Iindaba zesiXhosa, 08 EyeTshazimpunzi 2019

Written by on 08/04/2019

News editor: Xolisa Sindaphi

Kubi kwisiqithi sase-Cape Flats

Luyaqhubekeka nokuchaphazela abantwana udushe lwemigewu kwimimandla eliqela kwi-Cape Flats.Ixhoba lakutshanje yinkwenkwana eneminyaka emibini ubudala edutyulwe yamnabela uqaqaqa ngethuba kuqhum’irhuluwa kummandla i-Hanover Park kulempela-veki.Amapolisa athi lenkwenkwana ibikunye nonina ngethuba imihlambi eyalanayo yeqela loonqevu ivulela ngeembumbulu.Kubekho iziganeko ezikumila kunje eziliqela kweziveki zigqithileyo,nalapho abanye abantwana abaye bachatshazelwa ludubulo baye basinda,ngelixa abanye bephulukene nobomi.Kwinyanga ephelileyo,kubanjwe abarhanelwa abahlanu ngokwayamene nodubulo,olukhokhelele ekubhubheni kwenkwenkwana eneminyaka emithathu ubudala kummandla woogob’ityholo i-Pooke Se Bos cebu kuhle e-Athlone.Kutyholwa ukuba lenkwenkwana ibhubhe emva koxambuliswano lwe-Cell Phone nolujike lwaludushe.Ukanti kwadutyulwa intwazana eneminyaka emihlanu ubudala emlonyeni ngethuba izigila-mkhuba ziqalisa ukuthulula ngeembumbulu kummandla i-Manenberg kwisithuba esingaphezulu kweeveki ezimbini ezigqithileyo.Kwesinye isiganeko inkwenkwana eneminyaka emithathu ubudala iye yabalekiselwa esibhedlele  ngo-Lwesibini weveki ephelileyo emva kokufumana umonzakalo ngethuba imihlambi eyalanayo yamaqela emigewu ivulela ngeembumbulu kummandla i-Helenvale.

U-Bheki Cele kulindeleke atyelele ummandla wase Hout bay

Umphathiswa wamapolisa kweli umnu-Bheki Cele kulindeleke ukuba atyelele ummandla i-Hout Bay ngalentsasa ukushukuxa imiba enxulumene nesipolisa.Oku kuza kwisithuba seveki emva kodubulwano olumasikizi kwicandelo leetaxi nalapho kubhubhe amadoda amane ,kwaze kwangxwelerheka amabini.Abasemagunyeni bathi oludushe luphenjelelwe luxambuliswano malunga nomzila ophakathi kwe-Hout Bay kwakunye nesixeko sase-Kapa.Umphathiswa wezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Donald Grant uvakalise ukuba esisiganeko sibonakala njengento ayichaze njengohlaselo lokuziphindezela.Uthi amagosa ayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kulommandla ngelixa kusaqhutywa uphando.Uthi akukabikho mntu sele ebanjiwe malunga noku.

Lifikile ixesha le-Bafana Bafana

Umbutho webhola ekhatywayo kwihlabathi i-FIFA uphakamise iinkxalabo zokuba iqela manina lebhola ekhatywayo i-Banyana-Banyana alinikwa inkxaso  elinganayo naleyo yeqela lamadoda kwibhola ekhatywayo i-Bafana Bafana.I-FIFA iphakamise oku ngethuba lomlenze wokuqala kutyelelo lwendebe yehlabathi yamanina cebu kuhle e-Thekwini.Eliqela lamanina lenze imbali ngokubaselungelweni lwendebe yehlabathi yamanina ityeli lokuqala.Oku kusemva kokubhaxabula ilizwe lase-Mali ngamabini eqandeni kumdlalo wamagqibela kankqoyi wendebe yezizwe ze-Afrika kunyaka ophelileyo.Itumente yendebe yendebe yehlabathi izakusingathwa  ukususela ngomhla wesixhenkxe ku-June ukuya ngomhla wesixhenkxe ku-July kwilizwe lase-France.Oligosa eliphezulu kwibhola ekhatywayo yamanina kwi-FIFA unkszana-Sarai Bereman uthi ukungalingani phakathi kwe-Banyana-Banyana kwakunye ne-Bafana Bafana kufuneka kuqwalaselwe ngokukhawuleza.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: