilizwe ndawonye imfundo phakathi kwezinye.Ukanti uSolly Mapaila wamakomanisi oMzantsi Afrika i-SACP uthi kwintetho ka mongameli baqaphele izinto ezintsha ezithe zathathwa besithi banethemba lokuba zizakumiliselwa ezizithembiso.

Kuvakale kukho ucalu calulo kwisikolo i-King Edward eMatatiele

Igqiza kwisebe lezemfundo eMpuma Koloni kulindeleke ukuba lityelele isikolo samabanga aphakamileyo iKing Edward eMatitiele. Olutyelelo lamagosa esebe lezemfundo lulandela izityholo zobuhlanga kwesasikolo. Kukholeleka ukuba abantwana bebanga lokuqala abamnyama banegumbi labo bodwa logama abantwana abamhlophe banegumbi labo bodwa. Ingxelo zidiza ukuba iphepha ndaba iSunday Times likhuphe ingxelo ethi ilungu lebhodi elawula esasikolo umnumzana u-Andrew Duminy uxelele eliphepha ndaba ukuba abantwana abantsundu abanomceli mngeni kwizifundi zesingesi babekwa kwigumbi labo baodwa de bafikelele kwibanga lesithathu u-Grade 3 ukutsho ukunikwa ingqwalasela ekhethekileyo.Usomlomo wesebe lesemfundo eMpuma Koloni uMalibongwe Mtima uthi iincukacha ezigrangqe ezizityholo zizakuvela emva kophando , na njengoko esithi baqulunkqe igqiza elizaphanda lenyewe.

Ziphelile izindlu zase Overstrand yimililo ibingalawuleki

Kulindeleke ukuba abahlali bomandla i-Overstrand baqale phantsi ukwakha amakhaya wabo kulandela umlilo ogqugqise kulamandla. Ngaphaya kwezindlu ezingamashumi amathathu azithe zatsha zangqungqa ngenxa yomlilo logama ezindlu ezingamashumi amabini anesibhozo zithe zonakaliseka kwimililo yamadlelo. Lo mlilo ulawulwe ngolwesihlanu ,uphinde waqelela ngempela veki nothe wanwenwela eFranskraal. Lo mlilo uqale ukuvutha ngomhla wokuqala kulenyanga oko utshabalalisa iHectari zomhlaba ezingamawaka asibhozo kwaye ubone ukuvalwa kwendlela eziliqela ngenxa yalo mlilo kwaye usube umphefumlo womntu wasetyhini oneminyaka engamashumi amahlanu anethoba ubudala na ngona kunjalo abasemagunyeni yabaqubisana nalemeko.

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: