Iindaba zesiXhosa, 02 ekaTshazimpunzi 2019

Written by on 02/04/2019

Ongumphathiswa wezithuthi uDonald Grant uthi maluphele udushe kooSomaTaxi

Umphathiswa wezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Donald Grant uthi kufuneka kwenziwe iinguqu kwiziseko ezingundoqo kummandla i-Hout Bay ukuze kupheliswe udushe kwicandelo leetaxi emva kokubulawa kwamadoda amane ,kwaze konzakala abanye abantu ababini izolo kudubulo olunxulumene noludushe.Kwiveki ephelileyo,kudutyulwe indoda yamnabel’uqaqaqa  kwakulommandla.Ummandla i-Hout Bay ubusoloko uthiwe  mbende ziingxwaba-ngxwaba ezinxulumene necandelo lee-taxi kwezinyanga zilithoba zigqithileyo ezisusela kwimigushuzo yabaqhubi kwakunye nodubulwano olunempalalo gazi.Iziganeko zakutshanje kukholelwa ukuba ziqandusele kwimeko yokujamelana ngezikhondo zamehlo phakathi kwemibutho emibini yabaqhubi-zitaxi kumzila wendlela i-Victoria esuka e-Hout Bay isingise e-Kapa.Umnu-Grant uthi iziqinisekiso zobhaliso ngakulemibutho mibini,zisanqunyanyisiwe ngenxa yokuhamba kwee-taxi zawo kulomzila ngokungekho-mthethweni.

Kukho ingozi eyenzekileyo kuHola wendlela uN2

Kubhubhe umntu wamnye ngethuba kuntlithana izithuthi ezimbi kuhola wendlela u-N2 phakathi kwe-Botriver kwakunye ne-Caledon kummandla we-Overberg.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika  uthi esinye kwezizithuthi  ibiyi-traka yokhuseleko.Uthi indlela isavaliwe okwangoku,kwaye ubongoze abaqhubi ukuba babenomonde,esithi lendlela izakuphinda ivulwe ngokukhawuleza….

Oonondapha bathyolwa ngoku bika indaba ezingenabunyani

Unobhala jikelele we-ANC umnu-Ace Magashule utyhole abeendaba ngokubika izityholo ngakuye ngaphandle kobona bunyani obuphuma kuye.Umnu-Magashule ebethetha ngethuba lendibano yekomiti ephezulu kulombutho esingethwe e-Irene cebu kuhle e-Pitoli.Intatheli yophando nombhali umnu-Pieter Louis Myburgh uveze izityholo ezinobuzaza zorhwaphilizo nokungathembeki ngakulo ka-Magashule  kwincwadi yakhe entsha esihloko sayo sithi Gangster State-Uravelling Ace Magashule’s Web of Cupture. Umnu-Magashule uthi uqwalasela amanyathelo omthetho ngakulombandela. 

Kutshiswe Iibhasi ezimbini ngase Mfuleni ngezolo

Abahlali ebebeqhuba ugwayimbo kufuphi nommandla wase-Mfuleni  bantumeke ngomlilo iibhasi ezimbini eyakwa-Golden Arrow neyakwa-My City kubusuku obugqithileyo.Ukanti akukacaci ukuzakuthi ga ngoku ukuba sithini isizekabani sokuntunyekwa kwezibhasi.Kusenjalo kubonakala ingathi luya lusanda ulwaphulo mthetho olujoliswe kwezibhasi,ngaphambili kuphangwe abakhweli bebhasi yakwa-Golden Arrow phakathi kommandla i-Mitchellsplain ne-Tygervalley,Le-company yeebhasi idize ukuba isingethe iingxoxo ezimalunga nokuphehlelelwa kwenkonzo yokhuseleko efanayo naleyo yecandelo lonyanzeliso-mthetho kwimizila yoololiwe.Osisithethi salekhampani unkszi-Bronwen Dyk-Beyer uthi ukhuseleko lwabakhweli yinto esoloko iphambili kubo.Ukwavakalise ukuba beyile-khampani babonelela ngebhaso lama-50 000 eerandi kuye nabani na onokuza ngaphambili nolwazi olunokukhokhelela ekubanjweni nasekutshutshisweni kwabo banoxanduva koluphango.   

U-Cele uthi mabanikwe ixesha elipheleleyo amapolisa

Umphathiswa wamapolisa umnu-Bheki Cele uthi abacuphi mabanikwe ixesha elaneleyo ukuba baphande imvelaphi nobunyani besigrogriso ezenziwe kumakhasi onxibelelwano nezijoliswe kubemi bamazwe angaphandle kweli lo-Mzantsi Afrika.Lo ka-Cele ndawonye nomphathiswa wobudlelwane bamazwe ngamazwe unkskz-Lindiwe Sisulu,bathethe nabathunywa be-Afrika malunga nodushe lokubukulwa kwabemi bamazwe angaphandle kwiveki ephelileyo.Usekela mphathiswa wemicimbi yangaphandle umnu-Luwellyn Landers uthi udushe olujoliswe kumashishini abemi bamazwe angaphandle lunento yokwe nentiyo ndawonye nolwaphulo-mthetho.Uvakalise ukuba kuzakumiliselwa ikomiti esebenzayo kwaye umsebenzi wayo uzakudizwa xa abathunywa be-Afrika bebuyela ekhaya ngo-Lwesihlanu.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: