Iindaba zesiXhosa, ngentsimbi yokuqala 14:00, 04 eyoMdumba 2019

Written by on 04/02/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Konwabekile eRusthoof namhlanje

Kuyimigcobo nemivuyo namhlanje kwisikolo samabanga aphakamileyo iRusthoof nanjengoko inkampani yasetaaiwan iTaipay ibiphos’ezivivaneni ngokunikela ngeelaptop kwakunye nezixhobo zokufunda.

Kushokoxeka amagumbi okufundela entshona koloni

Isebe leze4mfundo kwiphondo lentshona koloni livakalise ukuba lishiywa kakkhulu lixesha lokufaka abantwana abangamawaka amahlanu anamakhulu aseixhenxe kwizikolo zeliphondo. Umphathiswa kwelisebe unkosazana Debbie Schafer uthi oku kubangwe ikakhulu kukwenyuka kwamanani abantwana abangene ezikolweni ingakumbi abo baphuma kwamanye amaphondo, kutsho uNkosazana uJessica Shelver

Sithetha nje isebe lezemfunde sele lifake isicelo sokuthenga amagumbi okufundela ahambayo angamashumi asixhenxe ubuncikane.

Bekubhabha Iimbumbulu eBishop Lavis izolo

Kubanjwe  abarhanelwa  ababini  emveni  kodubulo  oluqhubeke e-Bishop  Lavis,  izolo nalapho kungxwelerheke khona abantu abane bangecawe kuthe  kwangxwelerheka  abantu  abane.  Omnye wababarhanelwa  yindoda ebihleli  ifunwa  kakade  ngabakwantsasana ukanti oku  kulandela emva kokubulawa  kwabantu   kwakulengingqi  inye  kwiveki  ephelileyo. Isithethi  samapolisa  u-Novela  Potelwa  uthe  ababarhanelwa bazakujongana  namatyala amathathu  elokuzama  ukubulala, elokubulala,  kwakunye  nelokusebenzisa  umkhono  wekati  ongekho mthethweni.

Lisaqhuba ityala lika Bhushiri kuleveki

Lihlehliselwe ulwesithathu waleveki ityala lomprofeti oyindumasi nodal’iintetha uSheperd Bushiri nenkosikazi yakhe. Okukukuhlehliswa kwelityala lilinge lokunika amagqwetha akhe ithuba lokuba afake isicelo sebheyile ukanti abarhanelwa babanjwe ngolwesihlanu weveki ephelileyo ngamatyala okunanisa ngemali. Ngokweengxelo ezikhutshiweyo abaxhasi nabaladeli balomprofeti bagrogrisa ngelithi bazakubamba uqhankqalazo ukuba inkokheli yabo ayikhutshwa

Sigqobhozelwe amehlo isiganeko sesithuthi sesonka

Imanyano yabasebenzi iFAWU nemele amakhulu abasebenzi bekhaya lokubhaka izonka uBlue ribbon eSalt river izibhekelisile kwisiganeko sokuntunyekwa kwesithuthi, ukuhlatywa komntu ojongene nezorhwebo kulankampani kwakunye nokulinyazwa kwabantwana besikolo. Oku kulandela emva kokuba inkulumbuso ibeke ityala kubasebenzi abaqhankqalazayo ngokusebenzisa ubundlongondlongo ngethuba kuhlatywa ixhoba ebeliyekufaka isonka esikolweni.  Usosiba jikelele walemanyano uKatishi Masemola uhambise ngelithi abaluqhwabeli zandla baluqobozel’imehlo ubundlobongela nakubanina.

Kudutyulwe inkwenkwe emashumi nesithathu eKraaifontein

kubanjwe abarhanelwa abathathu kudubulwano lwamaqela emigulukudu nalapho kuye kwadutyulwa lwangcol’ungele ikwenkwana eminyaka ilishumi elinesithathu ubudala eKraaifontein. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ngusomlomo wabakwanqawayiphuzwa uNdre Trout lenkwenkwana ibelixhoba idutyulwe malunga necala emva kwentsimbi yesibhozo kusasa kwindawo yaseScttsdene izolo ukanti lokaTrout wolek’umsundulo ngelithi oluphando lukhokelele ekubeni kubanjwe abarhanelwa ababini ngezityholo zokubandakanyeka kwibholo lokubulala indoda eminyaka ingamashumi mathathu anesibini ubudala kwaseWScottsdene kusasa ngomgqibelo  esisuka kuyo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: