Iindaba zesiXhosa, 24 eyeSilimela 2019

Written by on 24/06/2019

Zisindile ii-Bhasi zakwa Golden arrow

Awukhomonzakalo obikiweyo emva kokuntunyekwa kwe-bhasi yakwa-Golden Arrow ngomlilo ngethuba kuqhuty’ugwayimbo kummandla i-Philippi.Indlela i-Stock Road ivaliwe phakathi kwe-Govan Mbeki kwakunye ne-Rochester ngenxa yolugwayimbo.Osisithethi sekhampani yakwa-Golden Arrow unkskz-Brownen Dyk Beyer uthi abarhanelwa abangaziwayo,baqalise ukuxuluba ngamatye kulebhasi baze bayintumeka ngomlilo.Uthi ngoku basazirhoxisile iibhasi zabo  kulommandla.

Seyiqalisile inkampani yakwaMultichoice urhwexisa abaphangeli

Ezinye iimanyano ezimele abasebenzi kwikhampani  u-Multichoice zithi zizichasa ngokumandla izicwangciso zale-khampani yeenkqubo zikamabonakude ezihlawulelwayo,zokurhoxisa imisebenzi engaphezulu kwama-2000.Lekhampani ibhengeze kwiveki ephelileyo ukuba izakuqalisa inkqubo yeengxoxo.Osisithethi semanyano yabasebenzi i-ICTU umnu-Thabang Mothelo uthi abahambisani kwaphela nenyathelo lalekhampani.Uthi ngomhla we-18 kulenyanga, lekhampani ibhengeze ukuba sele yenze i-18 leebhillion zeerandi,yaze kwisithuba seentsuku ezintlanu emva koko,yabhengeza ukuba izakudenda abasebenzi.Lemanyano ityhole lekhampani ngokufeda ukuyazisa ngezicwangciso zayo,kodwa yona lekhampani bekulindeleke ukuba ichub’izikhwebu nalemanyano ngalentsasa.

Lusadandathekile usapho Luka-Maxwell Hadebe obulewe phambi kweshishini lakhe

Lusanxunguphele usapho lwelungu le-ANC elibulewe ngokungenalusini umnu-Maxwell Hadebe obeneminyaka engama-50 ubudala.Umnu-Hadebe,nobesakuba ngusodolophu wase-Ndwendwe kwiphondo lakwa-Zulu Natal,udutyulwe itshoba lalal’umbethe ngaphandle kwizakhiwo zeshishini lakhe ngobusuku bango-Lwesine.Umnu-Hadebe usebenze njengosodolophu phakathi konyaka ka-2011 no-2016.U-anti wakhe unkskz-Thembi Ngcobo umchaze njengomntu obenothando,nobenikele ngexesha lakhe kusapho lwakhe kwakunye nombutho we-ANC.Usihlalo we-ANC kwelaphondo umnu-Sihle Zikalala utyelele usapho lwakhe ukuyakugqithisa amazwi ovelwano.Umnu-Zikalala uthi ngelixa kukho umceli-mngeni wokubulawa kweenkokheli kwelaphondo,abanakufikelela kwisigqibo sokuba ingaba  esisiganeko sinxulumene nezopolitiko kusini na.Uthi esisiganeko sizakuphandwa yikomiti ephanda ukubulawa koosopolitiki kwelaphondo.        

Kubonakala isikhalo kunxantathu we-ANC

Kukho isimbonono esikhulu ngaphakathi nangaphandle kunxantathu okhokhelwa ngumbutho we-ANC malunga namanye amalungu alombutho epalamente,aye achongwa ukuba abengoosihlalo kwiikomiti ezithwaliswe uxanduva lokunik’ingqwalasela kumasebe karhulumente epalamente.Amagama amanye amalungu achongiweyo,aye avela izihlandlo eziliqela kuphando lekomishoni echophele umba wefuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente.Omnye walamalungu Unkskz-Faith Muthambi wayefudula engumphathiswa kwikhabhinethi yangaphambili,kwaye engumxhasi ongagungqiyo walowo wayesakuba ngumongameli weli umnu-Jacob Zuma.Ngokwengxelo yobungqina obadandalaziswa phambi kwekomishoni ephanda ukubanjwa kombuso ngobhongwana,unkskz-Muthambi wazama ukuphazamisana nenkqubo karhulumente yezonxibelelwano kwakunye nengcombolo ngethuba wayengumphathiswa wezonxibelelwano.Unkskz-Muthambi uchongwe njengosihlalo wekomiti yepalamente enik’ingqwalasela kwisebe lorhulumente wobambiswano kwakunye nemicimbi yemveli.Ukanti abanye baquka umnu-Mosebenzi Zwane,umnu-Bongani Bongo,umnu-Cedric Frolic kwakunye nomnu-Supra Mahumapelo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: