Iindaba zesiXhosa, 21 eyeSilimela 2019

Written by on 21/06/2019

Ubanjiwe umrhanelwa obandakanyeka kwisiganeko sodubula eSamora

Amapolisa abambe omnye umrhanelwa onxulunyaniswa nesiganeko sokudutyulwa konzakale kwamalungu ecandelo elichasene namaqela emigewu amathandathu,esenzeka kwilokishi yase-Samora Machel kufutshane nase-Nyanga.Lomrhanelwa uneminyaka engama-30 ubudala unqakulwe kufutshane nase-Qonce kwiphondo le-Mpuma Koloni izolo.Amapolisa athi athabathe amanyathelo emva kokufumana ingcombolo yokuba umrhanelwa uye wabaleka e-Kapa esingise kwiphondo le-Mpuma Koloni kulandela ukuhlaselwa kwamalungu elicandelo amathandathu.Abaphandi bavakalise ukuba lomrhanelwa wafumana umonzakalo ngethuba kuqhum’irhuluwa phakathi kwabarhanelwa kwakunye nelicandelo,waze wabalekela ku-Tshatshu ngaphandle kummandla i-Qonce ukuze afumane unyango.Umrhanelwa kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yase-Qonce namhlanje ngesimangalo sokuzama ukubulala. 

Kwintento kazwelonke uRamaphosa ugxininisile ngokujonga intswelongqesho yolutsha

Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uthi iqondo lentswela-ngqesho kubantu abatsha kweli yintlekele kazwelonke.Ngethuba esenza intetho yakhe yobume besizwe epalamente ngokuhlwa izolo oka-Ramaphosa uvakalise ukuba uhlumo lwezoqoqosho luzakubanexabiso elincinane,ukuba aluvelisi ngqesho ngokunabileyo….Oka-Ramaphosa ugxininise ukuba urhulumente uzakuqhubekeka nokubonelela ngengqesho ngokwenkqubo  eyandisiweyo yemisebenzi yoluntu..RAMA.

Ulirhoxisile uhambo lakhe lokhwela uloliwe

Umphathiswa wezothutho kweli umnu-Fikile Mbalula ulurhoxisile uhambo lwakhe ngololiwe ebelucetywe ngalentsasa kumzila osembindini osuka e-Khayelitsha usingise e-Kapa.Umnu-Mbalula urhoxise oluhambo ngenxa yomsebenzi ongxamisekileyo ekufuneka ewenzile ngokomyalelo kamongameli.Iinkcukacha ezimalunga nalomsebenzi ungxamisekileyo,khange zidizwe esidlangalaleni.Oka-Mbalula ebecebe ukuba uzakuchub’izikhwebu kwakunye nabakhweli boololiwe,ukuze azivele ngokwakhe iingxaki abajamelene nazo imihla ngemihla.Lomzila usembindi uthiwe mbende yimiceli-mngeni equka imigushuzo emalunga nokuhanjiswa kweenkonzo kwakunye nokonakaliswa kweziseko zothungelwano. 

Lusaqhuba icala losayukuba nguMongameli u-Zuma

Kusalindeleke ukuba lowo wayesakuba ngumongameli weli umnu-Jacob Zuma avakalise ukuba unazo kusini na iinjongo zokuhobela isicelo sekomishoni ephanda ifuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente,sokuba avele phambi kwayo kwinyanga ezayo.Izolo lekomishoni ivakalise ukuba lo ka-Zuma ebecele uluhlu lwemibuzo ngaphambi kokuqinisekisa ukuvela kwakhe kulekomishoni.Lekomishoni iye yamisela bucala umhla we-15 ukuya kowe-19 kwinyanga ezayo,ukunik’ithuba lo ka-Zuma ukuba avele phambi kwayo  emva kokuba eye wakhankanywa ngamangqina aliqela kulekomishoni.Lamangqina aquka lowo wayesakuba ngumlawuli jikelele  kwa-GCIS umnu-Themba Maseko kwakunye nalowo wayesakuba ngumphathiswa wezimali umnu-Nhlanhla Nene.        


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: