Iindaba zesiXhosa, 29 ekaCanzibe 2019

Written by on 29/05/2019

Ilumkisiwe Inkampani yooLoliwe ngomlilo wayizolo

Ikhampani yoololiwe u-Metrorail ilumkise ngelithi zizakuchaphazeleka iinkonzo zoololiwe kulandela umlilo owehle kwisikhululo sase-Kapa kubusuku obugqithileyo.Lomlilo utshabalalise amakhareji amabini,kwaze konakala elinye lesithathu.Ukanti azikho iziganeko zokwenzakala kwabantu kwesisiganeko. Osisithethi sakwa-Metrorail unkszana-Riana Scott uthi uphando lokuqala lubonakalise ukuba umonakalo awunabuzaza njengoko bekulindelwe,kwaye ubongoze nabani na onolwazi ukuba aze ngaphambili…SCOTT firts..Kwesinye isiganeko ziphazamisekile inkonzo zoololiwe  ngaphandle kwisikhululo i-Heathfield.Unkszana-Scott uthi abakhweli babongozwa ukuba basebenzise ezinye izithuthi phakathi kommandla i-Ottery ne-Heathfield….SCOTT..

Umba waseDistrict six usaphutha phuthwa

Alukabikho ubonelelo ngezimali kurhulumente ukuze kuphuhliswe kwakho ummandla i-District Six e-Kapa.Ebutsheni balenyanga lowo ebesakubangumphathiswa wophuhliso lwamaphandle nokuvuselelwa komhlaba unksz-Maite Nkoana Mashabane uxelele inkundla ephakamileyo yase-Ntshona Koloni ukuba isebe lakhe alizokwazi ukwenza oku.Ukanti izolo elisebe lingenise ingxelo yalo yeenyanga ezintathu edandalazisa ukuba sele lihambe umgama ongakanani na ekubeni libonelele ngomhlaba kubafaki-mabango base-District Six.Kwingxelo yakutshanje emalunga nenkqubela,unkskz-Nkoana Mashabane uvakalise ukuba isebe lakhe likwinkqubo yokubekela bucala isixa-mali sama-351 ezigidi zeerandi ukuze kuphuhliswe iziqwengana esele zikhona kulommandla.Kodwa elisebe lisadinga isixa-mali se-R2,4 Billion ukuze lihlawulele iindleko zoluphuhliso.Babalelwa kwi-1 062 abafaki-mabango esele beqinisekisiwe,nebebekuluhlu lwabo balindele izindlu kulommandla.

uGordhan uthi akazotshona yedwa

Lowo ebesakuba ngumphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan izolo uvakalise ukuba ukukhutshwa kwengxelo yomkhuseli woluntu ibiliqhinga nje lokulungiselela abagxeki bakhe ukuba basebenzise yona ukuze bathintele ukuchongwa kwakhe kwikhabhinethi.Umnu-Gordhan wenze isicelo izolo sokuba inkundla iqwalasele kwakho ize ibekele bucala izindululo zomkhuseli woluntu.U-Advocate Mkhwebane ufumanise lo ka-Gordhan ukuba unyhashe umgaqo-siseko,kodwa oka-Gordhan uvakalise ukuba uthathe ingcebiso kumagosa amathandathu,naye athi isigqibo sakhe sisemthethweni.Lengxelo isetyenziswe ngumbutho we-EFF njengesiseko sokuba ibongoze umnu-Cyril Ramaphosa ukuba angamchongi lo ka-Gordhan kwikhabhinethi.Umnu-Gordhan ubachaze abagxeki bakhe kwezopolitiko,njengabantu abalwa nomsebenzi wokubuyisela intembeko nozinzo kumaqumrhu karhulumente.

uMabuyane ubonakalisa ukuzithemba neKhabinethi yakhe entsha

Inkulu-baphathiswa kwiphondo le-Mpuma Koloni umnu-Lubabalo Mabuyane uvakalise ukuzithemba kwakhe malunga namava ekhabhinethi yakhe entsha.Umnu-Mabuyane ubhengeze ikhabhinethi yakhe enamanina amathandathu kwakunye namadoda amane kwihotele i-St.Andrews cebu kuhle e-Port Alfred.Oka-Mabuyane uthi ulindele igqiza elizakubekela phambili ukuhanjiswa kweenkonzo eluntwini..Unkoskz-Weziwe Tikana nguye kuphela ilungu lendlu yowiso-mthetho ephondweni elingakhange litshintshwe kwisikhundla salo sesebe lezothutho.Isebe lemfundo lona lizakukhokhelwa ngulowo wayesakuba ngumbhexeshi we-ANC umnu-Fundile Gade,ngelixa yena umnu-Mlungisi Mvoko nobefudula ekwesisikhundla efuduselwe kwisebe lophuhliso lwezoqoqosho nokhenketho.Owayesakuba ngusodolophu kumasipala i-OR Tambo unkskz-Nomakhosazana Merth uchongelwe kwisikhundla sokuba ngumphathiswa wophuhliso lwamaphandle.Umnu-Babalo Madikizela yena uchongwe njengomphathiswa wemisebenzi yoluntu,ngelixa yena umnu-Xolile Nqatha echongwe njengomphathiswa kurhulumente wobambiswa nemicimbi yemveli. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: