Iindaba zesiXhosa, 07 eyoKwindla 2019

Written by on 07/03/2019

i-UWC isikhabile isicelo sikaMampintsha

Idyunivesithi yase Ntshona Koloni i-UWC isikhabile isicelo somsitho ubuzakusingathwa yinkampani kaMampintsha i-West Ink Production nebicela ukusebenzisa ibala lale Dyunivesithi.Umvelisi womculo uMandla Maphumulo owaziwa ngelika Mampantsha ebevele enkundleni izolo emva koshicilelo lwe Video olujikeleze kumaqonga onxibelelwano lubonisa loka Mampintsha ethwaxwa kanobomo lowo ancuma nayo uBongekile Simelane owaziwa ngelika Babes Wodumo emculweni.Le Dyunivesithi ithi emva kothethwa thethwano olunzulu ndawonye nabathabathi nxaxheba kuquka nesigqeba solawulo e-UWC kufikelelwe ekubeni singamnkelwa isicelo senkamapani ka Mampintsha sokusingatha lomsitho kumasango ala Dyunivesithi nebekulindeleke ukuba ubengomhla wesine kwinyanga ka May kulonyaka.Usomlomo welaziko mfundo umnumzana Gasant Abarder uthi nangona le Dyunivesithi iyihlonipha inkqubo yomthetho ayinokwazi ukuvumela ukuba lomsitho uqhube kwi Cumpasi yabo na njengoko umququzeleli wayo uMampintsha ebendakanyeka kwisenzo sempatho gadalala ngokwesini.

Kubhubhe abantu ababini kuHola wendlela uR60

Kubhubhe abantu ababini emva kokuba isigadla sitshayise isithuthi sentracka kwindlela uR60 phakathi kwe Robertson ndawonye ne Ashton eCape Winelands.Intloko yezendlela eNtshona Koloni umnumzana uKenny Afrika uthi aba babini babhubhileyo ibangabasebenzi bendlela nabagilwe sesisigadla logama , bebelungisa izilathiso zendlela.U-Afrika uthi lendlela ivaliwe ngendlela yalengozi kwaye kucetyiswa abaqhubi zithuthi ukuba basebenzise ndlela zimbi.

Kusakhangelwa ingonyama eqhweshe eKruger National Park

Ayikabonakali nangetshengele Ingonyama eqhweshe kumyezo wezilwanyana eKaroo National Park ngaphandle kwase Beaufort West nesele kusisithuba seveki ezintathi ingabonakali.Ukanti igqiza elikhethekileyo elijonge nokukhangela lengonyama ngobuxhakaxhaka balemihla oko bephantsi phezulu bekhangela kulengingqi.Kukholeleka ukuba esisilwanyanga sinobungozi siqhweshe ngethuba lemvula ezimandla kulamandla nethe yafuma aithuba lokuthubeleza kucingo ebeluvulelekile ngenxa yezimvula.

Asabethwa amakhwenkwana asePaarl Boys High School

Kuvele ibango lokuba bayabethwa abafundi kwisikolo samabanga aphakamileyo samakhwenkwe iPaarl Boys’ High School nangonanje oku kwabhangiswa kweli lizwe kwiminyaka engamashumi amabini anesithathu eyadlulayo. Izityholo ezimandla zokubetha abafundi zijinga phezu kosekela nqununu okwayentloko yezoqeqesho umnumzana Richard Visage kwaye ziphakanyiswa ngabantu abathandathu ekuquka umzali kwakunye nababesakufunda apho. Phakathi kwala mabango kuquka ukubhethwa enqentsu xa ungabulisi, ukubethwa ngempama eshushu ezimpundwini xa ungenzanga umsebenzi wasekhaya kwakunye nokuchwarhazwa ngephini lebhola yeqakamba. Abasemagunyeni kwesi sikolo sidume ngebhola yombhoxo bayaziphikisa ezi zityholo.

Kunzima kwezopolitiki ezophula umthetho

Zizakudibana nenyok’iphung’umhluzi iinkokheli zamaqela ezopolitiko ezophula umthetho wezolonyulo. Ikomishoni yolonyulo ithi ezi nkokheli zinganyanzeliswa ukuba zikhuphe umdliwo kungenjalo zijamelane nokuchitha iminyaka emihlanu ukuya kwelishumi entolongweni. Kutshanje, ziliqela iintatheli ezivakalise inkxalabo nokucaphuka malunga nokwenziwa amaxhoba ngamalungu nabaxhasi be-Economic Freedom Fighters. Izolo, igqala lentatheli uKarima Brown ugrogriswe efungelwa ngabantu abathi bangamalungu eli qela kulandela ukuvezwa kwenombolo yakhe yomxeba kwiqonga lezonxibelelwano ngumnumzana Julius Sello Malema. i-IEC ithi bonke abemi beli lizwe abakhwiniswa yindlela yokuziphatha nokwenza kwalo nail phi na iqela lezopolitiko nabaxhasi balo, mabafake izikhalazo kwikomishoni.

Ixabiso lamafutha ezithuthi lenyukile izolo

Umfelandawonye weemanyano zabasebenzi zelizwe loMzantsi Afrika i-Cosatu ithi ukuntinga kwamaxabiso amafutha ezithuthi kutshanje kuzakuba nefuthe elibi kubasebenzi. Ixabiso lamafutha ezithuthi lenyukile kubusuku bayizolo nalapho kungokunje ipetrol yenyuke ngeseenti ezingamashumi asixhenxe anesine ilitha nganye ze idiesel yenyuka ngeesenti ezingamashumi alithoba ananye ilitha. Usomlomo weCosatu umnumzana Sizwe Pamla uthi libonakala nangakumbi ngoku kwimivuzo yabasebenzi ifuthe lokwenyuka kweVAT kwaye ukwenyuka kwamafutha ezithuthi kubangela abasebenzi batsale nzima ukondla iintsapho zabo. Uthi zizigidi ezilishumi elinesithathu zabantu abatsala nzima ukufumana izidlo ezintathu ngosuku. UPamla ulebele ngelithi bonke abasebenzi abafumana umvuzo wamawaka amathathu anamakhulu amahlanu eerandi ngenyanga baye bezika nzulu kwintlupheko.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: