Iindaba zesiXhosa, 17 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 17/04/2019

News Editor :Xolisa Sindaphi

Maluphathwe ngononophelo uVoto lwalonyaka

U-Archbishop-Thabo Makgoba  we-Anglican Church umemelele kwimibutho yezopolitiko kwiphondo le-Ntshona Koloni ukuba ithobe umoya kwiphulo lawo lolonyulo.U-Archbishop Makgoba ngusihlalo wekomishoni engumakhi mkhanyo kwimigaqo yokuziphatha yolonyulo.Uthi uxhalabile malunga nokugaya inkxaso ngendlela engafanelekanga.Kwingxelo yakhe ,ulumkise ngelithi izenzo zokwenyelisa nokuhlaselana ngokweziqu ngelixa kujongwe kulonyulo ingayinto edala unxunguphalo olufana nokuhlaselwa enyameni.Uthi ulonyulo olungenamkhethe nolukhululekileyo aluqwalaselwa kuphela ngokwenzekayo ngosuku lolonyulo.Uthi amaphulo olonyulo kufuneka aveze izithethe eziqulethe imbeko kwaye akhuthaze imo yesidima nesithozela.Uthi ikomishoni engumakhi-mkhanyo kwimigaqo yokuziphatha kulonyulo,izakuqhubekeka nokukhuthaza imo yentabatho-nxaxheba ekhululekileyo nengenamkhethe kwinkqubo yolonyulo yawo onke amaqela abandakanyekayo.

Zijongiwe iZikhalazo zeenkonzo zamanzi nguSodolophu weli uDan Plato

sodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato uthi uzakuqwalaselwa  umba weentlawulo zamanzi eziphezulu kubahlali base-Ilitha Park e-Khayelitsha.Umnu-Plato udibene kwakunye nabahlali abanenkxalabo ngalombandela e-Resource Center izolo.Kwiveki ephelileyo abahlali bazibandakanye nogwayimbo malunga nokunqongophala kweenkonzo kulommandla nerhafu yamanzi ethe funqu.Ababahlali bakwavale nendlela ngamatye namatayara avuthayo.Batyhola ngelithi bajamelene neendleko zamanzi ezifikelela kwi-130 amawaka eerandi,ngelixa abanye kuye kwaphazanyiswa iinkonzo zabo  ngenxa yokungahlawuli.Umnu-Plato ucele abahlali ukuba bangenise zonke iinkcukacha zeendleko zabo kwigqiza lakhe ukuze ziqwalaselwe nganye-nganye kwi-ofisi yakhe.

Umphathi wombutho iGOOD ulindele iDA ixolise esidlangalaleni

Inkokheli yombutho i-GOOD unkskz-Patricia De Lille uthi ulindele isigwebo senkundla yolonyulo ngokubhekiselele kwizityholo zorhwaphilizo ebezijoliswe kuye ngumbutho we-DA.Oku kusemva kokuba ikomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC iyalele lombutho we-DA ukuba  uzikhwebule kwiintetha zawo zokuba unkskz-De Lille wagxothwa njengosodolophu wesixeko sase-Kapa.Iyalele lombutho ukuba uxolise esidlangalaleni kuye zingaphelanga iintsuku ezintathu ukususela izolo.I-IEC igwebe ngakwicala lakhe emva kokuba efake izimangalo ngakwi-DA etyhola ngelithi ixelele abavoti ukuba wagxothwa,logama yena esithi walahla ngokwakhe kwisikhundla se-ofisi kasodolophu.

Kwiziganeneko ezidluleyo bazithaphulele abaphangi kwiLaptops zesikolo

Uzakubasesithatheni umba wodushe nophango ezikolweni kwingqungquthela emalunga noku eqhubayo namhlanje e-Boksburg kwimpuma randi ye-Rhawuti.Kubekho uthotho leziganeko zophango ndawonye nodushe kutshanje kwizikolo eziliqela kwiphondo lase-Gauteng.Ngo-Mvulo abaphangi bazithaphulele izixhobo zokufunda eziquka ii-computer ezingama-27,ii-Laptops kwakunye neekhamera kulandela isiganeko sophango kwisikolo samabanga aphantsi i-Gideon Rambuwani Primary cebu kuhle e-Midrand kumantla e-Rhawuti..Ukanti kwiveki ephelileyo kuye kwaphazamiseka inkqubo yokufunda nokufundisa kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Freedom Park Secondary e-Soweto kulandela ungquzulwano phakathi kwamapolisa kwakunye nabafundi.Osisithethi sesebe lemfundo e-Gauteng umnu-Steve Mabona uthi lengqungquthela izakuzinyaswa ngabathabathi-nxaxheba abohlukeneyo,abaquka oogqirha bengqondo kwakunye noonontlalo-ntle.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: