Iindaba zesiXhosa zika11:00, 24 eyoMqungu 2019

Written by on 24/01/2019

Luyaqhuba uphando kwiProject yamanzi

Umbutho i-OUTA uthi kuninzi ekudingeka kwenziwe  khona kuze kusitshulwe nengcambu urhwaphilizo ndawonye nendlela yokuziphatha, kwicandelo lamanzi. Lo mbutho ukwamnkele okwenziwe ngumongameli u-Cyrill Ramaphosa kwiveki egqithileyo nalapho uRamaphosa eseke ibutho elikhethekileyo elizakuqhuba uphando kwi Project yamanzi. Umongameli unike umkhombandlela elibutho lophando i-SIU ukuba liphande izityholo zenkcitho mali.Elicandelo lamanzi lombethwe zezizityholo zorhwaphilizo liquka  ukukhutswa kwe tender yokhuseleko lonogada imali esondele kumakhulu amabini namashumi amabini ezigidi zeRandi ekudizwa ukuba yanikwa inkampani eyoyanyaniswa noqhagamshelwano lwezoPolitiko. Ophuma kwi Outa uYamnkela Ntola uthi umsebenzi wabo kukuqinisekisa ukuba uphando luqhubela phambili kwizityholo ezilandela isebe lamanzi nogutyulo esithi abo bafunyaniswe benze gwenxa kufuneka betshutshisiwe.

Uphikiswano malunga nenezixhobo zokusebenza

Umbutho i-SJC uthi udanile kokwenziwe yinkonzo yesiPolisa eMzantsi Afrika sokuphikisa isigqibo senkundla malunga nezixhobo zokusebenza kwamapolisa eNtshona Koloni –I-SJC ndawonye norhulumente weli phondo bathi zibubuvuvu intetha zika Mphathiswa wamaPolisa kuzwelonke umnjengele Bheki Cele nothe mva nje kwintetha zakhe eliphondo linezona zixhobo zaneleyo zokusebenza kwamaPolisa ukodlula nayiphi na inqila kwelilizwe lo Mzantsi Afrika. Lo mbutho uthi oku kuphikiswa nazincukacha manani zolwaphu mthetho.

Arhotyisiwe amatyala kaDuduzane

Kulindeleke ukuba arhoxiswe ngokusesikweni  namhlanje amatyala orhwaphilizo  kwinkundla zamatyala zolwaphulo mthetho ezinze erhawutini , ngaku Duduzane Zuma. Lo ungunyana woyessakuba ngumongameli weli umnumzana uJacob Zuma ubebekwa amatyala angqamene nezenzo ezigxwenxa mayelana nebholo lefama yobisi eFreyisitata nalapho oku kubandakanya usapho labakwa Gupta.U-Duduzane uzakuvela kancinane enkundleni nalapho kulindeleke ukuba igunyabantu lezotshutshiso-NPA lizakurhoxisa khona lamatyala okwa ngoku .Kubonakala ingathi izakuba ngumtyhi kulendoda engusomashishini neneminyaka engamashumi amathathu anesine ubudala negama layo elivele amatyeli eliqela kwikomishoni ephanda ukubanjwa ngobhongwane kombuso  ngamaqumrhu abucala i-State Capture.Kanti kunyaka ogqithileyo owayesakuba ngumphathiswa wezimali kweli umnumzana uMcebisi Jonas wangqina ngelithi ngendlela ilungu losapho labakwa Gupta elalimnunusa ngayo imali engamakhulu amathandathu ezigidi ze Randi ngenjongo zokuba amnkele isikhundla sokuba ngumphathiswa , uJonas wangqina nokuba lentlanganiso yayiququzelelwa ngu Duduzane Zuma , na ngona kunjalo ubungqina obifungelweyo obafakwa kwikomishoni ka Zondo uDuduzane wawaphika lamabango.

uAgrizzi unikezele ngobungqina bezithyolo azenzileyo

Owayesakuba yi-COO ye Bosasa umnumzana u-Angelo Agrizzi kulindeleke ukuba abhentsise amabibi okutshintshiselwano ngemali phakathi kwamagosa ase Bosasa ndawonye nesebe lenkonzo zoluleko u-Agrizzi uzakudiza oku ngethuba eqhubeka nobungqina bakhe kwikomishoni ka Zondo ephanda aphanda ukubanjwa ngobhongwana kombuso ngamaqhumrhu abucala i-State Capture. Ukanti ngethuba enika ubungqina kule komishoni oka Agrizzi ungqinile malunga nokwafunyanwa kuphando olwalunzulu olwaluqhutywa libutho lophando elikhethekileyo malunga norhwaphilizo ndawonye nokukhutshwa kweziniki maxabiso ngondlela kwisebe lenkonzo zoluleko nesele kusisithuba seminyaka elishumi lwaqhubayo oluphando kwelisebe. Kanti u-Agrizzi uxelele lekomishoni ukuba bekunyanzeleka adibane nengqonyela ye Bosasa umnumzana u-Waston rhoqo ngenyanga ukushukuxa uluhlu lwamagosa enkonzo zoluleko ekufuneka enyotyiwe ngemali ekuquka owayesakuba yingqonyela yenkonzo zoluleko uLinda Mthi.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: