Iindaba zesiXhosa, 16 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 16/04/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Kujongenwe nokumilisa ucwangco ezindleleni kulePasika

Amagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni ajolise ekubeni acuthe ukubhubha kwabantu ezindleleni ngomyinge wama-50 eepesenti ekhulwini ubuncinane.Kwiintsuku ezine zekhefu lepasika, kuzakumiliselwa isicwangciso esiluqilima sokunyanzelisa ukhuseleko ezindleleni ngeenjongo zokucutha inani eliphezulu lokubhubha kwabantu ezindleleni.Esisicwangciso siquka inkqubo egxile ekulawuleni ukudinwa kwabaqhubi,ukuqwalasela ukulungela kwezithuthi indlela kwakunye nokhuseleko lwabakhweli.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika uthi kuzakutyalwa amagosa abalelwa kuma-520 ukuze anyanzelise imithetho yendlela…Ukanti abahambi ngeenyawo abazintyintye ngamagwele ,balibeka phezulu inani lokubhubha kwabantu,nalapho babalelwa kwi-11 abaphulukene nobom babo kunyana ophelileyo.

I-ACDP ithi ikulungele ukuzimela ngenqayi elangeni

Inkokheli yombutho i-ACDP kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Ferlon Christians uvakalise ukuba lombutho uzakuba kulawulo laseburhulumenteni emva kolonyulo jikelele lwenyanga ezayo,kwaye uthi awuzukudinga uncedo lweminye imibutho.Kuleminyaka ilishumi igqithileyo lombutho ubunamalungu amathathu kuphela epalamente nelungu elinye kwindlu yowiso-mthetho ephondweni.I-ACDP ibisoloko ibonwa ngokwembali njengehlakani lombutho we-DA kweliphondo,kodwa ngoku ufuna ukuzihambela wodwa,kwaye ngoku usebenzisa izixhobo zawo kwiphulo onethemba lokuba lizakukhokhelela ekubeni lizuze abavoti kweliphondo.Lombutho sele ufumene uchatha weevoti ezikumyinge wama-20 eepesenti kulonyulo lovalo-sikhewu kummandla i-Bonteheuwel…  

i=OUTA ithi akunyanzelekanga kubekhoncitho mali kwizakhiwo zabaphangelela uRhulumente

Umbutho ochasene nokusetyenziswa gwenxa kwerhafu i-OUTA uthi awuxolanga sisicwangciso sikarhulumente sokusebenzisa isixa-mali sama-750 ezigidi zeerandi ekuphuculweni kwamakhaya abaphathiswa nezakhiwo zikarhulumente.Esisixa-mali sibekelwe bucala ukuze ijongane nezakhiwo zomdibaniso,ii-ofisi zepalamente nezindlu zamalungu ayo ndawonye nabaphathiswa abase-Pitoli nase-Kapa.Inxalenye yolulwabiwo-mali luquka i-5,7 million Randi yezinye izixhobo kwizakhiwo zomdibaniso,ndawonye ne-58 million randi ezakujongana nokhuseleko kwakunye namasango.Lombutho i-OUTA uluchaze oluphuculo njengolungeyomfuneko nenkcitho engafanelekanga,nanjengoko ilizwe lijamelene nemeko yezimali engazinzanga

Kulindeleke uqeqesho kubantu abasebenza emigodini

…Ingxowa-mali ejongene nentswela-ngqesho kwisebe lemisebezi ibekele bucala izigidi zeerandi ukuze kuqeqeshwe abantu abangama-7000 ababesebenza emgodini kwakunye nolutsha kwingqi ye-OR Tambo kwiphondo le-Mpuma Koloni.Abaxhamli bazakufundiswa ngolawulo loshishino,ukulima izityalo kwakunye nemfuyo.Oluqeqesho bazakulufumana kwidyunivesithi i-Waalter Sisulu kwakunye ne-Arhente yophuhliso i-Ntinga Development Agency.Usekela mphathiswa wesebe lemisebenzi u-Nkosi Phathekile Holomisa ukuphehlelelwa kwelilinge kuzakunceda ekubeni kupheliswe indlala kwimimandla esemaphandleni.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: