Iindaba zesiXhosa, 04 eyoKwindla 2019

Written by on 04/03/2019

Banovuyo abantu abakhubazekileyo ngemfundo yeComputer abazakuyifumana

Bekuluvuyo noluchulumanco  kwiHolo  yoluntu i-Andile Msizi apho abahlali kwakunye neziphathamandla bebehlanganisene khona, apho inkampani Umtha Wemfundo ibephehlelela khona inkqubo yokuqeqesha okanye yokufundisa icomputer. Lenkampani inikeza ngezifundo zecomputer simahla kubantu abakhubazekileyo kangangee nyanga ezine, ze banikezela nakubantu abaminyaka elishumi elinesibhozo nangaphezulu ngexabiso eliphantsi. U-Delpot Maseti no-Ntomboxolo Stongo abathe benza izifundo ze-computer kunyaka ophelileyo e-Whizz Center e-Site C ngabo abaququzeleli balenkqubo.  Bathi ibuhlungu into yokubona abantu abakhubazekileyo bengaxhotyiswa ngezakhono ezibalulekileyo nezidingeka kanobom ngokwa lemihla. Umphathi uMnumzana Maseti uthi abantu abakhubazekileyo bayasidinga isakhono se-computer ukuze banyuse amathuba abo engqesho. Uthi lenkampani inomnqweno wokwenza umahluko omkhulu kulutsha lase Khayelitsha, kwaye unethemba lokuba bazakutsho bafumane imisebenzi njengokuba imisebenzi emininzi idinga ukuba abantu babe nolwazi ngee computer.

Uvaliwe uhola wendlela uN2

Usavaliwe uhola wendlela uN2 kwakunye nezinye iindlela eziliqela cebukuhle eGrabouw ngenxa yogwayimbo lwabahlali. Ngokweengxelo ezikhutshiweyo umasipala wase Theewaterskloof uthi ababahlali balugcwabevu ngumsindo abonelisekanga ziinkonzo zikarhulumente kwisebe lezempilo kwakunye nenkonzo abayihambisayo kwelasebe, ukanti usodolophu walamasipala udize ukuba wenza unakonako ukuze kufikelelwe kwisisombululo. Kwangaxeshanye kwelinye icala umphathiswa kwisebe lezempilo uGqirha Nomafrench Mbombo ulindeleke ukuba abenendibano nabahlali balammandla ukuze athi thaca umcebo walo wokuphucula iinkonzo zalo ngolwesine waleveki.

i-FFP iyibekile imithetho yabo yombutho

Nanjengoko imibutho yezopolitiko iqinisa amatyathanga okugay’ivoti ukulungiselela ulonyulo oluzakubanjwa kwinyanga kaCanzibe abahlalutyi bezopolitiko bakhe batyelelela inkomfa yomqulu wezithembiso kumbutho weFreedom Front Plus kwimpelaveki eziphuma kuyo. Ngokweengxelo ezikhutshwe ngoonokrawuzana lambutho uhlabe ikhwelo lokuba kutshiontshwe inkqubo zokumanyanisa kunye nekota kwiidyunivesithi kunye neminye imibutho, ukanti inkokheli yalambutho uPeter Groenevald ubize ukuphuhliswa kwabantu abantsundu iBEE njengephulo elijolise kubantu abamnyama kuphela linganikele so kwabo bebala nabamhlophe nantoleyo ayichaze njengento ebizokutyebisa umbutho nje umbutho kakhongolose. Lambutho ukwadize nokuba uyichasa ngokukrakra imbono yokuthatyathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo kwakunye nemithetho ngemikhono yekati, ukanti umhlalutyi wezopolitiko uMnumzana uSomadoda Fikeni uhambise ngelithi lambutho uzakuyichasa ngokukrakra kwiinkundla zamatyala lemithetho

u-Eskom usezothi xha ngoDanya cimi wombane

Inkampani ephehla amandl’ombane uEskom ungqinile ukuba lankampani isasebenza ngaphandle kwamagingxigingxi ukuzakuthi ga ngoku yaye akukho kuqhawuqhawuka kwambane kulindelekileyo kule iveki kodwa nantsi ingxelo ethe vetshe ngebambela ntloko kwelinye lamacandelo alankampani uAndrew Eitzinger

Kwiveki ephelileyo lankampani ibijamelene nemicelimngeni
eliqela neye yaphumela kwisigaba sokuqala sokuqhawuka kombane kodwa ngoku
badize ukuba bakwindawo entle kakhulu nanjengoko beye baphucula kanobom
kwiinkonzo zabo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: