Iindaba zesiXhosa, zika 11:00, 17eyoMqungu 2019

Written by on 17/01/2019

iDA isaphethe ka ward 31

Uphinde wasigcina isikhundla sokulawula u-Ward 31 kwisixekose seKapa umbutho we DA kulandela unyulo lovalo zikhewu oluqhube izolo kwi Ward ezintathu kwesisixeko.Ukanti kubele isithuba kwa 31 emva kokulahla komnye bo Ceba be DA. Ophuma kwi DA uJonathan Cupido uphumelele ngeVoti ezikumyinge wamashumi asibhozo epesenti ekhulwini le Ward ibingelelwe ngabagqatswa abaphuma kumbutho i-DA ACDP ANC I Democratic Independent Party ndawonye neEFF.Logama i-ANC iphumelele u-Ward 101 eKraaifontein , esisithuba sokubu Ceba savuleka emva kokube kwathi kwasweleka uCeba owayephethe la Ward.U-Luyanda Maxwell Mbhele ufumene iiVotie ezingumyinge wamashumi asibhozo nesihlanu epesenti ekhulwini , kanti le Ward ibingenelwe ngabagqatswa abaphuma kumbutho i-ANC , DA ndawonye ne EFF.Kanti u-Ward 5 kuMasipala iBergriver eWest Coast uphunyelelwe yi DA , esisikhundla sobuCeba savuleleka emva kokugxothwa ko Ceba we ANC , nayo le Ward ibingenelwe ngabagqatswa abaphuma kumbuthi i-ANC , DA, ACDP ndawonye ne EFF.

i-SACP igxininisile ba loka Walus kufanele uba ubhadla eNtolongweni

Umbutho wamakomanisi oMzantsi Afrika i-SACP isamnkele isigqibo sokukhutshwa ngesfetile kwesicelo sokuphuma ngengqawule kuka Janusz Walus lo mbutho uthi loka Walus akakufanelanga ukukhululeka emva kokugqithisa amafu inkokheli yalo mbutho umnumzana uChris Hani ngo 1993. Umphathiswa wesebe lobulungisa umnumzana uMichael Masutha uthi loka Walus kuzakunyanzeleka ukuba alinde iinyanga ezintandu phambi kokuba ityala lakhe liphinde liqwalaselwe kwakhona. Umphathiswa uMasutha usikhabile esisicelo esasifakwe ngo November wonyaka ogqithileyo u2017 kodwa loka Masutha wayalelwa yinkundla ephakamileyo ePitoli ukuba asiqwalasele isicelo sika Walus. I-SACP ithi loka Walus useyingozi phakathi koluntu kwaye kufanele ukuba ubhadla entolongweni ixesha elide.U-Masutha uthi ujonge ingxelo ka woGqirha wenngqondo nalapho le ngxelo yafumanisa loka Walus engazisoli kwaphela ngesenzo sakhe.I-SACP ithi izakuqhubeka isilwela ubulungisa egameni lika Hani.

Inkundla ephakamileyo iyalele Isikolo i-Elsies River sihlale sivuliwe

Sizakuqhubeka sivuliwe okwangoku isikolo samabanga aphakamileyo eUitsig cebukuhle e-Elsies River eKapa .Ukanti inkundla ephakamileyo kwesisixeko yakhupha umyalelo wethutyana wokuba esisikolo singavalwa ,na njengoko kusalindelwe isigqibo senkundla yezibheno ukuba ithabathe elinye inyathelo ngokubhekisele kulomba. Ukanti ngaphambili inkundla yagweba ngokwecala lesebe lezemfundo lokuba sihlale sivaliwe esisikolo ngenxa yenkxalabo emandla emalunga nokhuseleko lwabafundi na njengoko isikolo esi sadizwa njengesingakhuselekanga. Elisebe lezemfundo lizathuza ngelithi izakhiwo zesisikolo zigugile  kwaye neziseko zawo ezingundoqo zonakalisiwe.Amalungu okuhlala ndawonye nemanyano yotitshala i-COSATU ngaphambili baqhuba uqhankqalazo ngenzame zokugcina amasango esasikolo evuliwe ukwenzela ukuba kuxhamle abantwana balamandla , kudizwa ukuba abanye babafundi abafunda kwesasikolo baphuma kwingingqi ezixikixwa ngamaqela onqevu.

uMoloto usalwelwa isikhundla sakhe sobunkokheli kwi-PAC

U-Narius Moloto we PAC  Uzikhabile izimemelelo ezenziwe ngulowo usandula kunyulwa njengomongameli  we PAC umnumzana uMzwanele Nyontsho nalapho amemelela ukuba kubuyiselwe umnumzana uLuthando Mbinda owayesakuba lilungu le Palamente. Oka Nyontsho ebesePalamente kuleveki eyokudibana nososiba wePalamente umnumzana uMasibulele Xaso malunga nesihlalo sika Mbinda ePalamente. U-Moloto olwela  isikhundla sobunkokheli kwi PAC ezinkundleni uthi uMbinda akanokubuyiselwa ePalemente na njengoko esithi wakhutshwa ngomyalelo wenkundla ePalamente.

i-Kannaland isaphelelwe ngamanzi

Umasipala iKannaland eNtshona Koloni uhlaba ikhwelo nakowuphi na umbutho kuquka naleyuo ingekho phantsi kuka rhulumente ukuba babancede ngamanzi na njengoko laMasipala uphelelwa ngamanzi , ukanti umbutho wesisa ongajonganga nzuzo ku rhulumente sele unikele ngeLitha zamanzi ezingamawaka amahlanu umanejala kuMasipala wase Kannaland umnumzana u-Reynode Steverns uthi umemelela nokubaphathiswa ukuba ababandakanyekayo ukuba bangenelele kulenyewe na njengoko abahlali bengenamanzi

Kubanjwe indoda ephethe imikhono yeKati

Kulindeleke avele kwinkundla kamantyi yase Bishop Lavis kwi Cape Flats emva kokubekwa ityala umtyholwa oneminyaka engamashumi amane ubudala kulandela ukubanjwa kwakhe nemikhono yekati  iimbumbulu   ngokungekho semthethweni ndawonye nokuba nesithuthi esibiweyo le ndoda ibanjwe kwingingqi i-Valhalla Pak .Usomlomo wamaPolisa eNtshona Koloni uSajini Noloyiso rwexana uthi lendoda ibanjwe emva kokulunyelwa indlebe kwamapolisa malunga namalungu amaqela emigewu ebezimele kwindlu yabucala kulamandla.U Rwexana uthi esisithuthi sifunyenwe kulendoda soyanyaniswa nophango kwindlu ethile kumandla iRondebosch kwakhona sikwayanyaniswa nokubulala ndawonye nokuzama ukubulala kumatyala achazwa kwisikhululo samaPolisa ePhillip.

 

 

 


Reader's opinions
  1. Bongeka   On   21/01/2019 at 14:18

    Ndingumhlali apha eKhayelitsha kwaye ndinomdla kwiradio ingakumbi kweli cala leendaba, ndingathanda ukuncedisa kwiediting, ukufunda iindaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: