Iindaba zesiXhosa, 21 ekaCanzibe 2019

Written by on 21/05/2019

Wamkelwe ngokusesikweni uCameroon Dugmore

Umbutho we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ukwamkele ukuchongwa kuka-mnu-Cameron Dugmore njengenkokheli yombutho ophikisayo kwindlu yowiso-mthetho ephondweni.Ukuchongwa kwakhe kuye kwafumana inkxaso ngethuba kubanjwe indibano yekomiti yephondo ngo-Lwesihlanu waze wathunyelwa ngokusesikweni  kwikomiti kazwelonke yalombutho,neye yakwamkela yaze yakuqinisekisa ukuchongwa kwakhe.Lekomiti kazwelonke iye yadibana e-Kapa izolo nalapho phakathi kweminye imiba,kuye kwathatyathwa isigqibo sokuba ngubani ozakubayinkulu-baphathiswa kwiphondo lo-Mntla-Ntshona kwanokuba ngubani ozakungena ezihlangwini zosomlomo wepalamente unkskz-Baleka Mbethe.Unkskz-Thandi Modise owayesakuba ngusihlalo webhunga lamaphondo kuzwelonke, uchongwe njengosomlomo wepalamente.Unobhala we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Faiez Jacobs uthi umnu-Dugmore lelinye lamalungu anamava kwindlu yowiso-mthetho,kwaye litsha-ntliziyo elingenabuhlanga nelalichasene nengcinezelo.

Inkundla igwebile ukuba u-Advocate Mkhwebane wafeda

Umkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane uthi uqwalasela amanyathelo akhe omthetho,aquka ukuchwetha inkundla yomgaqo-siseko,kulandela isigqibo senkundla ephakamileyo yase-Pitoli sokubekela bucala ingxelo yakhe malunga ne-Project yefama yobiso e-Estina cebu kuhle e-Vrede kwiphondo lase-Free State.Inkundla igwebe ngelithi u-Advocate-Mkhwebane wafeda ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela efanelekileyo,kwaye wafeda ukuphanda ngokufanelekileyo abo babandakanyekayo kwibholo lalefama kwisixa-mali sama-200 ezigidi zeerandi.Umbutho we-DA ndawonye namanye amaqela, achwetha u-advocate Mkhwebane ukuba aqhub’uphando malunga nezityholo zokubandekanyeka kuka-mnu-Ace Magashule ngethuba wayeyinkulu-baphathiswa kwiphondo lase-Free State ndawonye nabanye kulombandela.Ukanti ujaji-Ronel Tolmay  uvakalise ukuba ingxelo ka-Advocate Mkhwebane,ayikho semthethweni kwaye ayingqamenanga nomgaqo-siseko.

U-Zuma ucelele ityala lakhe malirhotyiswe

Owayesakuba ngumongameli kweli umnu-Jacob Zuma uxelele abaxhasi bakhe ukuba malirhoxiswe ityala lorhwaphilizo atyatyekwa lona kuba amalungelo akhe aye asengelwa phantsi ngendlela eyothusayo.Uxelele inginginya yabantu ebebengungelene ngaphandle kwinkundla ephakamileyo yase-Mgungundlovu kwiphondo lakwa-Zulu Natal ngenjikalanga yayizolo,nalapho wenze isicelo sokuba angatshutshiswa kwelityala nelinxulumene nezimangalo ezili-16 zobuqhophololo,ukwehlisa imali ngomlenze okumalunga nesivumelwano sentengo yezixhobo ezixabisa ama-30 ezigidi zeerandi ekuzeni kuphela kweminyaka yoo-1990….Oka-Zuma uthi isizathu sokuba elityala litsale iminyaka eli-15,ibisisicwangciso sempembelelo yezopolitiko sokuqinisekisa ukuba akasokuze akhululeke ezinkundleni.

Uphando lusaqhubeka ngengozi yeBhasi eyenzeke eFree state

Iqumrhu lolawulo lwezothutho ezindleleni i-RTMC  lithi lithumele igqiza leengcali zengozi ndawonye neengcali zophando kwindawo ekwehle kuyo ingozi yebhasi yakwa-Intercape  kwiphondo lase-Free State.Osisithethi seliqumrhu umnu-Simon Zwane uthi eligqiza lizakuncedisa ekubeni kufunyaniswe unobangela walengozi nesube imiphefumlo yabantu abasibhozo.Le bhasi iye yabhukuqa kwindlela i-Alma cebu kummandla i-Welkom.Ukanti abathathu kwabo baphulukene nobom kulengozi ibingabantwana.Kutyholwa ukuba umqhubi walebhasi uye wazibulala ngokuzixhoma emva kwalengozi,waze wafunyanwa ejinga emthini okude kuphi nendawo yexhwayelo.Amapolisa athi lebhasi ibisuka e-Thekwini isingise e-Upington.Abantu abangama-45 baye bangeniswa kwizibhedlele ezohlukeneyo ukuze bafumane unyango. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: