Iindaba zesiXhosa, 23 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 23/04/2019

News Editor: Xolisa Sindaphi

Bekuvutha amadangatye kooLoliwe beli

Usodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato uthi uzakumemelela  indibano kwakunye nomkomishinala wamapolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni unjengele Khombinkosi Jula,i-Arhente yabakhweli boololiwe u-PRASA kwakunye nabakwa-Metrorail kulandela isiganeko sokuntunyekwa ngomlilo kololiwe kwisikhululo soololiwe e-Kapa,waze umlilo wachaphazela omnye uloliwe ngempelaveki ye-Pasika.Abakwa-Prasa bathi lomonakalo ubalelwa kuma-33 ezigidi zeerandi.Umnu-Plato uthi ukutshiswa koololiwe kusabangela inkxalabo emandla.Umemelele indibano ekhawulezileyo kwakunye no-PRASA,amapolisa kwakunye nomphathiswa wezothutho kweliphondo umnu-Donald Grant ukuze baqwalasele lengxaki ngendlela efanelekileyo…-Umlawuli kwingigqi yakwa-Metrorail kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Richard Walker uthi amapolisa kufuneka azame ukufumanisa ukuba yintoni oyena nobangela wokutshiswa koololiwe e-Kapakutshanje,nanjengoko ekholelwa ukuba oku akwayamenanga nomba weenkonzo ezihamba ngonyawo lonwabu  

Bangaphaya kwe 26,5 million abantu abamele ukuVota

Nanjengoko sele kusele iintsuku ezili-14 ngaphambi kolonyulo lomhla wesibhozo kwinyanga ezayo,ikomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC ithi ami ngendlela amalungiselelo.Bangaphaya  kwe-26,5 million abavoti abaselungelweni,ekulindeleke ukuba benze uphawu lokuvota ngalomhla.Ukanti amaphondo anamawona manani aphezulu abavoti ababhalisileyo yi-Gauteng,Kwazulu-Natal nephondo le-Mpuma Koloni Oyintloko yolonyulo kwi-IEC  umnu-Sy Mamabolo uthi sele kubonelelwe ngezixhobo zokhuseleko kumaphondo ohlukeneyo.Uthi sele kuqeshwe abantu abangama-220 000 kwaye uqeqesho lwabo sele lumalunga nama-95 eepesenti ekubeni luqosheliswe.Lekomishoni ikwavakalise ukuba izicelo zokuvota ngokukhethekileyo ,sele zivaliwe,kwaye ngoku abasebenzi bayo ngoku bagxile kubavoti bangaphaya kwemida yeli,abazakuvota ngomhla wama-27 kulenyanga ka-Tshazimpunzi.

Balishumi elinesithathu abantu abaphulukene nobomi kwiCawa iPentecostal Holiness

Kulindeleke ukuba namhlanje ziyokufanisa imizimba yezihlobo zazo iintsapho zabantu abali-13,ababhubhe ngethuba bedilikelwa yinxalenye yesakhiwo setyalike i-Pentecostal Holiness cebu kuhle e-Mpangeni.Phakathi kwalamaxhoba angamanina, bekhukho nenkwenkwana eneminyaka eli-13 ubudala.Kukholelwa ukuba esisakhiwo sidilike ngenxa yemvula ibisina ngamandla kulommandla.Ngethuba lendibano ekhethekileyo,ibhunga lesigqeba sephndo lakwa-Zulu Natal,inkulu-baphathiswa ephondweni umnu-Willies Mchunu uvakalise ukuba igqiza elikhethekileyo labaphandi kwezonyango liqhub’uphando ukufumanisa ukuba ingaba udonga lwesisakhiwo ludilike ngenxa yeziphene kusini na.Oka-Mchunu uthi urhulumente uzakubonelela nangoncedo lwasengqondweni,kuquka unyango kwiintsapho ezichaphazelekileyo.

Lihlile iinani leengozi ezindleleni kwimpela veki yePasika

Umphathiswa wezothutho kweli umnu-Blade Nzimande uvakalise ukuba uchulumancile kukuba inani  leengozi kwimpelaveki ye-Pasika ,liye lehla ngomyinge wama-40 eepesenti ekhulwini kwiindlela zeli xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo.Umphathiswa u-Nzimande ebethetha kuvingcindlela e-Marianhill Toll Plaza cebu kuhle e-Thekwini nge-Cawa.Uthi ukwehla kwelinani kubangelwe kukubonakala kwamapolisa kwiindlela zeli.Uthi isebe lakhe liveolise inkqubo entsha equka umatshini wokufumanisa ubungakanani botywala emzimbeni…..NZIMANDE.. Kusenjalo lenyuke layokutsho kuma-35 inani labantu abaphulukene nobom babo endleleni kwiphondo le-Ntshona Koloni kule-Pasika.Oku kuza emva kwesiganeko sakutshanje nalapho kuntlithene i-traka kwakunye nesithuthi esincinane kuhola wendlela u-N2 kwibhulorho yomlambo i-Gouritz ku-Mzantsi Kapa.Umqhubi wesithuthi esincinane utshe de kwanzima ukumfanisa.Kunyaka ophelileyo inani lokubhubha kwabantu ezindleleni kweliphondo ngexesha le-Pasika belimi kuma-27.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: