Iindaba zesiXhosa, 18 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 18/04/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Inzolo ibuyile kumimandla ethile kwisixeko seKapa

Kuphinde kwabuyiselwa inzolo kwezinye iindawo kwisixeko se-Kapa kulandela iintshukumo zogwayimbo lwabahlali kummandla i-Khayelitsha,i-Lwandle kwakunye ne-Ottery.Amawaka-waka abahlali bangene ezitalatweni izolo begqushalazela umhlaba,izindlu kwakunye nofunqu kwirhafu yamanzi….Inkokheli yabahlali kummandla I-Litha Park u-Bishop Derrick Mtsolo uthi abahlali bonele. Abahlali batshise amatayara baze bavala iindlela eziliqela.Ukanti usavaliwe uhola wendlela u-N2 Highway phakathi kwemimandla i-Nomzamo ne-Lwandle nanjengoko bengaxolanga abahlali,kodwa isazolile imeko ukuzakuthi ga ngoku.Amapolisa anqakule abantu abangama-20 kummandla i-Lwandle izolo emva kokuba abaqhankqalazi  betshise amatayara betyhuthula namashishini kulommandla.Osisithethi kwezothutho kwisixeko sase-Kapa umnu-Richard Bosman uthi inkonzo yeebhasi zakwa-Golden Arrow iye yabuyiselwa kummandla i-Khayelitsha,kodwa esithi amagosa azakuhlala eyibeke esweni imeko kulommandla.

Lupheliswa nya urhwaphilizo emapoliseni

Abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni bathi abanakuthandabuza ekubeni banqakule amapolisa uqobo lwawo,ukuze basiphule nengcambu urhwaphilizo kulenkonzo yesipolisa.Amagosa esipolisa amabini asebenza kwisikhululo samapolisa e-Kinsington ebevele kwinkundla kamantyi yase-Kapa izolo ngezimangalo zorhwaphilizo nokuphazamisana nenkqubo yezobulungisa.Ityala lawo lirhoxiselwe umhla we-18 kulenyanga ukuze enze isicelo se-bail.Iingxelo zithi lamagosa ebeqhuba ugqogqo kwikhaya lomntu orhanelwa ngokushishina ngeziyobisi ebutsheni balenyanga,nalapho aye athimba imali kwakunye neepilisi ze-Mandrax.Kodwa inkonzo yesipolisa kweli ivakalise ukuba emva kokufika kwisikhululo samapolisa bekubhaliswe isixa esithile seziyobisi kuphela,kwaye abarhanelwa baye bakhululwa ngaphandle kokumangalelwa.Kwinyanga ephelileyo,usajini wamapolisa wesikhululo samapolisa e-Camps Bay watyholwa ngokuzama ukwamkela isinyobo kubaqhubi bezithuthi kuvingc’indlela ngenyanga yo-Mqungu kulonyaka.Ukanti kwakulenyanga yo-Mqungu,kwabanjwa igosa lesipolisa eliphezulu kummandla i-Worcester ngezityholo zokuzama ukufihla ubungqina obunxulumene netyala leziyobisi.

uBheki uqinisekisile ngokhuseleko labemi beli ngexa loVoto

Umphathiswa wamapolisa kweli unjengele-Bheki Cele uthi akukho gwayimbo nokumiswa ngxi kweenkqubo okuzakuthintela abemi beli ekubeni basebenzise ilungelo labo lokuvota ngomhla wesibhozo kwinyanga ezayo.Iintetha zakhe ziza emva kothotho lweentshukumo zogwayimbo olumalunga nokuhanjiswa kweenkonzo eluntwini ebeziqhubeka kwiindawo ezohlukeneyo kweli.Unjengele Cele ebethetha egameni lendibanisela yobulungisa,ukuthintelwa kolwaphulo-mthetho kwakunye nokhuseleko,nebidandalazisa ukulungela kwayo ulonyulo cebu kuhle e-Pitoli izolo.Umphathiswa ucele uvakalise ukuba kuzakwenziwa luqilima ukubonakala kwamapolisa kwiintsuku ezingaphambi kwenyanga yolonyulo.Uthi sele beqaphele neendawo ezaziwa njengezinobungozi ukuze bazibeke phantsi kweliso elibukhali.

Abakhuselekanga abafundi baseKapa

Inqwanqwa lesipolisa kummandla i-Lentegeur lithi kusekuninzi ekufuneka kwenziwe ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana besikolo kulommandla.Oku kuza emva kokuxhwilwa komfundi webanga lesihlanu oneminyaka elishumi ubudala.Iingxelo zithi lomntwana uye waphangwa,wabethwa waze watyiswa iziyobisi ngethuba esendleleni esuka esikolweni esiya ekhayeni lakhe ngo-Mvulo.Lenkwenkwana ibenakho ukuphuncuka kwizigila-mkhuba,yaze yabalekela kudederhu lweevenkile i-Prominade ukuze ifumane uncedo,yaze  kamva yafumana unyango.Ukanti amapolisa asakhangela abarhanelwa ababini aboyanyaniswa nesisiganeko.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: