Iindaba zesiXhosa, 29 Eyetshazimpunzi 2019

Written by on 29/04/2019

Kubhubhe indoda eNyanga kumlilo ovumbuluke ematyotyombeni

Indonda engachazwa igama ngethuba kuvumbuluka umlilo kumatyotyombe amabini ngalentsasa kummandla i-Nyanga.Abecandelo leenkonzo zemililo nohlangulo kwisixeko sase-Kapa bathi umzimba walendoda ufunyenwe kubugoxo bezinto ezitshileyo emva kwendlu.Unobangela walomlilo awukaziwa ukuzakuthi ga ngoku.Kuthunyelwe izithuthi zokucima umlilo ezimbini kwindawo yesehlo,waze wacinywa kwisithuba seyure nesiqingatha.

Kudutyulwe indoda kummandla wase Heldeveld

Unina wendoda edutyulwe yamnabel’uqaqaqa  kummandla i-Heideveld uthi khange ayilindelele into yokuba omnye wabantwana bakhe angalixhoba lodubulo.U-Liam Lesch udutyulwe ngokungenalusini kwiveki ephelileyo ngethuba ehamba nomntakwabo.Unina wakhe u-Michelle uvakalise ukuba unyana wakhe ebengenguye umgewu okanye isaphuli-mthetho,kwaye uthi ukholelwa ukuba ubhidaniswe nemigewu.Umphathiswa wokhuseleko lombuso unkskz-Dipuo Letsatsi Duba ebekulommandla izolo,egaya inkxaso yolonyulo.Uthembise ukuba  uzakumilisela iinkqubo zokubonelela iintsapho ezichatshazelwe ludushe lweqela lwemigewu.  

Sowukulungele na ukuvota?

Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba abo bakhetha ukuzinkonya iivoti zabo ngomhla wesibhozo kwinyanga ezayo ka-Canzibe ,bazakube bazohlwaya ngokwabo,hayi urhulumente.Umnu-Ramaphosa wenze ezintetha ngethuba lotyelelo lwakhe kummandla i-Mqanduli kwiphondo le-Mpuma Koloni.Uxelele abahlali kulommandla ukuba mabavotele umbutho we-ANC ukuba bafuna ukuba iinguqu.Ukanti ibilityeli lokuqala umongameli etyelela lommandla usemaphandleni,kodwa abaninzi bathembise ngelithi bazakuvota.

Liyanyuka ixabiso lamafutha ezithuthi

Umbutho i-Automobile Association uthi abathengi bajamelene neenyanga ezimbalwa ezinobunzima kulandela isibhengezo sokunyuka kwexabiso lamafutha ezithuthi ukususela ngo-Lwesithathu.Isebe lamandla libhengeze ukuba zonke iintlobo zamafutha ezithuthi zizakuthi funqu nge-54 cents.Ukanti i-Diesel  kwakunye neparaffin zizakuthi funqu nge-1 cent ne-3 CENTS ilitha.Ukubabuthathaka kwerandi xa ithelekiswa ne-Dollar ndawonye nofunqu kumaxabiso e-oli kubenegalelo ekonyukeni kwamafutha ezithuthi.Kusenjalo usoqoqosho umnu-Dawie Roodt uthi lofunqu kumaxabiso amafutha ezithuthi ungachaphazela namaxabiso ezithuthi zikawonke-wonke.  Abavoti kwindlu yaba-Thembu kwiphondo le-Mpuma Koloni bagrogrisa ngelithi bazakuzinkonya iivoti zabo ukuba ikumkani yabo ayixolelwa ngumongameli.Ukumkani u-Buyelekhaya Dalindyebo udontsa isigwebo seminyaka eli-12 entolongweni emva kokufunyaniswa enetyala lokubetha,ukutshisa ngenjongo,ukuxhwila nokuba ngumqobo kwinkqubo yobulungisa.Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba usawuqwalasela umbandela wokuxolelwa kwakhe…Igqiza labendlu yeekumkani kwakunye nombutho i-Land Party banike lo ka-Ramaphosa de kubenamhlanje ukuba axolele lekumkani,kungenjalo bazakuzinkonya iivoti zabo


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: