Iindaba zesiXhosa, 25 eyeSilimela 2019

Written by on 25/06/2019

uMbalula ulenzile ixesha kooLoliwe eKhayelitsha

Abakhweli boololiwe kwisikhululo sase-Chris Hani cebu kuhle e-Khayelitsha bavakalise intlungu yabo malunga nolibaziseko kwakunye nokhuseleko koololiwe.Oku kuza nanjengoko umphathiswa wezothutho umnu-Fikile Mbalula ethabathe uhambo ngoliwe ngalentsasa ukusuka kwisikhulullo sase-Chris Hani esingise kwa-Langa,ukuze afumanise imiceli-mngeni ejamelene nabakhweli boololiwe.Ababakhweli nabalugcwabevu ngumsindo baphinde kwakho bajamelana nolibaziseko ngalentsasa nanjengoko bebelungiselela ukuya emsebenzini.Ababakhweli bathi le yimeko yemihla-ngemihla ebangelwa kukonakaliswa koololiwe kwakunye nomonakalo owenziwa kuthungelwano lweziseko…Umphathiswa u-Mbalula uthi bazakufumana isisombululo kulengxaki zingaphelanga iinyanga ezintandathu…MBALULA..

Sekusele kancane uZuma avele kwiKomishoni ephanda Oosomashishini

Owayesakuba ngumongameli weli umnu-Jacob Zuma ngoku uqinisekisile ukuba uzakuvela kwikomishoni ephanda ifuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente kwinyanga ezayo.Iphepha-ndaba i-Business Day licaphule igqwetha lalo ka-Zuma u-Advocate Daniel Mantsha esithi kwakungekho siqinisekiso sokuba lo ka-Zuma anganikezela ngobungqina okanye aphendule nayiphi na imibuzo xa evela phambi kwalekomishoni phakathi komhla we-15 nowe-19 kwinyanga ezayo.Kodwa nakubeni kunjalo lo ka-Zuma usakholelwa ukuba oluphando lubenomkhethe ngakuye.Amagqwetha akhe aphinde enza isicelo sawo sokuba anikwe uluhlu lwemibuzo azakujamelana nayo,ukuze aphendule ngokusemdleni wakhe.Lo ka-Zuma ukhankanywe ngamangqina aliqela  kwizityholo zorhwaphiliizo kwakunye nefuthe lamashishini abucala kulawulo lukarhulumente.Lamangqina aquka lowo wayesakuba ngumlawuli-jikelele kwa-GCIS umnu-Themba Maseko kwakunye nalowo wayesakuba ngumphathiswa wezimali umnu-Nhlanhla Nene. 

Linyukile inani lolwaluko kobubusika

Urhulumente wephondo le-Mpuma Koloni uvakalise inkxalabo malunga nenani eliphezulu lezikolo zolwaluko ezingekho mthethweni,eziqhutywa ngelixesha lolwaluko lwasebusika.Sele kubhubhe abakhwetha abathathu  susela oko liqalile elixesha lolwaluko kwiiveki ezimbini ezigqithileyo,kwaye ukuzakuthi ga ngoku sele kuhlangulwe abakhwetha abangama-69 kwizikolo zolwaluko ezingekho mthethweni.Ukususela ngonyaka ka-2012,ngamakhwenkwe angaphezulu kwama-400 aye asweleka ngethuba esesuthwini.Kunyaka ophelileyo,kubhubhe amakhwenkwe ali-19 kwelaphondo ngexesha lolwaluko lwasebusika.Umphathiswa kurhulumente wobambiswano nemicimbi yemveli kwelaphondo umnu-Xolile Nqata uthi bachulumancile emva kokuba behlangule amakhwenkwenkwe angama-69,esithi zibanjiwe iingcibi ndawonye nabanye abandakanyekayo….NQATA..

Iyashukuxwa intetho kazwelonke namhlanje

Kulindeleke ukuba namhlanje ipalamente kwakunye nebhunga lamaphondo kuzwelonke,isingathe indibano emalunga nokushukuxa intetho kamongameli yobume besizwe.Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa wenze intetho yakhe yesithathu yobume besizwe kwiveki ephelileyo,kwaye lentetho ibigxile ingakumbi kuqoqosho lweli oluqhwalelayo.Oka-Ramaphosa wandlale umbono wakhe wo-Mzantsi Afrika ongcono,oquka ukudalwa kwemisebenzi ezizigidi ezimbini kubantu abatsha kuleminyaka ilishumi izayo.Kulindeleke ukuba amalungu epalamente azibandakanye nogqatso lwengxoxo-mpikiswano ezakuthatha isithuba seeyure ezilishumi.Oka-Ramaphosa ukwabhengeze imiba esixhenkxe ephambili,nezakugxila kwinguqu yezoqoqosho,ukudalwa kwemisebenzi kwakunye nokuphuhliswa kwemfundo nezakhono.      


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: