Iindaba zesiXhosa, 05 ekaCanzibe 2019

Written by on 20/05/2019

SANCO icela uncedo kumbutho okhokelayo i-ANC

Umbutho wezentlalo kuzwelonke u-SANCO ucele isikhokhelo sikazwelonke kumbutho we-ANC ukuba singenelele ukusombulula iingxaki ezijamelene nalombutho kwiphondo le-Ntshona Koloni.Lombutho uthi ngelixa uwuxhasa ngokumandla lombutho kweliphondo,kodwa uxhalabile malunga nezityholo zokusetyenziswa gwenxa ndawonye nokunyamalala kwezimali koovimba balombutho.Uthi lemali ibifuneka ngamandla ngexesha lolonyulo jikelele lwangaphambili.Ikomiti yalombutho ephondweni iye yasiguqula isigqibo seveki ephelileyo esithatyathwe yikomiti yayo esebenzayo ephondweni,nesimalunga nokunqumamisa unongxowa walombutho unkskz-Maurencia Gillion.Unkskz-Gillion uye wanqunyanyiswa emva kokuba kuqaliswe uphando malunga nomnikelo wesigidi seerandi,ophuma kusomashishini umnu-Iqbal Surve owawujoliswe kwiphulo lalombutho kulonyulo.I-ANC ithi ikomiti yayo ephondweni ifikelele kwisivumelwane sokuba ibuyisele lomnikelo.

Kusalindwe imihlaba kwimimandla yase District Six

iIsebe lokuphuhliswa kwamaphandle ndawonye nokuvuselelwa komhlaba libekelwe umda weveki enye ukuba lazise iinkundla malunga nenkqubela kumba wokunikezela ngomhlaba kumakhulu-khulu abafaki-mabango kummandla i-District Six.Umphathiswa welisebe unkskz-Maite Nkoana Mashabane ebekwinkundla ephakamileyo yephondo le-Ntshona Koloni ngo-Lwesihlanu ukuyakucacisa ukuba kutheni engakhange abenakho ukumisela isicwangciso esicacileyo sokunikezela ngomhlaba kubafaki-mabango base-District Six.Ukanti ngoku inkundla kulindeleke ukuba igwebe ngelithi ingaba umphathiswa u-Nkoana Mashabane ufunyaniswa njengomntu odelele inkundla kusini na,emva kokuba urhulumente ewuphosile umda wenyanga ka-November wokuba athi thaca isicwangciso esicacileyo sokunikezela ngomhlaba kummandla i-District Six.Ukanti umphathiswa u-Nkoane Mashabane uvumile ukuba bafedile ukuza nesicwangciso esicacileyo,nanjengoko bafumana umyalelo wenkundla,esithi bazakuza nesicwangciso sokugqibela ekupheleni kwenyanga ye-Thupha.  

Liyaqhuba ityala likaZuma

Nanjengoko lowo wayesakuba ngumongameli weli umnu-Jacob Zuma ebuyela enkundleni ngalentsasa,eyokuxoxa ngelithi ityala ajamelene nalo lirhoxiswe,abaxhasi bakhe bafunge ngelithi bazakuma ngakuye.Umnu-Zuma ujamelene nezimangalo zobuqhophololo,urhwaphilizo nokwehlisa imali ngomlenze,nezinxulumene nesivumelwane sentengo yezixhobo esibangela iintetha.Abaxhasi bakhe sele beqalisile ukuthontelana kwinkundla ephakamileyo yase-Mgungu-ndlovu,nalapho avele khona ngalentsasa.Abaxhasi bakhe kwiphondo lakwa-Zulu Natal bebethe gqolo besenza umngcelele ngelinik’inkxaso kulo ka-Zuma susela ukuvela kwakhe ityeli lokuqala enkundleni kunyaka ophelileyo.Umnu-Zuma uxelele abaxhasi bakhe ukuba kukho iyelenqe lezopolitiko elijoliswe kuye,kwaye akaxolanga kukufumanisa ukuba abanye abantu ngaphakathi kumbutho we-ANC bamphethe njengomntu osele efunyaniswe enetyala.  

Abhaliswa ngokusesikweni Amalungu azokhokhela imibutho yabo ePalamente

Azakugaleleka namhlanje epalamente ukuze abhaliswe ngokusesikweni amalungu amatsha kwakunye nabathunywa abasisigxina bebhunga lamaphondo kuzwelonke.Ngokokutsho kwesithethi sepalamente umnu-Moloto Mothapo,amalungiselelo eenkqubo zendibano yokuqala epalamente amiselwe amalungu asandulukuchongwa.Bazakwaziswa kananjalo malunga namalungiselelo okufungiswa kukamongameli nezinye iinkqubo ezinxulumene nalomsitho.Ukanti umsitho wokufungiswa kwamalungu epalamente yesithandathu,uzakusingathwa ngo-Lwesithathu,uze usingathwe ngo-Lwesine owokufungiswa kwabathunywa abasisigxina bebhunga lamaphondo kuzwelonke.Intloko yee-jaji kweli u-Justice Mogoeng Mogoeng,uzakuchophela lemisitho.

Bonzakele abemi beli kwilizwe lase Egypt

Isebe lobudlelwane bamazwe ngamazwe lizama ukuqokelela ingcombolo ethe vetshe malunga noqhushumbo-dubulo,olukhokhelele ekubeni konzakale abemi beli abaliqela  kwilizwe lase-Egypt.Aba bantu ndawonye nabanye abakhenkethi,bebekhwele ibhasi besiya kwindawo ebizwa ngokuba yi-GIZA Pyramids,ngethuba begagana noluhlaselo izolo.Imifanekiso exhonywe kumaqonga onxibelelwano,ibonisa lebhasi ezinye iifesitile zayo zivuthulukele ngaphandle,kwaye zintleke-ntleke,kukho nobugoxo endleleni.Othethela elisebe u-Ndhivuwo Mabaya uthi baye bachwetha iintsapho zamaxhoba bezazisa ukuba angeniswe kweziphi na izibhedlele amaxhoba esisithwakumbe.Unozaku-zaku weli lo-Mzantsi Afrika kwilizwe lase-Egypt uthi abangama-22 kwabo beli lo-Mzantsi Afrika abangama-25 ebebekulebhasi,bazakubuyela ekhaya namhlanje,ngelixa abanye abathathu besafumana unyango. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: