Iindaba zesiXhosa, 28 eyoKwindla 2019

Written by on 28/03/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Abasebenzi beNEHAWU bangxangile phambi kweeOofisi zakwa SARS

Abasebenzi abaphantsi kwemanyano yabasebenzi i-NEHAWU bangungelene gaphandle kwe Ofisi zakwa Sar’s kumbindi dolophu waseKapa abasebenzi benkonzo eziqokelela iRhafu kweli beyokuthabatha inxaxheba koluqhankqalazo lale manyano emva kokuphanza kwengxoxo zonyuso mivuzo emva kokuba abasebenzi besikhabile isixhenxe sepesenti ekhulwini sokunyuso mivuso esibekwe ngu Sars logama abasebenzi benyanzelisa uchatha weshumi elinanye nomvo wepesenti ekhulwini u-11.4 %

Bakhutshelwe ngaphandle abasebenzi bezifama zasePaarl

Abasebenzi basezifama kumandla wase Paarl eNtshona Koloni abakhutshwe ngosomvana kumasango eFama ebebehlala kuyo , bacela umngeni isigqibo senkundleni, esivumele ukuba bakhutshelwe ngaphandle kwalefama. Iintsapho ezilishumi zikhutshwe kulefama ngolwesibini waleveki, kwaye ngokunje azinandawo yokufihla intloko emva kokundla yamabango omhlaba ezinze erhawutini inike imvume kumnini waleFama ukuba azikhuphele ngaphandle ezintsapho kule Fama.Umbutho ongekho phantsi kuka rhulumente i-Women On Farms kungoku nje unceda ezintsapho ukuba , uCarmen Louw ucacisa ngelithi intloko yolusapho yagxothwa emsebenzi ngonyaka ka 2008 , ngenxa yesosizathu akasebenzeli le Fama umnini fama waqala ngenkqubo zokumsusa kwi Fama yakhe yena nosapho lakhe , uLouw uthi isebe lophuhliso lamaphandle lazamela igqwetha olusapho khon’kuze lumelwe ezinkundleni , uthi bamatasa tasa ngaphepha enkundla ngenjongo zokuqinisekisa ukuba olusapho lufumana ithuba lokuzikhusela ezinkundleni.

Ungabhekeliswa na umhla weVOTO?

Umbutho iNew Nation Movement uthi uzakucela ukuba ubhekeliswe umhla wolonyulo i 8 ka May ukuba inkundla iyakuvuma oko ukuba abangqatswa abazimeleyo  bavunyelwe ukuba bangenele ulonyulo.Lo mbutho uthi ufake isicelo kwinkundla ephakamileyo eNtshona Koloni ukuba kubhengezwe njengongekho semthethweni umthetho wezolonyulo ovumela imibutho yezoPolitiko ukuba ibeyiyo kuphela ofaka abagqatswa kulonyulo lamaphondo ndawonye nolukazwelonke.U-Jaji Siraj Desai umisele esisicelo umhla weshumi elinesixhenxe kwinyanga ezayo ukuwiswa isigwebo kulomba.

Sele lifikile ixesha leInternational Jazz Festival

Ngamawaka waka abantu ebebengungelene kumnyhadala woMngqungqo owaziwayo eKapa obizwa ngokuba yi Cape Town Interntional Jazz Festival obanjwa minyaka le kwesisixeko lomnyhadala utshayelele izolo kubuzuku  kumbindi dolophu waseKapa ,nalapho wona kulindeleke ukuba uqale ngokusesikweni ngomso nangomgqibelo.I-Cape Town Interntional Jazz Festival utsala umdla wabaculi bomngqungqo abangaphaya kwamawaka angamashumi amane kwihlabathi abathabatha inxaxheba ngokucula kulo mnyhadala wantsuku mbini. Umququzeleli walomnyhadala uBiily Domingo uthi lomyhadala wamahala wobusuku bayizolo ibingowabantu.

Ziyambuyela Iintetha zakhe zokuthetha engacinganga uMalema

Kubekho ukubetha bethana kwezimvo emva kokuba ikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika ifumanise ukuba zange kubekho ntetho eziphembelela ubuhlanga intetho yentiyo  emva kwentetha ezenziwa yinkokheli yombutho we EFF umnumzana uJulius Malema nalapho uMalema wathetha  kwingxelo yakhe ngabantu abamhlophe ndawonye nohlanga lwama Ndia.Umbutho i-Afriforum uthi uzakuthatha lekomishoni yamalungelo oluntu kweli ukuyisa kwezomthetho khon’kuze ihliwe amhlongwa.Ukanti lekomishoni yamalungelo oluntu yafumana izikhalazo emva kwengoma eyaculwa ngu Malema esithi “Kiss the Boer” ndawonye nentetha zakhe nalapho wathi abantu abamhlophe mabangaxhelwa okwa ngoku ekwabanga ngelithi inxalenye yohlanga lwama Ndia eMzantsi Afrika luzele ubuhlanga.Kusenjalo umbutho we EFF uzamnkele iziphumo zekomishoni yamalungelo oluntu besithi eziziphumo zizinzile kwaye sisigwebo esilungileyo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: