Iindaba zesiXhosa, 20 eyeSilimela 2019

Written by on 20/06/2019

Sekusele kancane singene kwiSONA 2019

Onke amehlo azakugxila kwintetho kamongameli yobume besizwe ngokuhlwa namhlanje,nalapho alindeleke ukuba athethe ngeenkxalabo  ezimalunga noqoqosho oluqhwalelayo ndawonye nengxaki yentswela-ngqesho kweli.Inani labantu abaswele imisebenzi kweli lenyuke layokuthi xhaxhe ngaphaya komyinge wama-27% kwikota yokuqala yalonyaka ngelixa i-GDP yehle ngo-3%.Ukanti abemi beli,amashishini kwakunye nemibutho yezopolitiko ilindele ukuba umongameli athi thaca izisombululo kwintlekele egubungele amaqumrhu karhulumente.Osandulukwenyulwa njengosomlomo wepalamente unksz-Thandi Modise uvakalise ukuba intetho yesithathu yobume besizwe kamongameli u-Ramaphosa  yamkelwe kakuhle ngoosopolitiki ndawonye noluntu.Unkoskazi-Modise umemelele inzolo,xa umongameli esenza lentetho,esithi bazakuqinisekisa ukuba yonke imithetho iyathotyelwa…MODISE-20 JUNE..

Inkundla iphume nelithi lokaZuma uzakuyihlawula iR16 million

Owayesakuba ngumongameli umnu-Jacob Zuma kuvakaliswe ukuba uphulukene neenzame zakhe zakutshanje enkundleni,kwaye ngoku uzakuhlawula imali engaphezulu kwe-16 lezigidi zeeradi echithwe iminyaka engaphezulu kwe-14.Iphepha-ndaba i-Business Day libike ukuba inkundla ephakamileyo yase-Pitoli kwiveki ephelileyo isikhabile isicelo salo ka-Zuma sokufumana ikhefu lokubhena malunga nesindululo sokuba akazukuvunyelwa ukuba asebenzise imali yombuso ukuze ahlawulele iindleko zakhe zomthetho.Lo ka-Zuma ebesilwela ukuba aphephe ityala elimalunga nezimangalo zorhwaphilizo,ezaqalisa ukuvela ngonyaka ka-2009.  

I-Doctors for Life ivakale yothukile ngesihlwayo sika Advocate-Seun Davison

Umbutho omele oogqirha i-Doctors For Life usichaze njengesiphantsi ngendlela eyothusayo isohlwayo esinikezelwe kulowo umele ilungelo lokusweleka u-Advocate-Seun Davison.Lo ka-Davison wenze isivumelwano kwakunye nenkundla ephakamileyo  yephondo le-Ntshona Koloni izolo waze wagwetywa iminyaka emithathu ephantsi kolawulo lezobulungisa malunga nezimangalo ezintathu zokubulala.Ukwagwetywe iminyaka esibhozo entolongweni,nenqunyanyiswe iminyaka emihlanu.Ingqonyela yombutho omele oogqirha kweli i-Doctors For Life ugqirha-Albie Van Heerden uvakalise ukuba bayachukumiseka bengoogqirha xa bebona izigulane zisilwela ubomi bazo,kodwa esithi abahambisani kwaphela nesigqibo sokuba ubani ancediswe ekubeni aphume umphefumlo.Kwiminyaka elithoba egqithileyo,lo ka-Davison wabangundaba-mlonyeni ngethuba emva kokuba encedise unina wakhe owayephethwe sisifo somhlaza ukuba aphume umphefumlo kwilizwe lase-New Zealand.

ANC izofaka isimangalo ngakuSteve Hofmeyer

Umbutho we-ANC izolo uvakalise ukuba uzakufaka isikhalazo solwaphulo-mthetho ngakwimvumi ye-Afrikaans u-Steve Hofmeyer kulandela iintetha ezinobuhlanga azenze kwiqonga lonxibelelwano malunga nelungu le-DA epalamente unkszana-Phumzile Van Damme kwakunye nonozaku-zaku weli kwilizwe lase-Denmark unkskz-Zinzi Mandela.Umbhalo walo ka-Hofmeyer ku-Twitter ubangele isankxwe kwabaninzi.U-Hofmeyer wenze izigrogriso zokubulala ngakulo ka-Van Damme kwakunye nonksz-Mandela.Umbutho we-ANC ukugxeke ngokumandla oku usithi ezitetha zinobuhlanga kwaye azinabuntu.Iintetha zalo ka-Hofmeyer ziza emva kokuba unkszana-Van Damme ekhuphe iinkcukacha zalowo utyholwa ngesenzo sobuhlanga e-V&A Waterfront cebu kuhle e-Kapa.Unkszana Van Damme uvumile ukuba ukhe wambetha lendoda,esithi ebezikhusela,nanjengoko ibimgrogrisa.Uthi oku kwenzeke emva kokuba owasetyhini eye wamgrogrisa ngethuba eme kumkrozo wokufola.   


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: