Iindaba zesiXhosa, 25 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 25/04/2019

News editor: Xolisa Sindaphi

U-Metrorail ubhengezwe njengentlekele

Umbutho wezentlalo i-UniteBihind wenze izimemelelo ezintsha kumongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa zokuba abhengeze u-Metrorail njengentlekele kazwelonke.Ezimemelelo ziza emva kokuntunyekwa koololiwe  ababini kwisikhululo soololiwe sase-Kapa kwimpelaveki ye-Pasika egqithileyo.Lomonakalo uqikelelwa kuma-33 ezigidi zeerandi.Kuye kwabanjwa indoda eneminyaka engama-30 ubudala mayela nesisiganeko yaze yavela kwinkundla kamantyi yase-Kapa.Umququzeleli kumbutho i-UniteBehind umnu-Lumkile Sizila umemelele ukuba lenyewe iqwalaselwe ngokukhawuleza…

I-Hombo Pramary school yanele bubusela base Lingelihle

Inqununu yesikolo samabanga aphantsi i-Homba Primary  aphe-Khayelitsha umnu-Samkelo Tukulula ugxeke amapolisa ngokufeda ekubeni abambe abo banoxanduva  lobusela nokonakalisa kwesisikolo.Umnu-Tukulula uthi kubekho iziganeko zophango ezine kwesisikolo kulenyanga nje yodwa.Uthi izixhobo ezohlukeneyo eziquka i-Computer,ziye zabiwa.Uthi abafundi,ootitshala kwakunye nabazali baceba ukubamba umngcelele osingise kwisikhululo samapolisa i-Lingelethu ngomso ukuyavakalisa iinkxalabo zabo..

Inkundla enkulu kulindeleke ithathe isigqibo phakathi kuka Patricia de Lille neDA

Kulindeleke ukuba ngomso inkundla ephakamileyo e-Kapa iwise isigwebo kungxamiseko lombandela ophakathi kwenkokheli yombutho i-GOOD unkskz-Patricia De Lille kwkunye ne-DA.Unkskz-De Lille ufuna ukuba inkundla iyalele i-DA ukuba ixolise kuye esidlangalaleni ngokuxelela abavoti ukuba wagxothwa kulombutho,ngelixa yena ebanga ngelithi akazange agxothwe kulombutho,kodwa walahla ngokwakhe kunyaka ophelileyo.Ukanti yona i-DA ibethe ngenqindi etafuleni isithi ayizukuwuthobela umyalelo wekomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC wokuba ixolise kuye.Izolo ijaji echophele lombandela ujaji-Robert Martin uye wawurhoxisa lomba ngenxa yeminye imiba eliqela ejamelene nayo.Ngethuba ebethetha ngaphandle enkundleni unkskz-De Lille uvakalise ukuba iintetha ze-DA zingcolisa igama lakhe.

Wenziwe umbulelo kubaqhubi ngempatho abaziphethe ngayo ezindleleni ngexa lePasika

Umphathiswa wezothutho kweli ugqirha-Blade Nzimande wenze umbulelo kubaqhubi bezithuthi ngokuthobela izimemelelo zokuba bathobele imithetho yendlela ngexesha le-Pasika,ntoleyo ekhokhelele ekubeni lehle inani lokubhubha kwabantu ezindleleni kulonyaka.Iinkcukacha-manani zokuqala zibonise ukuba iphondo lakwa-Zulu Natala lelona libenenani eliphezulu labantu ababhubhileyo abali-13,lize lilandelwe liphondo lase-Gauteng nalapho kubhubhe abali-11.Ukanti ingxelo yokugqibela kulindeleke ukuba ikhutshwe kungekudala….Kwangaxeshanye oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika ngo-Lwesibini  uvakalise ukuba nakubeni lithe funqu inani lokubhubha kwabantu kweliphondo ngempelaveki ye-Pasika,kodwa uchulumancile ngumsebenzi wamagosa endlela…Kwiveki ephelileyo abasemagunyeni kwezothutho kweliphondo bavakalise ukuba banethemba lokucutha inani lokubhubha kwabantu ngesiqingatha kulonyaka.Ukanti uninzi lwabo baphulukene nobom babo ezindleleni kweliphondo ibingabahambi ngeenyawo.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: