Iindaba zesiXhosa, 01 UTshazimpunzi 2019

Written by on 01/04/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Ezempilo ziqinisekisile uba abantu bakhuselekile mabangoyiki

Inqwanqwa lezempilo kummandla wase-Khayelitsha lithi abeenkonzo zohlangulo akumelanga ukuba boyikisele ukhuseleko lwabo xa besemsebenzini.Oku kusemva kweziganeko ezimbini zohlaselo kubaqhubi benqwelo yezigulane kulommandla kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo.Kananjalo abeenkonzo zohlangulo bakhonjwa ngompu ngethuba bephendula umnxeba kummandla i-Kraaifontein.Ophuma kwelinqwanqwa umnu-Mzanywa Ndibongo uthi bacebe indibano kwakunye namapolisa,inqwanqwa lesipolisa kummandla i-Khayelitsha,kwakunye namaqela ajongene nokhuseleko ekuhlaleni ukuze kumiliselwe amaqela azakufumaneka ii-yure ezingama-24 ngosuku ukuze apheleke izithuthi zezigulane.Ukanti esi sesinye sezisombululo zokuphelisa nya ubundlobongela obujoliswe kwabeenkonzo zohlangu ,ngethuba kusingethwe ingqungquthela emalunga nezempilo kulommandla ngempelaveki.

Uzovela enkundleni yamatyala owayebethe umfundi eSans Souci Girls High

Kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yase-Wynberg ngalentsasa ngesityholo sokubetha owayesakuba ngumfundi kwisikolo samantombazana i-Sans Souci Girls High oneminyaka eli-16 ubudala.Oku kulandela ukuxhwithana kwalomfundi kwakunye notitshala wakhe u-Clarissa Venter ngo-February kulonyaka.Ukanti i-Video ebonisa lotitshala  eqhwaba lomfundi ngempama yathi tshitshilili kumakhasi onxibelelwano.Lo titshala wafaka isimangalo sokubetha ngakulomfundi ka-Grade 9 nowathunyelwa kwesinye isikolo.Ukanti unina walomfundi wafaka isimangalo esifanayo nesi ngakulotitshala.Utitshala lo kulendeleke ukuba abuyele emsebenzini ngomso emva kokuba isigqeba solawulo kwesisikolo siqukumbele inkqubo yezoluleko   

Zishubile kwi-Taxi rank yase Hout Bay

-Kuye kwaqhuma irhuluwa  ngalentsasa
kwi-rank yee-taxi kummandla i-Hout Bay.Esisiganeko siye saqinisekiswa
ngabasemagunyeni kunyanzeliso-mthetho kwisixeko sase-Kapa,kwaye bathi
unobangela waso awukaziwa ukuzakuthi ga ngoku.Ukanti kuye kwaqatsela
ukujamelana ngezikhondo zamehlo phakathi kwemibutho yabaqhubi-zitaxi
kulommandla.Ukanti sele kubanjwe abantu abasibhozo kulandela isiganeko
 sodubulo kulommandla ekuzeni kuphela kwenyanga ephelileyo,nebekukholeleka
ukuba lunxulumene necandelo lee-taxi…Kusenjalo ngabantu ababini ubuncinane
esele bebulewe,ngelixa abanye abasibhozo befumene umonzakalo kwiziganeko
zodubulo ezohlukeneyo kwesisixeko jikelele kwimpelaveki egqithileyo.Kwesinye
isiganeko kudutyulwe indoda kummandla i-Mitchellsplain izolo.Osisithethi
samapolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-FC Van Wyk uthi enye indoda
yamnabela uqaqaqa kummandla i-Bishop Lavis.

Kuvakala ngathi linganyuka ixabiso leeTaxi

Umbutho wabaqhubi-zitaxi i-SANTACO uthi lingonyuka ixabiso ngakubakhweli beetaxi,nanjengoko kuvakaliswe ukuba lizakwenyuka ixabiso lamafutha ezithuthi ngo-Lwesithathu.Oku kuza nanjengoko isebe lezamandla libhengeze ukuba ixabiso lamafutha ezithuthi lizakunyuka nge-R1,34 ilitha,ize yona i-Disel yonyuke nge-R0,82 CENTS,ngelixa yona i-paraffin izakwenyuka nge-R0,63 CENTS ilitha.Elisebe likhankanye uthotho lwemiba engunobangela wolofunqu,equka ukudodobala kwe-randi xa ithelekiswa ne-Dollar yase-Melika kwakunye nofunqu kumaxabiso e-Oli ekrwada kushishino lwamazwe ngamazwe.Umongameli we-SANTACO umnu-Philip Taibos uthi iqoqo lolawulo kuzwelonke lizakuchub’izikhwebu ngomso,ngelokuqwalasela indlela eya phambili. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: