Indaba zesiXhosa, 16 ekaCanzibe 2019

Written by on 16/05/2019

Kuzoqinisekiswa uKhuseleko kwisikolo Woodlands

Isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni livakalise ukuba lizakuqinisekisa ukuba isikolo samabanga aphezulu i-Woodlands Secondary  esizinze kummandla i-Mitchellsplain  silwenza luqilima ukhuseleko  emva kokuhlatywa kubulawe unogada kuso ngempelaveki.Lonogada ufunyenwe emnabel’uqaqaqa  kwi-ofisi yoonogada kwesisikolo ngoqhiza  nge-Cawa enamanxeba okuhlatywa esifubeni.Ngokokutsho kwelisebe lemfundo,lonogada ugqibele ukunxibelelana  necandelo lakhe emva kwentsimbi yesihlanu nge-Cawa.Osisithethi selisebe unkszana Jessica Shelver uvakalise ukuba kubiwe nee-camera zoonogada ezimbini,esithi oku kuyaxhalabisa xa kanye kusenzeka kumagumbi esikolo. 

Life Orientation sibalulekile

Isebe lemfundo esisiseko livakalise ukuba isifundo i-Life Orientation sibalulekile kwaye kufuneka  siphuculwe kwizikolo zeli.Elisebe liye lazibhekelisa kude kwiingxelo zokuba inkqubo entsha yokufunda kwesisifundo  izakufundisa abafundi bebanga lesibini u-Grade 4 ngokuzonwabisa ngokwesondo.Izolo elisebe liphendule malunga nengxelo yephepha-ndaba i-Sunday Times,nelidize ukuba abantwana abaneminyaka elithoba ubudala bazakufunda ukuba bangazonwabisa njani na ngokwesondo xa kunikezelwa ngeencwadi ezintsha zokufunda kunyaka ozayo.Ukanti oku kubangele isankxwe ,nalapho abanye abazali baye banombuzo wokuba kutheni abantwana babo bebandakanywa kwimiba eloluhlobo esikolweni.Ngokokutsho kwelisebe ,inkqubo yokufunda entsha izakujoliswa kubafundi bebanga lesibini u-Grade 4 ukuya kwabo benga le-10 u-Grade 12,kwaye lenkqubo izakugxila kwizifundo  ezimalunga nobomi obusempilweni kwezesondo.

-Abafaki-mabango
omhlaba kummandla i-District Six bathi banethemba lokufumana iimpendulo
ezingcono kumphathiswa wokuphuhliswa kwamaphandle nokuvuselelwa komhlaba
unkskz-Maite Nkoana Mashabane  ngaphambi kokuba kuphele leveki.Umphathiswa
u-Nkoana Mashabane uyalelwe ukuba avele kwinkundla ephakamileyo ngomhla we-17
kulenyanga.I-ofisi yakhe ivakalise ukuba uzakuchub’izikhwebu kwakunye
namagqwetha akhe ngalombandela.Ngenyanga ka-November kunyaka
ophelileyo,inkundla iyalele urhulumente ukuba aze nesicwangciso esifanelekileyo
sokuba uzakuwabuyisela njani amakhulu-khulu  abahlali bommandla i-District
Six kumhlaba wabo.Ngethuba urhulumente esilela ukuthobela lomyalelo,ikomiti
yalommandla yafaka isicelo somyalelo wenkundla ngakumphathiswa u-Nkoana
Mashabane.Umphathiswa u-Nkoana Mashabane usole iingxaki zegqiza leengcebiso
zomthetho kurhulumente malunga nokulibaziseka kwalenyewe.

Asendleleni amalungiselelo okumiselwa kuka President

Icandelo lezobulungisa,ukuthintelwa kolwaphulo-mthetho nokhuseleko livakalise ukuba lizakuqhubekeka nokulungiselela ukubekwa ngokusesikweni kukamongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa kulandela ulonyulo lwesithandathu kuzwelonke.Umphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele ubhengeze ulonyulo lweveki ephelileyo njengolukhuselekileyo nangona bekukho iziphazamiso ezimbalwa.Kufakwe amatyala olwaphulo-mthetho abalelwa kwi-188  ngethuba kusingethwe ulonyulo lweveki ephelileyo.Lamatyala aquka ukonakaliswa kwamapheke-pheke emibutho yezopolitiko okugaya inkxaso neenzame zokuvota kabini.Umsitho wokufungiswa kukamongameli uzakusingathwa ngomhla wama-25 kulenyanga.

Iinkokheli zamaphondo selezikumele ukuphatha

Umbutho we-ANC sele uluqukumbele uluhlu lwamagama  eenkulu-baphathiswa kumaphondo asixhenxe kulawo asibhozo ozakulawula kuwo lombutho.Inkulu-baphathiswa kwiphondo le-Mpuma Koloni ngumnu-Oscar Mabuyane,kwiphondo lase-Free State ngunkskz-Sisi Ntombela,Kwiphondo lase-Gauteng ngumnu-David Makhura,kwelakwa-Zulu Natal ngumnu-Sihle Zikalala,kwelase-Limpopo ngumnu-Stanley Mathabatha,ukanti kwelase-Mpumalanga ngu-ngunkskz-Refilwe Mtsheni,lo gama kwiphondo lo-Mntla Koloni ingumnu-Zamani Saul.Unobhala jikelele walombutho umnu-Ace Magashule uvakalise ukuba inkulu-baphathiswa kwiphondo lo-Mntla-Ntshona izakubhengezwa ekuhambeni kwexesha emva kothetha-thethwano lwangaphakathi.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: