Iindaba zesiXhosa, 09 kaCanzibe 2019

Written by on 09/05/2019

Abavoti banethemba lenguqu

Abanye abavoti kwiphondo le-Ntshona Koloni bathi banethemba lenguqu emandla kwimimandla yabo kulandela ulonyulo lwayizolo.Eyona nto ingumceli-mngeni omandla kwimiba abajamelene nayo ababahlali,kukuhanjiswa kweenkonzo okungekho semgangathweni.Ukusuka kwimimandla eku-Mantla e-Kraaifontein nase-Durbanville ukuya kwiidolophu ezikwithambeka elise-Ntshona ye-Atlantis ne-Mamre,abavoti bavumelene ngento enye yokuba kuphuculwe imimandla yabo.Kummandla i-Atlantis,abahlali bazele lithemba leenkonzo ezingcono eziquka amaziko empilo kummandla wamatyotyombe i-Witsand.Ukanti kummandla i-Dunoon,abaxhasi kwakunye namagosa ombutho we-ANC bebecula amagwijo,bedanisa ngaphandle kwisikhululo sokuvota.Lommandla ubusoloko uthiwe mbende yimigushuzo enezixholo-xholo enxulumene nokuhanjiswa kweenkonzo kwakunye nezindlu.Abahlali balommandla bathi bekungangcono ukuba kutshintshe urhulumente olawula kweliphondo le-Ntshona Koloni.

Likhona inyawo lemfene elibonakalayo kwabakaIEC

Imibutho yezopolitiko kwiphondo le-Ntshona Koloni aphakamise iinkxalabo zokuba abanye abantu bavote amatyeli ngokuphinda-phindeneyo,nanjengoko uphawu lwe-ink bekulula ukulucima kwiminwe yabo.Umbutho i-Cape Party,i-COPE kwakunye ne-DA iphkathi kwaleyo iliqela evakalise inkxalabo ngalombandela.Lowo ungumgqatswa we-COPE kwisikhundla senkulu-baphathiswa kweliphondo unkskz-Deidre Carter uthi ngethuba efumana ingcombolo malunga ne-ink ekulula ukuyisusa,uye wayizama ekhaya,wafumanisa ukuba iyacimeka.Woleke ngelithi oomatshini bokushicilela ingcombolo kwizikhululo zovoto,bebengenako ukuphawula ukuba sele evotile…CARTER

Umbutho omtsha i-Good ume kumyinge wesithathu kweli le ntshona

Umhlalutyi wezopolitiko ophuma kwidyunivesithi yase-Stellenbosch,unjingalwazi Erwin Schwella uthi makulindelwe ukuba umbutho omtsha i-GOOD PARTY wenze kakuhle kwiphondo le-Ntshona Koloni.Lombutho  nokhokhelwa ngunkskz-Patricia De Lille ume kwimyinge wesithathu nesiqingatha seepesenti,ntoleyo uyibeka kwindawo yesithathu ulandela emva kwe-DA ne-ANC kweliphondo.Ukanti yona i-DA ime kumyinge wama-60%,ngelixa wona umbutho we-ANC uthe finini kuma-26%.Unjingalwazi Schwella uthi unkskz-De Lille unabalandeli abaliqela kwiphondo le-Ntshona Koloni kwaye wenze umsebenzi oncomekayo ngethuba wayengusodolophu wesixeko sase-Kapa…

Uzakuvela enkundleni umfundi wase -Sans Souci Girls High

ulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yase-Wynberg namhlanje owayesakuba ngumfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Sans Souci Girls High,ngesimangalo sokubetha.Lomfundi ndawonye nomnye wootitshala bakhe u-Clarissa Venter bamangalelana,emva kokubanengxabano ebutsheni balonyaka.Kwisiganeko esashicilelwa  kwi-Video,lomfundi wabonwa etshovela idesika kuletitshalakazi,yaze yona yamqhwaba ngempama.Letitshalakazi yabuyela esikolweni ebutsheni benyanga ephelileyo emva kokunqunyanyiswa kwayo.Ukanti yanikwa umdliwo,yaze yanikwa isilumkiso sokugqibela.Umbandela wayo uzakubuyela enkundleni ngomhla we-14 kwinyanga ezayo.Ukanti wona umbandela womfundi uye warhoxiswa kwiveki ephelileyo,ngenxa yokungabikho koxwebhu oluqulethe isimangalo sayo enkundleni.  

Kuvele ucalucalulo kwi nginginya yaseWellington ngethuba bekuVotwa

Umbutho we-EFF umemelele kwikomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC ukuba ingazithathi lula izityholo zobuhlanga kummandla i-Wellington kwiphondo le-Ntshona Koloni.Kuye kwathi ndi i-Video kumaqonga onxibelelwano ebonisa abantu abamhlophe nabamnyama kwikrozo yokuvota eyohlukeneyo.Nangona kunjalo lekomishoni izikhabile ezizityholo kamva,isithi abavoti baye bohlukaniswa ngokobume bokubhalisa kwabo,hayi ngobuhlanga.Lekomishoni ithi omnye wemikrozo yokufola ibingowabo bebengabhalisanga kulommandla,kwaze kwanyanzeleka ukuba bagcwalise iiform ngaphambi kokuba bavote.Osisithethi se-EFF umnu-Mbuyiseni Ndlozi umemelele kulekomishoni ukuba iqwalasele lombandela,esithi umbutho we-EFF awuxolanga yimeko yobuhlanga…NDLOZI..  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: