Iindaba zesiXhosa, 24 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 24/04/2019

News Editor :Xolisa Sindaphi

i-Afri forum uwuphakamele umbandela wokuhlukumezwa kwamanina ezifama

Umemelela kurhulumente ukuba azise amapolisa agacileyo umbutho i-Afri-Forum kwimimandla  equka leyo isemaphandleni kulandela uthotho lweziganeko zohlaselo ezifama.Ngempelaveki ye-Pasika kuhlaselwe amanina asele ekhulile kwifama yase-Villiersdorp nase-Redelinghuys.Lombutho uthi sele uqaphele iziganeko zohlaselo ezifama ezili-15 kwilizwe jikelele ukususela ngo-Lwesine.Ngokokutsho kwalombutho ,kutyholwa ukua kudlwengulwe umakhulu oneminyaka engama-72 ubudala kummandla i-Redelinghuys ngo-Lwesihlanu,ngelixa kummandla i-Villiersdorp kuhlaselwe elinye inina elineminyaka engama-60 ubudala ngo-Mvulo.Oyintloko yecandelo lokhuseleko loluntu kumbutho i-Afri-Forum umnu-Ian Cameron uthi kukho imfuneko yokuba kongezwe amapolisa kwiifama zeliphondo.

u-Patricia De Lille kunye nje akufunayo bubungqina

Inkokheli yombutho i-GOOD unkskz-Patricia De Lille ucele umngeni kumbutho i-DA  ukuba uthi thaca ubungqina eluntwini,obudandalazisa ukuba ngenene wagxothwa kulombutho,nanjengoko usitsho njalo.Unkskz-De Lille ufake amaphepha kwinkundla ephakamileyo yephondo le-Ntshona Koloni  efuna isithintelo esingxamisekileyo sokuba i-DA yohlukane nokwenza amabango angekhoyo ngaye kwiphulo layo lolonyulo.Kwiveki ephelileyo ikomishoni yolonyulo ezimeleyo iyalele i-DA ukuba ixolise kuye ngalamabango,nalapho atyhola ngelithi yavakalisa ukuba wagxothwa kuyo,ngelixa yena ebanga ngelithi walahla kulombutho.Kodwa nakubeni kunjalo i-DA ithi izakucela umngeni kwisigqibo salekomishoni kwinkundla yolonyulo

Iyoyikisa imo yeMozulu kweli leKapa

Lenyuke layakufikelela kuma-51 inani labantu ababhubhe emva kweempuphuma ezibangelwe zizantyala-ntyala zemvula  kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Inkonzo yemo yezulu ilumkisa ngelithi isezakuqhubekeka ukudliva imvula kweliphondo namhlanje,kwaye kulindeleke ukuba izole imo yezulu ngomso.Umphathiswa kurhulumente wobambiswano nemicimbi yemveli kwelaphondo unkskz-Nomusa Dube Ncube uthi banombulelo kukuba umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa elwenze lufutshane utyelelo lwakhe kwingqungquthela  yembumba yamazwe e-Afrika ebibanjelwe e-Egypt,waze wabuyela kweli kubusuku bayizolo.Umongameli namhlanje utyelela iphondo lakwa-Zulu Natal nele-Mpuma Koloni ukuze aqwalasele umonakalo obangelwe ziimpuphuma.Ezinye iindawo zephondo le-Mpuma Koloni ingakumbi kummandla i-Sajonisi ichaphazeleke ngokumandla zezimpumpuma,nalapho umkhosi wokhuselo kweli uthumele igqiza labahlanguli.Iingxelo zithi kusweleke abantu abathathu kweliphondo.

Liyaqhuba ityala lokugxothwa lika Chris Maroleng owayesaku sebenza kwaSABC

Obesakuba yingqonyela yemisebenzi kwiqumrhu losasazo i-SABC umnu-Chris Maroleng ukwidabi malunga nokugxothwa kwakhe kweliqumrhu losasazo loluntu kwaye umile kwelokuba yonke into ebeyenza ngethuba ekule-Ofisi ibisemdleni weliqumrhu.Ibhodi yeliqumrhu iphelise isivumelwano sakhe sengqesho ngoko nangoko emva kokufunyaniswa enetyala kwizimangalo ezintathu ezinxulumene nokungabinankathalo ndawonye nokutyeshela imisebenzi njengomlawuli.Lo ka-Maroleng phakathi kweminye imiba ukwafunyaniswe enetyala  lokuqesha  nokuhlawula isibonelelo ngokungafanelekanga u-Carmen Chinider isithuba seenyanga ezintathu,ngelixa bekungekho msebenzi awenzayo.Umnu-Maroleng ngoku uceba ukuchwetha iinkundla ukuze zirhoxise iimviwo zakhe zoluleko zakutshanje.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: