Iindaba zesiXhosa, ngo 12:00, 05 eyoMdumba 2019

Written by on 05/02/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

 

 

Kuvuthe amadangatye kwiHotela

Konakele IHotela emva kokugutyungelwa ngamadangatye omlilo kwi Cape Peninsula ngentseni yanamhlanje. Igosa eliphezulu kwisixeko seKapa kwicandelo lemilo nohangulo umnumzana uTheo Layne uthi igqiza lezicima mlilo likwazile ukulwa nalamdangatye omlilo ebebonakala njengesigrogriso kwenye impahla , esithi izixhobo zokusebenza zisekwindawo yexhwayelo.

Zange kuyalelwe ba iClifton beach mayivale kutsho Isixeko seKapa

Isixeko seKapa sithi zange sayalale ukuba kuvalwe amaLwandle azinze kwesisixeko xa kutshona ilanga kanye  ngexesha le Holide zika Disemba kunyaka ogqithileyo. Uphando lePalemnte luve ngendlela abantu abaxelelwa ngayo ukuba mabafulathele uLwandle i-Clifton Fouh Beach Sea Point ngonogada benkampani yabucala nalapho esisiganeko sabangela isankxwe kwilizwe loMzantsiAfrika nalapho esisiganeko senzeka ngomhla wamashumi amabini anesithathu kuDisemba wonyaka ogqithileyo .Inkampani yabucala yonogada i-PPA ngamfutshane ithi yayisenza nje isilumnkiso eluntwini ukuba ukuba kuyingozi ukungena emanzini xa kumnyama , nalapho isixeko sisithi lomba ujikwe wenziwa isiganeko sobuhlanga ngenjongo zokunyiba amanqaku ezoPolitiko.Lenkampani i-PPA ithi umsebenzi wayo kukhusela abanini bezindlu zase Clifton ndawonye nezindlu zabo.Usomaqhuzu walenkampani yonogada u-Chris Diedericks usamile kwelokuba izenzo zenkampani yakhe zange zabagwenxa ngobabusuku bokugxothwa kwabantu eCliton Fourth Beach. Amagosa esixeko ajongene necandelo nokhuseleko athi uMasipala zange wakhupha ingxelo enjalo kwisithuba seminyaka engaphaya kweshumi.Inkampani i-PPA ndawonye nonogada babo abathathu bazokujamelana nophando yinkampani yabucala egunyaziswe ukuba yenze njalo lenkqubo izakuqhuba kwisithuba senyanga ezayo.

Ingxelo kumagosa kaTransnet

Namhlanje kulindeleke ukuba amagosa aphezulu asibhozo kwa Transnet anike izizathu zokuba kutheni benganakunqunyanyiswa emsebenzini wabo. Ukanti aamagama abasebenzi angekadizwa banikwe isilumnkiso sokunqunyaniswa  ngolwesihlanu weveki egqithileyo emva kwengxelo zophando  olunzulu kulenkampani yakwa Transnet.Ophuma kumbutho ojongene nokuphathwa gwenxa kwemali yerhafu i-OUTA ngamafutshane uRudie Heyneke uthi nabani ofunyenwe enetyala makathwaliswe uxanduva lolwaphulo mthetho.Kanti kulindeleke ukuba i-OUTA ingenise ubungqina kuleveki obubandakanya amagosa aphezulu kwa Transnet  kwikomishoni ka Zondo ephanda ukuthiwa nqo ngempumlo kombuso ngamashishini abucala xa lekomishoni izakuqalisa ngalentsimbi yeshumi kusasanje.

iFord kusalindeleke iphendule malunga nokutsha kuka Jimmy Reshell

Igqwetha lenkampani evelisa izithuthi eMzantsi Afrika U-Ford umnumzana u-Andre Bezuidenhout uthi uceba ukukhweba amangqina angamashumi amane kuphando lokhusweleka kuka Reshell Jimmy. U-Jimmy wasweleka emva kokutsha nesithuthi esavutha amadangatye logama sihamba endleleni  esisiganeko senzeka ngo Disemba wonyaka ka 2015 ngethuba isithuthi sika Jimmy esiluhlobo lwe Ford Kuga savutha amadangatye kwindlela ecebukuhle kuMazantsi eKapa. Ukusukela emva kwesisiganeko kwabikwa ezinye eziliqela ezingaphaya kwamashumi asibhozo zokuvutha kwe Ford Kuga kwindlela zelilizwe.Elityala lisiwe liqela i-Afriforum kwinkundla ephakamileyo eNtshona Koloni ngenjongo zokuqwalasela ukuba ngubani omakathaliswe uxanduva malunga nokusweleka kuka Jimmy , elityala limiselwe  umhla weshumi elinesibhozo kulankundla izolo emva kokuba kudizwa ngelithi khange kubekho mangqina oneleyo

Umpathi wombutho iGood uphehlelela izithembiso zoluntu

Kulindeleke ukuba umbutho omtsha wezoPolitiko osandula kusungulwa i-Good uphehlelele umqulu wezithembiso zonyulo namhlanje oku kudizwa yinkokheli yalo mbutho unkosikazi Patricia de Lille. Lo mbutho wabhalisela ukungenela ulonyulo lukazwelonke kwikomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC kwaye lombutho sele ucacise wagxininisa malunga nomgaqo nkqubo wabo ngethuba kwakubhengezwa isikhokelo esitsha sethutyana salo mbutho kwinyanga egqithileyo. I-GOOD ithi iceba ukulungisa uMzantsi Afrika, uDe Lille uthi ngaphaya kwamawaka angamashumi amathandathu angabaxasi balombutho abaqinisekileyo kwaye uthi liyakhula ngamandla inani labaxhasi babo.U-De Lille walahla kumbutho we DA wasungula owakhe umbutho kunyaka ogqithieleyo kulandela ukungaboni ngasonye phakathi kwakhe nesikhokelo se DA.

Babanjiwe abarhanelwa okubulala

Kubanjwe abarhanelwa abane nabagcinwe kwisikhululo samaPolisa ngamatyala aphinda phindeneyo okubulala kumandla i-Mitchells Plain. Oku kulandela ukudutyulwa kwamadoda amathathu eLentegeur ngethuba lodubulo ekurhaneleka ukuba ngumlo wamaqela emigewu.Inqwanqwa lesiPolisa lasekuhlaleni kumandla iLentegeur i-CPF ngamafutshane ithi ikukhalimela kabukhali ukubulawa kwabantu ngokungenalusini i-CPF imemelela kwinkonzo yesiPolisa ukuba yongeze amagosa esiPolisa kwisikhululo sabo.Ophuma kule CPF Byron de Villiers uthi emva koludubulo amanqwanqwa abo okhuseleko azokuhlala eliliso lokhozi , uthi bazokudibana baqwalasele zonke ezingingqi zibole zizenzo zolwaphulo mthetho eziquka imilo yamaqela emigewu.Amapolisa athi kukho indoda ezakuvela enkundleni kamatyi wase Mitchells Plain emva kokubekwa ityala.

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: