Iindaba zesiXhosa, 28 ekaCanzibe 2019

Written by on 28/05/2019

Ubanjiwe umrhanelwa okuthwa uthengisa iziyobisi eKhayelitsha

Kubajwe umnikazi weshishini leziqhamo oneminyaka engama-32 ubudala ngezimangalo zokushishina ngeziyobisi kummandla wamatyotyombe i-Nkanini cebu kuhle e-Khayelitsha.Osisithethi samapolisa kamasipala umnu-Ruth Solomons uthi amapolisa aqhube ugqogqo kwishishini lakhe,aze afumana izixa zentsangu ezingama-78,ezili-12 ze-tik kwakunye nesixa-mali sama-3000 eerandi.Umrhanelwa ugcinwe kwisikhululo samapolisa sase-Harare ukuze kuqhutywe olunye uphando ngakuye.

Luyaqhuba uphando lomnikelo ka Iqbal Surve

Amahlakani ombutho we-ANC amemelele ukuba kuqhuty’uphando,nanjengoko liya lisanda ibholo elibandakanya umnikelo wesigidi seerandi owenziwa ngusomashishini ugqirha-Iqbal Surve kulombutho kwiphondo le-Ntshona Koloni.I-SACP,I-COSATU kwakunye ne-SANCO imemelele oluphando,ibanga ngelithi ikhampani yalo ka-Surve u-Sekunjalo ikwaphandwa yikomishoni yophando kwimicimbi yequmrhu lotyalo-mali yoluntu i-PIC.Lemibutho iye yachub’izikhwebu kutshanje malunga nemiba etshis’ibunzi kwindibanisela kanxantathu.Othethela i-SACP umnu-Benson Nqentsu uvakalise ukuba abo bayinxalenye yokukhutshwa komnikelo wesigidi seerandi,kufuneka bashenxiswe kuyo nayiphi na i-ofisi yoluntu.Lemibutho kanxantathu ifuna ukuba lomnikelo ubuyiselwe kwakho kulo ka-Surve.Unongxowa we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni unkskz-Maurencia Gillion uye wanqunyanyiswa emva kokuba lemali ingakhange ibuyiselwe,kodwa kamva uphinde wabuyiselwa kwisikhundla sakhe.

Ziyi-11 intsuku umrhanelwa eqhweshile entolongweni

Sele kuphele iintsuku ezili-11 susela oko kwakhululwa ngempazamo umbulali kwisisele senkundla kamantyi yase-Wynberg.U-Phelo Mthala wafunyaniswa enetyala lokubulala okucetyiweyo kwakunye nokubanompu neembumbulu ngokungekho semthethweni.Ebefanele ukuba uhlala egcinwe kwesisisele ukuze kuqhutywe iinkqubo zokuwiswa kwesigwebo ngakuye,kodwa ubenakho ukuhamba ngokukhululekileyo phantsi kweemeko ezibangela ukudideka kwiveki ephelileyo.Lomrhanelwa ebelindele isigwebo sakhe kwinkundla ephakamileyo yase-Ntshona Koloni.Kodwa ngomhla we-17 kulenyanga ngethuba evela kwinkundla kamantyi yase-Wynberg malunga nomye umbandela,uye wakwazi ukufumana indlela yokubhidisa inkqubo.Amapolisa athi lo ka-Mthala usabele kwigama lomntu obezakukhululwa,waze wahamba ngokukhululekileyo emva kokuqukunjelwa kwetyala.Amapolisa asalandela ekhondweni lakhe.

Ufungisiwe usekela Mongameli U-David Mabuza

Kulindeleke ukuba afungiswe njengelungu lepalamente ngenjika-langa yanamhlanje usekela-mongameli we-ANC umnu-David Mabuza.Umnu-Mabuza uye wakurhoxisa ukufungiswa kwakhe kwiveki ephelileyo,esithi ufuna ithuba lokuchub’izikhwebu kwakunye nekomishoni yentembeko kumbutho we-ANC.Uye wabandakanywa yilekomishoni ndawonye namanye amalungu angaphezulu kwama-20,ngethuba lekomishoni iqwalasela kwakho uluhlu lwabagqatswa balombutho abangena epalamente.Isigqibo sokufungiswa kwalo ka-Mabuza,siza emva kwendibano yakhe kwakunye nalekomishoni yentembeko ngo-Lwesihlanu.

Umbutho i-Ahmed Kathrada ithyolwe ngobuhlanga

Umbutho we-EFF uzikhabile izimemelelo zokuba umkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane ashenxiswe kwisikhundla sakhe emva kokuba iziko i-Ahmed Kathrada izolo lizibandakanye nezimemelelo eziya zisanda zokuba ashenxiswe kwesisikhundla.Imibutho eliqela equka lowo uchasene nokusetyenziswa gwenxa kwerhafu i-Outa,i-Freedom Under Law,umfelandawonye wemibutho yabasebenzi i-COSATU kwakunye ne-Congres Of the People imgxekile umkhuseli woluntu,iphakamisa imibuzo malunga nentembeko yakhe emva kokuba efumanise lowo ebesakubangumphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan enetyala lokungakwazi ukuziphatha,ngendlela ebesingethe ngayo umba wentlawulo yomhlala-phantsi wangaphambi kwexesha ngonyaka ka-2010 ngakulowo wayesakuba ngusekela-mkomishinala kwa-SARS umnu-Ivan Pillay.Kwingxelo yayo i-EFF ivakalise ukuba ezizimemelelo,luhlaselo olujoliswe ngqo kwiziko lika-Chapter 9 kumgaqo-siseko.Lombutho ukwatyhole iziko i-Ahmed Kathrada ngobuhlanga.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: