Iindaba zesiXhosa, 24 ekaCanzibe 2019

Written by on 24/05/2019

Lirhoxisiwe ityala lesincwaso nokuphathaphatha

Lirhoxiselwe inyanga ye-Khala kulonyaka ityala lempatho-gadalala ngokwesondo ngakulowo wayesakuba ngusihlalo we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Marius Fransman.Umnu-Fransman uvele kancinane kwinkundla kamantyi yase-Kimberly izolo.Utyholwa ngokuphatha-phatha ngesincwaso lowo wayengumncedisi wakhe u-Louisa Wynand ngethuba besingise kumbhiyozo we-ANC wokufinca iminyaka eli-104 kwiphondo lo-Mntla-Ntshona ngonyaka ka-2016.Iingxelo zithi ezizityholo zenzeka kwiphondo le-Ntshona Koloni,elo-Mntla Ntshona nelo-Mntla Koloni.Nangona kunjalo lombandela uzakuqhutywa kwiphondo lo-Mntla Koloni,kulandela isicelo somlawuli jikelele kwezotshutshisi,sokuba elityala liqhutyelwe kwelaphondo.Ngo-November kunyaka ka-2016,ikomiti ye-ANC kuzwelonke yamfumanisa enetyala lokungakwazi ukuziphatha waze wanqunyanyiswa kulombutho isithuba seminyaka emihlanu.

Labulawa iPolisa eStellenbosch ityala lisaphandwa

Ibutho lookhetshe i-HAWKS liqhub’uphando malunga nokubulawa kwegosa lesipolisa kummandla i-Stellenbosch.Eligosa lesipolisa lidutyulwe lamnabel’uqaqaqa ngethuba lisabela kwisiganeko sophango kwindlu ese-fama ngenjikalanga yango-Lwesithathu.Osisithethi samapolisa umnu-FC Van Wyk uthi icandelo lesipolisa elithentela izenzo zolwaphulo-mthetho kulommandla ndawonye nendibanisela yabacuphi,baye balandela ekhondweni…

Liyaqhuba ityala losayikuba yimbaleki uRichard Holland

Uzakubuyela enkundleni namhlanje malunga nezimangalo ezintathu zokubulala okucetyiweyo unjinga-lwazi u-Sean Davison,ongumseki wombutho omele ilungelo lokusweleka i-Dignity SA.Lenjingalwazi ineminyaka engama-58 ubudala yabanjwa kunyaka ophelileyo kwikhaya layo elise-Pinelands malunga nokusweleka komhlobo wakhe umnu-Anrich Burger owagogana umzimba emva kwengozi yesithuthi.Isimangalo sesibini ngakulo ka-Davison sinxulumene nokusweleka kukamnu-Justin Varian ngonyaka ka-2015 owayenesifo esinganyangekiyo.Isimangalo sesithathu sinxulumene nokubhubha kwalowo wayeyimbaleki umnu-Richard Holland,owafumana ukhubazeko emva kwengozi.Umnu-Davison ungaphandle ngebheyile yama-20 000 eerandi.

Ubase enkundleni yamatyala u-Adendorf abeANC emva kokugxothwa

Obesakuba sisithethi se-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Lionel Adendorf uthabathele enkundleni lombutho emva kokugxothwa kwakhe kwisikhundla ebekuso.Wenze isicelo esingxamisekileyo ngakulombutho kwinkundla ephakamileyo yase-Kapa ngo-Lwesithathu emva kokuba egxothiwe yikomiti yalombutho ephondweni ngethuba ibisingethe indibano yayo ngomhla we-17 kulenyanga.Nakubeni kunjalo,inkundla isikhabile isicelo sakhe.Kumaphepha akhe awafake enkundleni,lo ka-Adendorf uxoxa ngelithi kuye kwathatyathwa isigqibo sokuba sokumphumza emsebenzini ngethuba kubanjwe indibano yalekomiti,kwaye ngoku ufuna ukuba inkundla ikuchaze njengokungekho mthethweni ukugxothwa kwakhe.Umnu-Adendorf ubanga ngelithi izigqibo ezithatyathwa yilekomiti,zinganefuthe elibi  ekuchongweni kwamalungu endlu yowiso-mthetho ephondweni nakwibhunga lamaphondo kuzwelonke.Ufuna ukuba inkundla izichaze njengezingekho-mthethweni ezizigqibo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: