Iindaba zesiXhosa, 22 eyoMdumba 2019

Written by on 22/02/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Kuvele amadangatyi omlilo eFranschoek Valley 

Umemelela kumkomishinala wamapolisa eliphondo leNtshona Koloni ukuba kuqhutywe uphando ngonobangela womlilo otshise amadlelo kwingingqi iFranschoek Valley, ongumgqatswa weDA kwisikhundla senkulumbuso yeliphondo umnumzanaAlan Winde. Oku kulandela utyelelo lwakhe lwayizolo kulangingqi nalapho umlilo ugqugqise amadlelo iintsuku eziliqela. Malunga nakawaka amathathu ihekthare zamadlelo ezithe zonakaliswangulomlilo. OkaWinde uthi eliphondo sele lihlaselwe yimililo engaphaya kwewaka kulonyaka kwaye alinakumelana nomnye umlilo kwakhona.

 

Kusenjalo…Basebenze ngokuzimisela abacimi-mlilo baza banakho ukuwubhekelisa umlilo wedobo ogqogqisa kwiintaba zaseFranchhoek eBoland khon’ukuze ungabi nakho ukonakalisa izakhiwo edolophini kwakunye namasimi. Lo mlilo nosele uneentsuku eziliqela uvutha utshabalalise utyani kummandla ongaphezu kweehektare ezingamawaka amahlanu. Usomlomo kamasipala weCape Winelands unkosazana Jo-Anne Otto uthi kungokunje lo mlilo uvutha encotsheni yentaba.

Zimile izithyolo zikaPule Mabe zokudlwengula

Uthi akazisoli nakancinane ngokumangalela usomlomo we ANC kuzwelonke ngezityholo zempatho gadalala yezesondo uPule Mabe nangona lombutho uzisusile ezozityholo ngakuye, uKgoerano Kekana. Elinenekazi libongoza bonke abangamaxhoba empathogadalala yezesondo ezandleni zabaphathi babo ukuba bathethe phandle ngezizenzo bangatyhafiswa ziziphumo zamatyala abo. Oka Kekana utyhola oka Mabe ngomphathagadalala ngezesondo izihlandlo ezithathu ezahlukeneyo logama wayesebenza njengomncedisi wakhe. Uthi wahlupheka iinyanga ezine zonke phantsi kwezandla zikaMabe kwaye akazisoli nakancinane ngokuvula ityala ngakulenqeberhu. Uqhuba athi uphoxekile kwi ANC ngokuthatha isigqibo sokususa izityholo ngakuMabe ibabuyisela emsebenzini bobabini kwaye uziva engakhuselekanga futhi akakhululeki xa ekunye nalokaMabe.

Cosatu ayixolanga ngolwabiwo zimali

I-Cosatu ithi isicwangciso sikamphathiswa wezimali umnumzana Tito Mboweni sokuphungula imali eziibhiliyoni ezingamashumi amabini anesixhenxe kwisixa-mali semivuzo yaseburhulumenteni kwiminyaka emithathu ezayo singabangela eli lizwe lishokoxelwe zizakhono. Kubonakala ngathi kungakho ungquzulwano kuNxantathu okhokelwe yi-ANC kanye nje phambi kolonyulo, nanjengoko iCosatu ivakalis’ukungaxoli ngohlahlo-lwabiwo mali. I-Cosatu ithi ukuphungulwa kwenkcitho makwenziwe kwabo bathe ngcu kwizikhundla eziphezulu kwakunye negquba labaphathiswa kwakunye namasekela wabo. Iziphakamiso zalo mfelandawonye ziquka ukuditywayiswa kwesebe lamashishini amancinane, elophuhliso loqoqosho kwakunye nelezorhwebo. Isebe lezamanzi lidityaniswe nelokusingqongileyo ze elomhlaba lidityaniswe nelezolimo, amahlathi nezoloba. Uthi makubekho isebe elinye jwi lezemfundo.

Ziyaqukunjelwa namhlanje iingxoxo zemveli nenkcubeko eBo-Kaap

Akukacaci ukuba zizakuqandusela kwiziphumo ezinjani na iingxoxo zothabatho-nkxaxheba koluntu kumbandela womhlaba ogxeleshelwe ukukhusela amafa emveli nekcubeko eBo-Kaap. Ezi ngxoxo ziyaqukunjelwa namhlanje kwaye ukuba le projekthi iyavunyelwa isixeko seKapa kuzakufuneka siqale siqwalasele ifuthe olunganalo olu phuhliso kumafa-emveli ale ndawo inembali enkulu. Abahlali bebesoloko bengaphesheya kwingcingane yokwenziwa kwezakhiwo eziphezulu zophuhliso kulaa mmandla.Ukanti ophuma kumbutho wabahlali iBo-Kaap Civic and Ratepayers Association uJacky Poking uthi bekuncumisa noko ukuva abahlali bevakalisa izimvo zabo kwiingxoxo zothabatho-nkxaxheba yoluntu eququzelelwe sisixekos eKapa.

Baqamele ngeeMela abafundi baseCPUT eAthlone

Bathabatha amanyathelo angqingqwa okuqinisekisa ukhuseleko labo abafundi kwicandelo labafuna ukuba ngabongikazi eCPUT kwiziko lale yunivesithi eliseAthlone. Kule nyanga eli ziko lithiwe mbende luqhankqalazo olunezixholo-xholo malunga namakhwiniba kwezokhuseleko kwakunye nokuqatsela kokukekela kweemeko zokuphila. Kubanjwe abafundi abangamashumi amabini anesibini phantsi kwezityholo zodushe lwasesidlangalaleni kwaye balithoba kuphela abakhululiweyo kwizisele zamapolisa eManeberg. Umfundi wezifundo zeBTech nonobhala wekomiti yabafundi uAsanda Dibela uthi abanye babafundi kungokunje balala beqamele ngeemela kwakunye nezintywizisi zepepile ngenxa yokoyikisela ukuhlaselwa. Kwinyanga yeNkanga kunyaka ophelileyo kubhaqwe umfundi ogama linguSinovuyo Yhusi ebhubhile kumasango esikolo kwaye abanye abafundi bafuna iimpendulo malunga nokubhubha kwakhe.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: