Iindaba zesiXhosa, 11 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 11/04/2019

news Editor: Xolisa Sindaphi

Kuyaqhuma kwizitrato zaseKhayelitsha abahlali badikiwe

Eminy’imimandla kwisixeko sase-Kapa ithiwe mbende yimigushuzo yabahlali ngalentsasa.Olugwayimbo lukhokhelele ekubeni kuphazamiseke izithuthi kwezinye iindlela kummandla i-Khayelitsha neminye imimandla eyingqongileyo nanjengoko abahlali beqalise ukutshisa amatayara nobunye ubugoxo ngoqhiza kulentsasa…Ukanti lemigushuzo ikwakhokhelele ekubeni kubekho uphazamiseko kwezinye iinkonzo,nabantu abaya emisebenzini baye baphazamiseka… SINDAPHI ON STRIKE-11 APRIL..

Kusenjalo abahlali abangaxolanga ngumba wokuzithathela umhlaba
kummandla i-Strand baye bazityhuthelela kwivenkile ethengisa utywala
kulommandla.Omnye wabahlali uphefumle wathi…MHLALI-STRAND

-Ukanti nanjengoko namhlanje bekumele ukuba kuvulwa ngokusesikweni udederhu lweevenkile kummandla i-Phillipi,abanye abahlali abalugcwabevu ngumsindo bafunge ngelithi abazokuvuma ukuba zivulwe ezivenkile….

Bayagwayimba abahlali ngenxa yemihlaba ethathwe ngetshova

Isavaliwe indlela u-N2 kumacala omabini kummandla i-Lwandle kufuphi  nase-Somerset West ngenxa yogwayimbo olunezixholo-xholo kulommandla.Iintshukumo zokuthatyathwa komhlaba ngetshova kwilokishi yase-Lwandle kufuphi ne-Reddam House,bezithe gqolo ukwenzeka ukususela nge-Cawa.Lemigushuzo iqale izolo ngethuba igqiza leembovane ezibomvu kwisixeko sase-Kapa liye lachitha izakhiwo ezingekho mthethweni.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika uthi abantu bebetshisa amatayara kwaye bebeka ubugoxo endleleni,kwaze kwanyanzeleka ukuba bayivale lendlela de kubuye kwaziswe kwakho.Uthi kuvalwe nezikolo ezintandathu kulommandla izolo.

Icandelo
lamatyala esondo, uganyamelo emakhaya,nokhuseleko lwabantwana kummandla
i-Mitchells-Plain liphanda ukuxhwilwa kwenkwenkwana eneminyaka elishumi ubudala
kufuphi nesikolo samabanga aphantsi kummandla i-Tafelsig.Ledyongwana
nengumfundi ka-Grade 5 iye yaxhwilwa,yaphangwa,yabethwa yaze yatyiswa iziyobisi
emva kokuba iye yanyanzelwa kwisithuthi ngethuba isuka esikolweni isingise
ekhayeni layo.Ukanti ibenakho ukubaleka ukuya kudederhu lweevenkile i-Prominade
ukuze ifumane uncedo.Osisithethi samapolisa usajini Noloyiso Rwexana uthi
akhomntu sele ebanjiwe ngesisiganeko ukuzakuthi ga ngoku.Osisithethi sesebe
lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni unkszana-Jessica Shelver uthi lomntwana
nophantsi komothuko uzakufumana intuthuzelo yomphefumlo.Kunyaka ophelileyo
elisebe liye lajamelana nothotho lokuxhwilwa kwabantwana,nanjengoko kuye
kwabaikwa iziganeko ezili-13 ngenyanga ka-August No-September.

Owayesakuba yintloko
yequmrhu eliphanda izenzo ezigwenxa zamapolisa umnu-Robert McBride kulindeleke
ukuba aqalise ukunika ubungqina namhlanje kwikomishoni echotshelwe
ngusekela-ntloko yeejaji ujaji-Raymond Zondo,emva kokuba esilele
ngo-Lwesibini.Lo ka-MacBride ekuqaleni wayemiselwe ukuba enze izingeniso
ngenyanga yo-Mdumba kulonyaka,kodwa yaye yarhoxiswa iseshoni yakhe de
kubeyilveki ukuvumela igqiza lomthetho kulekomishoni ukuba lithumele iileta
kumaqela abandakanyekayo.Kodwa nakubeni kunjalo u-jaji Raymond Zondo uvakalise
ukungaxoli,akufumanisa ukuba ezileta zange zithunyelwe.Okhokhele ubungqina
u-Advocate Paul Pretorius uxelele lekomishoni ukuba phakathi kwalo ka-MacBride
kwakunye nowayesakuba yintloko yee-Hawks umnu-Johan Booysen kukho amaqela
abandakanyekayo amalunga n


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: