Iindaba zesiXhosa, 05 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 05/04/2019

I-DA iphakamise izixhobo zeeDrones ukulwa ubundlobongela

Umbhexeshi we-DA epalamente umnu-John Steenhisen uphakamise ukuba kusetyenziswe izixhobo ezibhabha phezulu ezibizwa ngokuba zii-drones ngeenjongo zokunceda abantu abahlala ezifama bekhuselekile.Uxele inginginya yabantu kummandla i-Kempton Park kubusuku bayizolo ukuba i-DA ineqhinga-buchule lokhuseleko kwimimandla esemaphandleni elizakunceda ukulwa ubundlobongela.Abaxhasi balombutho bebengungelene kwiholo yetyalike i-RHEREFORMIYED ukuyakuphula-phula owayesakubayinkokheli yalombutho unkskz-Helen Zille kwakunye nalo ka-Steenhuisen.Bakwaphakamise neenkxalabo malunga nobonelelo lombane neminye imiba etshis’ibunzi.Umnu-Steenhuisen ukwathi ezizixhobo zibhabha phezulu nezine-camera,zizakusetyenziswa kwiindawo ezinkulu ezifama kwanokuthintela ukubiwa kwemfuyo nempahla.

Ivumbulukile ingxabano kwingxoxo mpikiswano eHoutbay

Kuvumbuluke ingxabano ngethuba kuqhutywa ingxoxo-mpikiswano yolonyulo nebisasazwa ngqo kwinkqubo ka-SABC 2 u-Morning Live ngalentsasa kummandla i-Hangberg cebu kuhle e-Hout Bay.Lengxabano iqalise ngethuba inginginya yabantu iphazamisa abo bebethetha eqongeni.Abo bebemele imibutho yezopolitiko elishumi bebeseqongeni ngethuba izitulo zibhabha emoyeni,phofu ziyokuthi ngcu phezu kwentloko yomntu okanye esiqwini.Ukanti oku kwenzeka kanye ngethuba inkokheli emele umbutho i-BLF ibithetha nabantu.Ukanti yimibutho yezopolitiko engama-20 ethabatha inxaxheba kulengxoxo-mpikiswano.

Iqela elimele abafazi basezifama lilwela abahamba mgama ode ukuya ezikolweni

Umbutho i-Woman on Farms unike isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni umtyhi de ibengumhla we-17 kulenyanga ukuba liphendule kwizinyanzeliso zawo zokuba elisebe libonelele ngesithuthi sabafundi kummandla i-Wellington.Lombutho ububambe ugwayimbo ngaphandle kwii-ofisi zelisebe e-Kapa izolo.Abafundi bezikolo ezintathu kulommandla bebephethe amapheke-pheke anombhalo othi:No long Walks to School and Our School Books are getting Wet,Our Lives are in Danger.Lombutho ubanga ngelithi abafundi kunyanzeleka ukuba bahambe umgama omalunga nee-kilomiter ezilithoba ukuya nokubuya esikolweni yonke imihla.Kusenjalo isebe lemfundo kweliphondo lithi ukuba abafundi bahlala kummandla osemaphandleni kangangomgama ozikhilomitha ezintlanu,bangabonelelwa kwisikolo apho kukho isithuthi,okanye bahlale kwi-Hostele.Elisebe lithi lizakuziqwalasela ezizikhalazo,lize liphendule kuzo.

Uyaphandwa onguCeba ngezithyolo zokutya imali

Umasipala wase-George uthi uphand’izityholo zokuba omnye wooceba bakhe usebenzise imali yabarhafi kumaphulo angaqondakaliyo.Inkokheli yombutho i-Good unkskz-Patricia De Lille uphakamise umbuzo malunga noluphando,esithi alwanelisi.Utyhole lomasipala ngobusela bohlobo lwebhanki yakwa-VBS….Unkskz-De Lille uxelele abeendaba ukuba unyana woceba kulomasipala waxhamla kwinzala yotyalo-mali eyenziweyo.Ubanga ngelithi kwahlawulwa imbuyekezo yama-400 000 eerandi kumagosa alomasipala.Unkskz-De Lille ulumkise  i-DA  ukuba yohlukane nokukhusela amagosa athe mome lurhwaphilizo,ngelixa umphathiswa woorhulumente basekhaya kweliphondo umnu-Anton Bredell evakalise ukuba imibutho yezopolitiko ikhangela nje amaqhinga ukuze iphumelele kulonyulo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: