Iindaba zesiXhosa, 10 eyeSilimela 2019

Written by on 10/06/2019

Kuzomiliselwa ngokusesikweni ilinge lembali yomlomo eMomre

Kulindeleke ukuba umphathiswa wemicimbi yenkcubeko nemidlalo kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Anroux Marais amilisele ngokusesikweni ilinge lembali yomlomo kummandla i-Mamre,aze kamva aphehlelele inkomfa yalonyaka yeziko logcino-mafa kummandla i-Caledon.Ilinge lembali yomlomo lijoliswe ekufumaneni nokugcina amabali akhethekileyo kwimimandla yeliphondo.Umnu-Marais uthi elilinge lizakunika ithuba kubahlali ukuba bavakalise amabali abo kwaye agcinwe ngokukhuselekileyo.Umnu-Marais umemelela kuye nabani ongummi weliphondo ukuba avakalise amava akhe obom kwithala leencwadi elikufuphi naye elithabatha inxaxheba kulombandela.

 
Uhlisiwe esikhundleni sakhe uJames Selfe

Umbutho we-DA uvakalise ukuba uzakubeka phantsi iintambo kwindibano elandelayo yebhunga likazwelonke kulombutho ngo-October kulonyaka lowo ungusihlalo wekomiti kazwelonke kulombutho umnu-James Selfe.Inkokheli yalombutho umnu-Mmusi Maimane wenze esisibhengezo ngethuba ethetha nabeendaba kulandela indibano entsuku-mbini yebhunga likazwelonke kulombutho e-Rhawutini.Umnu-Maimane uthi lo ka-Selfe ngoku uzakukhokhela icandelo lorhulumento kulombutho,nelithwaliswe uxanduva lokuxhasa ulawulo lwalombutho nokuqinisekisa ukuba banikezela ngeenkonzo ezingcono kubemi beli.Oka-Maimane uthi umnu-Selfe wenze umsebenzi omangalisa ukuqinisekisa ukuba urhulumente walombutho uqhuba ngendlela efanelekileyo.

Kubi eziFama abantu bayahlaselwa

Umphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz udize ukuba luqhuba ngempumelelo uphando malunga neziganeko zohlaselo lwasezifama kutshanje kwingingqi ye-Cape Winelands.Kwesinye seziziganeko,umnu-Stefan Smit uye wabulawa kummandla i-Louisenhof Wine Estate ngorhatya lwayizolo.Ukanti kuye kwamiliselwa ikomiti yephondo,negqiza elijongene nokhuseleko lwamaphandle ukuze kuqutyiswane nohlaselo lwasezifama nokunik’ingcebiso kwikomiti yabaphathiswa abohlukeneyo.Amapolisa avakalise ukuba akukabikho mntu sele ebanjiwe malunga ngokwayamene neziganeko zakutshanje zohlaselo,nangona sele kukho abantu ababini abaye babanjwa kummandla i-Durbanville ngo-Lwesihlanu weveki ephelileyo malunga nohlaselo lwasefama kummandla i-Paarl ngenyanga ka-Canzibe kulonyaka.      

Iphondo leKapa liyalumkisa ngemoyeZulu

Inkonzo yemozulu e-Kapa ikhuphe isilumkiso semimoya ebhudla ngamandla kwakunye namathuba emililo yamadlelo  kwimimandla eliqela yephondo le-Ntshona Koloni namhlanje.Umsinga womoya obandayo sele ugalelekile kubusuku obugqithile waze wabangela ukulatyuza kwamaza olwandle.Isanuse semoyezulu u-Lebogang Makgati uthi nangona ikhona imvula elindelekileyo,kodwa kukwalindeleke amaqondo emoyezulu eqhaqhazelisa amazinyo emva kwalomsinga womoya obandayo.U-Makgati uthi ummandla i-Breede River Valley,i-Central Karoo kwaunye ne-Southern Cape yeyona mimandla esemngciphekweni wemililo yamadlelo ngenxa yomoya obhudla ngamandla. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: