06 ekaCanzibe 2019

Written by on 06/05/2019

Luzabakhona unyanzeliso mthetho kweli

Umphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele kwakunye nomkomishinala wamapolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni unjengele Khombinkosi Jula,kulindeleke ukuba bahlole unyanzeliso-mthetho ngaphambi kokusingathwa kolonyulo ngo-Lwesithathu kuleveki.U-Brigadier Novela Potelwa uthi umphathiswa u-Cele uzakuchub’izikhwebu kwakunye nee-Arhente zonyanzeliso-mthetho ngaphambi kokuba kutyalwe amagosa ezi-arhente kwizikhululo zokuvota ezohlukeneyo kweliphondo.U-Brigadier Potelwa uthi oku kukuqinisekisa ukhuseleko lwabavoti kwakunye nabasebenzi.Ukanti inkqubo yokuvota ngokukhethekileyo kwabo bangazukubanakho ukuvota ngo-Lwesithathu,izakusingathwa namhlanje nangomso.

Ubunyani obuphuma kwinkokheli yeEFF ishiye imibuzo ebahlalini

Inkokheli ye-EFF umnu-Julius Malema uthembise abemi beli lo-Mzantsi Afrika ukuba akukho nalunye ulwaphulo-mthetho olungazukohlwaywa phantsi korhulumente we-EFF,nangona naye buqu ebekhe wabandakanyeka kwizityholo zorhwaphilizo.Uhlasele ngokumandla umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa kwakunye nalowo wayesakuba ngumongeli weli umnu-Jacob Zuma ngethuba lenkongolo yalombutho ebiqhutywa izolo e-Soweto,nalapho lo ka-Malema exelele abaxhasi be-EFF  ukuba lo ka-Ramaphosa noka-Zuma bafanelwe kukuvalelwa entolongweni….MALEMA..  

Kuqhuma izithembiso kubemi baseKapa

Isixeko sase-Kapa sithi sizakuqhubekeka nokwenza iinzame zokuphucula iimpilo zabahlali bemimandla yoogob’ityholo ngokubonelela ngombane.Olilungu lekomiti kasodolophu kwicandelo lezamandla kwakunye nenguqu kwimo yezulu umnu-Phindile Maxiti,uthi oku kusemva kokutyelela amanye amakhaya kummandla wamatyotyombe  i-Jim se Bos cebu kuhle e-Phillipi,nabafumene umbane okokuqala.Lamakhaya aphakathi kwalawo angama-330 afumene umbane njengenxalenye yesigaba sokuqala se-Project exabisa i-R3,3 Million.Umnu-Maxiti uthi kuzakuqwalaselwa nelinye inani lezakhiwo ezizakuxhamla kwisigaba sesibini sale-Project kummandla i-Jim se Bos.

U-Cyril ulikhuphule ba kwiKhabhinethi yakhe akuzakubakho namnye obandakanyeka kurhwaphilizo

Kwelinye icala umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uthembise ngelithi amalungu ombutho we-ANC  abandakanyekayo kwifuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente okanye afunyenwe enetyala lorhwaphilizo,awazukuba yinxalenye ye-khabhinethi  yakhe epalamente.Oka-Ramaphosa ulugxeke ngokumandla urhwaphilizo ngethuba ebethetha kwibala lemidlalo i-Ellis Park cebu kuhle e-Rhawutini kwinkongolo ye-ANC ebizwa ngokuba yi-Siyanqoba.Lo mbutho ujamelene nokugxekwa okumandla kuquka amalungu awo aphezulu aliqela nabandakanyekayo kwikomishoni ka-Zondo ephanda ifuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente kwakunye nezinye izityholo zorhwaphilizo kuluhlu lwawo olusepalamente.Kulindeleke ukuba umnu-Ramaphosa acuthe inani lamalungu ekhabhinethi yakhe,liyokuthi finini kuma-25 ngokudibanisa amanye amasebe.

Iyaqhuba iKomishoni ekhokhelwa nguZondo

Kulindeleke ukuba iqhube ngalentsasa ikomishomishoni echophele umba wefuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente kulandela iinkxalabo eziliqela ezivakaliswe ngusekela-ntloko yeejaji kweli u-Justice Raymond Zondo.Ngo-Lwesihlanu oka-Zondo uzikhankanye njengezibangela inkxalabo emandla izityholo zorhwaphilizo kwakunye nokusetyenziswa gwenxa kwamagunya kwinkqubo yezobulungisa kulwaphulo-mthetho ukuze kukhuselwe abarhanelwa nokunukunezwa kwabantu ababonwa njengezigrogriso .U-Justice Zondo wenze ezintetha ngethuba lowo wayesakubayintloko yee-Hawks kwiphondo lakwa-Zulu Natal umnu-Johan Booysen enik’ubungqina kulekomishoni.Lo ka-Booysen kwakunye nlowo wayesakuba yintloko yequmrhu eliphanda izenzo zamapolisa ezigwenxa i-IPID umnu-Robert MacBride batyhole abaphandi be-Hawks,abatshutshisi bombuso kwakunye noosopolitiki ngokusebenzisana ekhusini ukuze benze amaxhoba abo balwa urhwaphilizo,ngelixa bevumela abarhanelwa ukuba baphephe ukutshutshiswa.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: