Iindaba zesiXhosa, 13 eyeCanzibe 2019

Written by on 13/05/2019

Abahlali bayivalile indlela kude kuphendulwe iinfuneko zabo

ikeIvaliwe indlela phakathi kwe-Sir Lowry’s Pass kwakunye ne-Grabouw ngenxa yogwayimbo oluqhutywa ngabasenzi basefama abangaxolanga.Osisithethi sombutho i-Socialist Revolutionary Workers Party kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Shahid Mohamed uthi aba basebenzi banyanzelisa umvuzo wama-250 eerandi ngosuku.Bakwamemelela ukuba malifikelele esiphelweni ixesha lengcinezelo.Uthi ababahlali bazakuvala indlela u-N2 de baphendulwe kwizinyanzeliso zabo….SHAHID..  Abaqhubi bezithuthi babongozwe ukuba basebenzise ezinye iindlela.

Inani lengozi liphinde lanyuka ezindleleni

Ngabantu ababalishumi elinesithathu  kuquka nabahabi ngeyawo  abane abathe bamnabela uqaqaqa kwingozi zendlela kweliphondo lentshona koloni, susela oko iqalile impelaveki. Ukususela izolo ngabantu abasixhenxe abathe basweleka kwingozi zokugquzulana kwezithuthi , kwiziganeko ezimbini, intloko kumagosa ezendlela kweliphondo lentshona koloni umnumzana u Kenny Africa uthi  uHola Wendlela u N1 kufuphi nase Bhobhofolo, ngabantu abathathu kuquka nontwana oneminyaka emine ubudala abathe  basweleka ngethuba izigadla ezimbini zintlithana. Zozobini ezi zithuthi ziye zatsha ngumlilo. Ukanti kuhola wendlela u N2 Highway kufuphi nase Macassar sisithuthi esinye esiye sabhukuqa kwaze kwaseleka abakhweli abane kulo ngozi. Oka Africa uthi ba bambe abaqhubi abebesele utywala abangamashumi amathathu anesihlanu. 

Lihlile inani labavoti entshona koloni

Nangona umbutho we-DA uzakuxhuzula kwakho Imikhala kwiphondo le-Ntshona Koloni kulandela ulonyulo jikelele lwalonyaka,kodwa eminye imibutho efana ne-GOOD PARTY iye yaxhamla kwisabelo seevoti.Umbutho i-GOOD PARTY ufumene iivoti ezikumyinge ka-3% kweliphondo.Nangona kunjalo inkokheli yalombutho unkskz-Patricia De Lille,uvakalise inkxalabo malunga nenani eliphantsi labantu abavotileyo kwilizwe jikelele,esithi ngoku icekwa lishiyeke kubo beziinkokheli ukuba benze nangakumbi ukufundisa abantu ngokubaluleka kokuvota…DE LILLE-13 MAY..

i-ANC izakumisela indibano ekhethekileyo namhlanje

Nanjengoko umbutho we-ANC uzakusingatha indibano ekhethekileyo namhlanje ukuqwalasela umba wokumiselwa kweenkulu-baphathiswa kumaphondo asibhozo kweli,kukho izimemelelo zokuba lombutho uhlab’ungangele xa uchonga iinkokheli ezintsha.Irandi ibonakalise ukomelela emva kwesibhengezo esenziwe yikomishoni yolonyulo ezimeleyo i-IEC sokuba i-ANC izakuqhubekeka nokukhokhela urhulumente kweli.Oosoqoqosho bathi bazakuqwalasela ngeso lokhozi ukuba umongameli Cyril Ramaphosa uzakumisela iinkokheli ezinjani na kwikhabhinethi yakhe.Ibhunga labantsundu kwezoshishino  limemelele ukumiliselwa kwemigaqo-nkqubo yenguqu kwimiba yezentlalo,lo gama imbumba yezoshishino kweli imemelele ukuba kumiselwe ikhabhinethi ezakukhokhelela kwinguqu eyimfuneko kwezoqoqosho.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: