Iindaba zesiXhosa, 09 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 09/04/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Bheki Cele udibene nabaqhubi beeTaxi

Abasemagunyeni kwicandelo lee-taxi kummandla i-Hout Bay bathembise ngelithi bazakuqhubekeka nokuzama ukufuna isisombululo sexesha elide kwidabi labo.Umphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele ebekulommandla izolo ukuyakudibana nemibutho yabaqhubi-zitaxi kulandela udushe olumalunga nemizila yee-taxi.Oludushe lukhokhelele ekubhubheni kwabantu abahlanu kweziveki zimbini zigqithileyo,kwaye omnye umntu ugcinwe esiseleni.Abahlali balommandla izolo bakhalaze kumphathiswa u-Cele malunga norhuq’inyawo kwamapolisa ekubeni aqwalasele lengxaki,bekwabanga ngelithi amanye amagosa esipolisa ngabanini-zitaxi.Umphathiswa u-Cele ufunge ngelithi bazakuqhub’uphando ngalamabango…Umemelele  kwimibutho engaboni ngasonye ukuba isombululo iingxaki zayo  ngendlela ezolileyo,nto leyo umnu-Mandla Hermanus wombutho i-CATA athi bebeyenza…Ukanti isithethi sombutho i-CODETA umnu-Besuthu Ndungane uthi urhulumente naye kufuneka ahlangabezane nabo.

Asezohlala entolongweni amadoda athyolwa ngokubulala

Azakuhlala engaphaya kwezitshixo de avele kwakhona enkundleni ngomhla we-15 kulenyanga amadoda amane anxulunyaniswa nokubulawa ngokumasikizi kwendoda kwisikhululo samafutha ezithuthi kummandla i-Kenilworth.Lamadoda ,naquka oyena mncinci kuwo oneminyaka eli-18 ubudala,bebevele enkundleni izolo malunga nezimangalo zokubulala,ukuzama ukubulala  nokubanompu ongekho semthethweni ndawonye neembumbulu.Lombandela uye warhoxiswa ukuze kufunyanwe iinkcukacha ze-Bail.Ukanti kungenzeka ukuba aba barhanelwa bajamelane nezinye izimangalo ezinxulumene nokuqweqwediswa kwesithuthi nokubayinxalenye yeqela loonqevu.I-video ebonisa enye indoda ivulela ngeembumbulu kwixhoba nebelikwisithuthi salo sohlobo lwe-BMW kwesisikhululo ngo-Mgqibelo iye yathi ndii kumaqonga onxibelelwano.

Ungabuya kuleveki udanya cimi

Iqumrhu lombane kweli u-Eskom lithi iimeko zengqele kwakunye nemozulu  enkene-nkene zingalinyusa iqondo lemfuno yombane,nto leyo izakunyusa umngcipheko wokonyuka kombane.Kwingxelo ekhutshwe izolo ,eliqumrhu lilumkise ngelithi ukucinywa-cinywa kombane kungenzeka kuleveki ngokwesicwangciso salo sexesha lasebusika.Kwiveki ephelileyo umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan ubhengeze ukuba eliqumrhu lineenjongo zokuba kungabikho ukucinywa kombane,okanye kumiliselwe u-Stage one kwiintsuku ezingama-26 de kubesekupheleni kwenyanga ka-August.Kinyanga ephelileyo eliqumrhu liye lamisela u-Stage 4 wokucinywa kombane,kodwa ngoku iye yazinza imeko kwinkqubo yokuphehlwa kombane.Likwamemelele kubemi beli ukuba basebenzise umbane ngenkathalo kuleveki.

I-SAFTU izakugqiba izitrato zaseAlex ngolwesine

Imanyano enkulu yabasebenzi i-SAFTU inike inkxaso kwabo bazibandakanye nogwayimbo kummandla i-Alexandra,imemelela kubahlali kwezinye iilokishi kwilizwe jikelele ukuba babeyinxalenye yolugwayimbo.Lemanyano ithi iyabaxhasa abahlali abafunge ngelithi bazakungena ezitalatweni kwakho ngo-Lwesine ukuba izinyanzeliso zabo azithathelwa ngqalelo.Abahlali kulammandla benze umngcelele obulibangise e-Sandton izolo,benethemba lokuba bazakunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo kusodolophu wase-Rhawutini umnu-Herman Mashaba,kodwa khange aze kubo.Ukanti inyathelo lokuqala lolugwayimbo luqale kwiveki ephelileyo,lwaze lwakhokhelela kumngcelele obusingise kwii-ofisi zikamasipala e-Sandton.Unobhala jikelele we-SAFTU umnu-Zwelinzima Vavi uthi kufike ilixa lokuba abantu abamnyama abangabasebenzi kweli baphakame bazibandakanye nogwayimbo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: