Iindaba zesiXhosa, 06 eyeSilimela 2019

Written by on 06/06/2019

Umphakathi ujonge ntsho uba umbutho weANCYL uzophelelaphi

Umbutho we-ANC wenze isibhambathiso senkxaso kwiphiko lwawo lolutsha,nanjengoko lijonge ukusingatha inkomfa yalo yolonyulo ejongwe ngezikhondo zamehlo.Lombutho ndawonye neliphiko lolutsha ibidibene e-Luthuli House.Ngo-Lwesibini igqiza elibiza ngokuba yi-Revive ANC Youth League,liye langena ezitalatweni,limemelela ukubhangiswa kobunkokheli beliphiko obusezintanjeni.Osisithethi se-ANC kuzwelonke umnu-Pule Mabe uthi lombutho uzimisele ukuxhasa iphiko lawo lolutsha.Kodwa nangona kunjalo owayesakuba ngunongxowa jikelele weliphiko uthi lombutho ufuna ukumisela iphiko lolutsha eliluqilima.Olilungu legqiza i-Revive ANC Youth League umnu-Mboniseni Dladla uthi ukungabikho kobunkokheli kweliphiko,yinto ekumele isolwe ngokungavoti kolutsha kulonyulo…

  Uzovela enkundleni u-Mcebo we Fees Must Fall

Kulindeleke ukuba liqhube kwinkundla kamantyi yase-Rhawutini namhlanje ityala elijamelene nenkokheli yephulo u-FeesMustFall u-Mcebo Dlamini.Lo ka-Dlamini ujamelene nezimangala eziliqela eziquka udushe lwasesidlangalaleni,ukubetha,ubusela nokonakalisa impahla.Wabanjwa kwidyunivesithi yase-Wits ngo-October wonyaka ka-2016 ngethuba lemigushuzo emalunga nemfundo yasimahla.Ekuqaleni lo ka-Dlamini wayalelwa ibheyile,kodwa esisigqibo saguqulwa yinkundla ephakamileyo yase-Rhawutini.Ngethuba wayevela okokugqibela enkundleni,igqwetha lakhe u-Advocate Tembeka Ngcukaitobi waxelela inkundla ukuba uzakwenza izingeniso ngokutsha kwigunyabantu lezotshutshiso i-NPA,nanjengoko sele kukho umlawuli omtsha kwezotshutshiso loluntu. 

   
Baninzi abachaphazeleke kwizantyala ntyala zemvula

Zimalunga nama-700 izakhiwo ezichatshazelwe zizikhukhula nanjengoko iimvula ezimandla ziye zaqhubekeka nokuthwaxa isixeko sase-Kapa.Abahlali abangamaxhoba ezimvula bakwimimandla equka i-Khayelitsha,Strand kwakunye ne-Guguletu.Osisithethi secandelo lentlekele nohlangulo kwisixeko sase-Kapa unkszana-Charlotte Powel uthi azikho izakhiwo ekubonelelwe ngazo kwakunye nohlangulo ukuzakuthi ga ngoko.Uthi amasebe ohlukeneyo kwesisixeko zakuqhubekeka nomsebenzi wokuncedisa ukugutyula amanzi kwabo bachaphazelekileyo.Kusenjalo amaxhoba ezikhukhula kwiphondo lakwa-Zulu Natal avakalise ukuba khange afumane naluphi na uncedo kwabasemagunyeni.Bangama-72 abantu abaphulukene nobom babo kwelaphondo ngenxa yezikhukhula ngenyanga ka-Tshazimpunzi kulonyaka.

    Landile inani labantwana abangeniswe kwisibhedlele i-Red Cross

Kwisithuba seenyanga ezintlanu zokuqala kulonyaka,abantwana kwama-270 abangeniswe kwisibhedlele i-Red Cross,bebengamaxhoba empatho-gadalala,ukungakhathalelwa kwakunye nodushe.Esisibhedlele sivakalise ukuba siqaphele ufunqu kumanani  kwakunye nobuzaza bokuxhatshazwa kwabantwana neziganeko zokungakhathalelwa kwabo kuleminyaka ingama-25 igqithileyo.Lemiba iye yabekwa elubala,nanjengoko ilizwe liphawula iveki yokhuseleko lwabantwana kuzwelonke.Kwiziganeko ezingama-273 ezibikwe kwesisibhedlele phakathi kwenyanga yo-Mqungu neka-Canzibe,abantwana abangama-88 banyangelwe ukuxhatshazwa ngokwasemzimbeni,ukanti abangama-45 bona banyangelwe ukuxhatshazwa ngokwesondo,ngelixa bona abangama-22 benyangelwe amanxeba okutsha. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: